chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

 
 

Ιστολόγιο

Ochrana kultúrneho dedičstva, obnova historických budov – kde sa to dá naučiť?

11/10/2019
από Marta JENDEKOVA
Γλώσσα: SK

Kolegovia pripravovali Školu tradičných stavebných remesiel. Sľúbila som dať informáciu na EPALE, a popri tom som sa dozvedela zaujímavé veci, o ktoré by som sa Vami rada podelila – nielen o kultúrnych pamiatkach, ale aj o remeslách a filozofickej encyklopédii. Blíži sa Európsky týždeň odborných zručností (14.-18. október 2019), aj táto iniciatíva tam patrí.Predstavte si, že si kúpite dom v pamiatkovej zóne nejakého mesta alebo rovno kultúrnu pamiatku a potrebujete ho opraviť. A pritom ste človek citlivý voči pravidlám, obzvlášť ak sa týkajú našej spoločnej histórie. A navyše z Ústavy SR vyplýva pre každého povinnosť chrániť a zveľaďovať kultúrne dedičstvo.

/el/file/screenshot19pngscreenshot_19.png

 

Vademeca vlastníka kultúrnej pamiatky vyberám:

V našom okolí je mnoho cenných stavieb – hradov, kaštieľov, kostolov, kaplniek, ale i meštianskych domov a palácov alebo ľudových usadlostí. Medzi pamiatky patria aj priemyselné areály a výrobné objekty, sklady, mosty, vodné nádrže, ale aj ruiny, náhrobné kamene a pomníky, často zabudnuté a prerastené kríkmi. Patria sem aj rôzne iné artefakty a pozostatky činnosti človeka, zistené pri terénnych prácach a pri archeologických výskumoch, taktiež prícestné kaplnky či kríže so skupinou stromov, fontány, parky alebo zemné valy, zaniknuté hradiská, pohrebiská atď. Informáciu o tom, ktoré z nich sú súčasťou pamiatkového fondu, je možné získať na Pamiatkovom úrade SR, ktorý vedie ich zoznam.

Základným znakom nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je jej hmotná podstata ako architektonického, stavebného, technického alebo výtvarného diela. Nehnuteľná kultúrna pamiatka je daná svojou hmotovou skladbou a jedinečným riešením usporiadania jednotlivých hmôt a priestorov. Má konkrétne konštrukčné, technické a prípadne aj výtvarné riešenie, ktoré je súčasťou jej hodnôt. K hmotnej podstate pamiatky patria nielen pôvodné murivá, klenby, krov, stropy, podlahy, schodiská, kamenné a iné architektonické, umeleckoremeselné a výtvarné historické detaily, ale aj omietky, maľby a nátery, výplne okien a dverí, zábradlia a ostatné remeselné doplnky – zámky, kľučky, pánty a pod. Súčasťou pamiatkových hodnôt môže byť aj technické vybavenie objektu – vykurovací systém, odvodnenie, výťahy a pod, v prípade industriálnych pamiatok aj ich technológia – strojové a technické zariadenia.

 

Právne predpisy na ochranu a využívanie kultúrnych pamiatok určujú aj spôsob starostlivosti o kultúrne pamiatky, povinnosť na vlastný náklad sa starať o kultúrne pamiatky, o ich zachovanie,  údržbu či obnovu.

Pod „obnovou“ sa rozumie každý zásah do pamiatky, teda aj činnosti, ktoré sa inak nazývajú údržba alebo oprava – teda aj nová výmaľba interiéru alebo náter fasád, výmena okien a dverí, oprava omietok, realizácia novej elektroinštalácie atď. To znamená, že nielen celkové obnovy a rekonštrukcie pamiatok, ale aj takéto čiastkové práce podliehajú rozhodnutiu alebo záväznému stanovisku pamiatkového úradu. Jednoducho o každom zámere je treba informovať krajský pamiatkový úrad, a ten rozhodne a o prípustnosti prác a podmienkach, za akých možno práce vykonať.

Pri obnove objektov postavených v minulých storočiach sme obvykle konfrontovaní s potrebou použitia materiálov, techník a postupov používaných pri stavbe domov v minulosti. Tieto remeselné zručnosti sa však v súčasnosti vytrácajú a skúsených remeselníkov je ťažko zohnať.

 

Má remeslo zlaté dno ?

Pustila som sa do hľadania školení pre remeselníkov. Našla som niekoľko málo príkladov, napríklad naviazaných na firmu, ktorá predáva nejaké remeselné potreby. Našla som aj krásnu ponuku kurzov ľudovoumeleckých remesiel, ktoré ponúka, ÚĽUV, Ústredie ľudovo-umeleckej výroby.

 

Oficiálny zoznam uznaných remesiel

Podľa definície na FILITe (Otvorená filozofická encyklopédia :) je remeslo „malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu a na obmedzenej deľbe práce vnútri dielne; vznikla v procese druhej veľkej spoločenskej deľby práce tým, že sa oddelila od poľnohospodárstva; za feudalizmu sa vyvíjala v rámci feudálneho veľkostatku a potom sa sústreďovala v mestách, organizovaná v cechovom zriadení; rozvoj remeselnej výroby a tovarovo-peňažných vzťahov vedie k premene remesla na súčasť jednoduchej tovarovej výroby.“

Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Medzi stavebné remeslá patrí Murárstvo, Tesárstvo, Pokrývačstvo, Klampiarstvo, Podlahárstvo, Izolatérstvo, Strechár, Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení a Kachliarstvo.

Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Tieto doklady je možné nahradiť za podmienok ustanovených v § 22 živnostenského zákona.

Keď obnovujete historické omietky, dvere, či okná, nájdete odborníka?

Rada by som dala do pozornosti nie celkom zvyčajný formát vzdelávacej aktivity pre dospelých – Školu tradičných stavebných remesiel.

 

Škola tradičných stavebných remesiel má za cieľ šíriť zručnosti a know-how o obnove historických stavieb prostredníctvom v minulosti bežne používaných  a dnes už často zabudnutých postupov a technológií. Škola kombinuje praktickú a teoretickú formu vzdelávania. Účastníci si takto nielen vypočujú odborné prednášky ale si aj sami pod vedením skúsených majstrov vyskúšajú obnovu reálneho historického domu. Školenie je zamerané najmä na stavebných remeselníkov a odborníkov v oblasti obnovy historických stavieb, no cenné informácie a skúsenosti si z neho odnesú i vlastníci a správcovia historických domov a stavieb.

Tento rok sa v septembri konal jubilejný piaty ročník podujatia Škola tradičných stavebných remesiel 2019. Škola sa zamerala najmä na zhrnutie poznatkov a skúseností z doteraz realizovaných školení a obnov a počas praktickej časti prebehla oprava a údržba na objektoch, ktoré boli obnovené počas školení v rokoch 2014-2018. V programe prednáškovej časti si účastníci vypočuli nové prednášky hostí z Českej republiky, ktorí predstavili svoje aktuálne výskumy z oblasti historických drevených konštrukcií, prípravy vápna a vápenných mált.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn