Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Novi zakon o obrazovanju odraslih u Unsko-sanskom kantonu i nove aktivnosti DVV

Donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih u maju 2013. godine, Unsko-sanski kanton postao je prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je zakonski prepoznao oblast obrazovanja odraslih i počeo sa njegovim uređenjem. Od tada do danas napravljeni su značajni pomaci te je obrazovanje odraslih i u praksi postalo ravnopravan dio obrazovnog sistema kada je ovaj kanton u pitanju.

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu će i u narednom periodu podržavati rad na unapređenju ove oblasti u Unsko-sankom kantonu, a aktivnosti planirane za 2019. godinu definisane su Sporazumom o saradnji koji je potpisan u ponedjeljak, 13. maja između DVV Internationala i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Nadležni ministar, gospodin Damir Omerdić, tim povodom je istakao da obrazovanje odraslih u kantonu još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou i da će se kroz implementaciju narednih projekata taj nivo nastojati podići. Pri tome je gospodin Omerdić posebno naglasio značaj obrazovanja odraslih za pojedinca i njegovo prilagođavanje svakodnevnim društvenim i tehnološkim promjenama.

Potpisani sporazum za 2019. godinu predviđa učešće predstavnika ministarstva u izradi softvera za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih, organizaciju dvije obuke za predstavnike ministarstva na teme: značaj, zadaci i uloge referenata za obrazovanje odraslih, jednoobrazni radni procesi, komunikacija, te vidljivost obrazovanja odraslih, kao i pripremu, organizaciju i realizaciju okruglog stola na temu „Akreditacija organizatora obrazovanja odraslih i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih“.

Osim toga, DVV International će u 2019. godini podržati inicijativu ministarstva o usvajanju novog Zakona o obrazovanju odraslih obzirom na objektivne razloge i poteškoće koje postoje u implementaciji postojećeg Zakona.

„Nakon 6 godina uviđeno je da su se stvorili uslovi da se Zakon mora mijenjati kako bi taj sistem bio usklađen sa stvarnim potrebama na tržišta rada, ali isto tako kako bi se omogućilo da svaki pojedinac u Unsko-sanskom kantonu ostvari svoje pravo na obrazovanje bilo da je to za lični ili profesionalni razvoj.“ rekao je direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr.sc. Emir Avdagić prilikom potpisivanja navedenog sporazuma. Prilog: RTV Unsko-sanskog kantona

Sporazum je dio strategije DVV Internationala, i u skladu je sa njegovim ciljem pružanja podrške obrazovanju odraslih, između ostalog, i u tranzicijskim zemljama Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Turske.

 

Izvor: http://www.dvv-international.ba/bs/

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα