Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Abierto el plazo para las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior en Ceuta

Abierto el plazo de inscripción de la convocatoria correspondiente al 2019 de la prueba de acceso a los ciclos formativos de FP según lo establecido en la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos de grado medio y de grado superior de formación profesional del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (BOE 5 DE MARZO DE 2019)

*Ver Resolución en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3162

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el próximo 24 de mayo de 2019, inclusive, estará abierta la inscripción a dichas pruebas libres.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

Pruebas de Acceso al Grado Medio: IES Luis de Camoens

Pruebas de Acceso al Grado Superior:

Opción A: IES Luis de Camoens

Opción B:  IES Puertas del Campo

Opción C: IES Clara Campoamor

Las solicitudes también podrán presentarse en los Registros y en las Oficinas a las que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LISTADOS PROVISIONALES:

Las listas provisionales de admitidos se publicarán el día 3 de junio de 2019, en el centro donde se haya realizado la inscripción.

Con antelación al comienzo de las pruebas, las Direcciones Provinciales comunicarán a los Institutos las Comisiones designadas, la relación definitiva de aspirantes que deban realizar las pruebas ante ellas y el centro donde cada una deba actuar. Dichas relaciones, se harán públicas en cada uno de los Institutos receptores de inscripción, a partir del 11 de junio de 2019.

FECHA DE LA PRUEBA:

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio se realizarán el día 24 de junio de 2019.

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior se realizarán el día 25 de junio de 2019.

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα