Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Teoreticky aj prakticky v školách s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátsku

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave  (UJOP) vďaka finančnej podpore realizuje európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+ v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku.

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave  (UJOP) vďaka finančnej podpore realizuje európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+ v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku.

 

Prioritným cieľom realizovaných mobilít lektorov je podpora zvýšenia kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v Chorvátsku prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania tamojších pedagogických pracovníkov. Nadväzuje na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov v zahraničí, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentifikačných znakov príslušnosti k Slovensku. Zámerom vyslania lektorov z UJOPu do Chorvátska počas dvojročného trvania projektu sú odborné stretnutia a školenia pre učiteľov, ktorí tam vyučujú slovenský jazyk. Projekt smeruje k implementácii moderných inovatívnych metód,  praktických didaktických postupov vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagogických zamestnancov, ako aj odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania. Prenos teoretických a praktických skúseností lektorov jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógov pôsobiacich v menšinovom školstve v oblasti chorvátskej Slavónie prináša skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu a rozvinutie vzájomnej medzinárodnej spolupráce. Významným dopadom je nielen rozvoj  kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov, ale aj vytváranie ich potenciálu pre budúce generácie potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Prvú mobilitu vzdelávania dospelých uskutočnili vedúca metodička jazykovej a odbornej prípravy RNDr. Dana Krajčiová a metodička slovenského jazyka PhDr. Katarína Nevrlová v novembri 2018. Metodičky v prvom rade rokovali o priebehu práce na projekte s riaditeľkou SKC v Našiciach s dr.sc. Sandrou Kralj Vukšić. Spolu navštívili Základnú školu v Punitovačskom Josipovci a realizovali vzorové vyučovacie hodiny na vyučovaní slovenského jazyka v piatom a šiestom ročníku. Vyslané lektorky sa zúčastnili literárno-recitačno-dramatického programu Slovenčina moja 2018, ktorý je jedinečnou prehliadkou vystúpení žiakov zo škôl, kde pokračujú v pestovaní slovenského jazyka podľa modelu C. Bola to vhodná príležitosť stretnúť sa s učiteľmi slovenského jazyka v Chorvátsku, s poradcom pre slovensky jazyk Andrijom Kuricom, s významnými zástupcami mnohých slovenských inštitúcii, Zväzu Slovákov a Matíc slovenských, ale aj s riaditeľmi škôl, v ktorých prebieha výučba slovenského jazyka. S chorvátskymi učiteľmi sa realizovalo metodické školenie o aktivizačných didaktických metódach v modernom vyučovaní jazykov s implementáciu digitálnych zručností.

Na druhej zrealizovanej mobilite v máji 2019 sa zúčastnili vedúca metodička jazykovej a odbornej prípravy RNDr. Dana Krajčiová,  metodička slovenského jazyka PhDr. Katarína Nevrlová a lektorka slovenského jazyka Mgr. Eva Stružová. Lektorky zo Slovenska rokovali o konkrétnom priebehu nasledujúcich mobilít a o aktuálnom stave vzdelávania detí zo slovenských menšín so školským poradcom pre vyučovanie slovenského jazyka pre slovenskú národnostnú menšinu pánom Andrejom Kuricom. Na stretnutí sa diskutovalo o súčasných problémoch, ktoré súvisia s výučbou slovenského jazyka. Výrazným problémom je neustále znižujúci sa počet slovensky hovoriacich detí v celej Slavónii. Na druhej strane si slovenská menšina v Iloku i v ostatných mestách a dedinách naďalej zachováva národné a kultúrne zvyklosti vďaka veľkému entuziazmu, zanieteniu a svedomitému prístupu učiteľov slovenského jazyka, ktorí pôsobia na škole. Lektorky z vysielajúcej inštitúcie sa priamo zúčastnili na výučbe žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka na základnej škole v Iloku. Na hodinách vyučovali témy Juraj Jánošík – národný hrdina a téma pamiatky UNESCO na Slovensku s efektívnym použitím IKT. Žiaci preukázali výbornú znalosť jazyka, aktívne sa zapájali do rozhovorov a spojenie jazykových a digitálnych zručností sa ukázalo ako účinná metóda výučby. Aktivita žiakov samozrejme vychádza aj z veľmi dobrej úrovne jazykovej prípravy.

Dovolíme si konštatovať, že mobilita bola prínosná pre všetky zúčastnené strany, tak pre vysielajúcu ako i pre prijímajúcu inštitúciu. Očakávame otvorenú diskusiu s odborníkmi zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania v národnostných školách v zahraničí s možnosťou aplikácie zistených požiadaviek a potrieb učiteľov preniesť do zmien v legislatíve a politiky podporujúcej vzdelávanie Slovákov v zahraničí. Ambíciou projektu je dlhodobo napĺňať krédo Európskej únie, ktoré hovorí o minoritách a ich právach na kvalitné vzdelávanie v materinskom jazyku, a tým v európskom priestore udržiavať jedinečnosť v rozmanitosti.

PhDr. Katarína Nevrlová, metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk                                                                                        ÚJOP CĎV UK

 

Login (0)
Ετικέτες

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα