Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Nordplus katab toetusesaajate katkenud või edasi lükkunud reisidele tehtud kulutused

Põhjamaade Ministrite Nõukogu annab teada, et koroonaviiruse puhangust mõjutatud Nordplus programmi toetusesaajate kuludega arvestatakse. Katkenud või edasi lükatud õpirännete ja teiste programmiga seotud liikumiste kulud võib kanda projekti eelarvesse.

On selge, et lähinädalatel ja kuudel mõjutab riikide võitlus COVID-19 viirusega Nordplusi projektide tegevusi.Toetusesaajatel soovitame otsuste vastu võtmisel juhinduda eelkõige valitsuste korraldustest.

Eriolukorra tõttu tekkinud tagastamata kulutusi aktsepteeritakse lõpparuandes projekti kuludena ka siis, kui reisid pole kirjeldatud eesmärki täitnud.

Palume kõigil Nordplus projektide koordinaatoritel, kes on sunnitud oma plaane muutma, saata kirjalik selgitus kas oma allprogrammi spetsialistile sihtasutuses Archimedes: haridus.archimedes.ee/kontaktid või otse allprogrammi administraatorile www.nordplusonline.org/Contact.

Programmi agentuurid tegelevad iga projektiga individuaalselt. Juhime tähelepanu, et kinnitatud toetus ei tohi ületada projektile eraldatud kogusummat. On oluline hoida alles kõik tõendusdokumendid, et dokumenteerida projektide muutuste ja nendega seotud kulude põhjendatust.

Digitegevused

Erakorralised muudatused Nordplus programmi reeglites:

  • Õpirändeprojektides aktsepteeritakse “digitaalset õpirännet” kui tavalist õpirännet kuni 2020. aasta juuni lõpuni.
  • Koostööprojektide füüsilisi kohtumisi asendavate veebikohtumistega seotud kulusid aktsepteeritakse praegusest kuni 2020. aasta juuni lõpuni.
  • Kehtivate lepingutega toetusesaajatel on võimalik oma tegevuste edasi lükkamiseks projektiperioodi pikendada.Digitegevusteks mõeldud summasid võib kasutada IT-tugiteenuste ostmiseks ja/või vajaliku riist- ja tarkvara soetamiseks ning kaudseteks kuludeks (nt osalejate koolitamine). Digitegevuste rahastamine ei tohi ületada algset samaks tegevuseks mõeldud toetust.

Muudatused kehtivad käimasolevatele (2017-2019. aastal toetuse saanud) projektidele ja võrgustikele.

Algselt avaldatud SA Archimedese kodulehel

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα