Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Keeleõppe motivatsiooni toetamine täiskasvanute keeleõppes

Täiskasvanuõppe kontekstis on oluline arvestada, et õppides sattub täiskasvanud õppija valiku ette, kus ta peab oma rollide vahel prioriteete paika panema. Õppija rolli eelistus sõltub täiskasvanu motiveerituse tasemest. Keeleõppe motivatsiooni toetamisel on oluline roll keeleõpetaja käitumisel kogu keeleõppe protsessi ajal, kes tagab keeleõppija sisemise motivatsiooni püsimist läbi kompetentsuse ja autonoomsuse vajaduste toetamise, rakendades strateegiaid, mis toetavad keeleõppe motivatsiooni.

Magistritöö eesmärk on lähtudes sotsiaalkonstruktivistlikust paradigmast kirjeldada keeleõppe motivatsiooni toetamise strateegiaid täiskasvanute keeleõppes toetudes keeleõpetajate kogemustele. Keeleõpetaja roll on keeleõppe motivatsiooni toetamisel tähtis, kuna keeleõpetaja käitumine õppe ajal loob eeldusi õppija huvi keele ja õppimise vastu püsimisele, toetades motivatsiooni keele õppimise alustamiseks ja jätkamiseks.

Empiiriliste andmete kogumiseks on läbi viidud avatud küsimustega küsitlus, millest võttsid osa võõrkeeleõpetajad, kes omavad õpetamispraktikat täiskasvanute keeleõppes nii vabahariduslikus kontekstis kui tasemeõppes. Uuringu tulemused andsid võimaluse kirjeldada keeleõppe motivatsiooni tähendust ja täiendada keeleõppe motivatsiooni starteegiate mudelit (Dörnyei, 2014) toetudes keeleõpetajate kogemustele ja arvamustele. Keeleõppe motivatsioon tähendab keeleõpetajatele õppija poolt tuleneva sisemiste (soov, huvi, valmisolek) ja väliste (praktiline vajadus, eesmärk) tegurite kogumit. Keeleõppe motivatsiooni toetamise starteegiaid on võimalik üle kanda täiskasvanuõppe konteksti.

Võtmesõnad: keeleõppe motivatsioon, täiskasvanute keeleõppe, täiskasvanud õppija

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
Svetlana Starikovitš
Είδος πόρου
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (0)
Ετικέτες

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!