Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Orden de convocatoria de cursos de actualización y perfeccionamiento de idiomas

Publicada la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la oferta de cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas durante el curso 2020/21.

Esta orden tiene por objeto convocar a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la oferta de cursos para la actualización,perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas durante el curso 2020/21 dirigidos al profesorado y otros colectivos profesionales y, en general, a personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje de idiomas en los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. Asimismo tiene por objeto convocar a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la oferta de estos cursos en el nivel Básico A1 y en el nivel Básico Y por último, será de aplicación en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía autorizadas a tal efecto.

Los cursos para la formación del profesorado y otros colectivos profesionales y, en general, para las personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje de idiomas, tienen por objeto la actualización lingüística, la adquisición de un lenguaje específico, el desarrollo de las habilidades comunicativas de un perfil profesional determinado, el perfeccionamiento de la competencia comunicativa mediante la práctica sistemática de una o varias actividades de la lengua o la adquisición de las competencias propias de un determinado idioma y nivel. Los cursos tienen como referencia los niveles establecidos en la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El acceso a estos cursos será definido por los centros sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 20 de abril de 2012 por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se podrán establecer requisitos específicos para el acceso a un curso determinado en función de su tipología y las características propias del mismo.

Para más información: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/46/4

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα