Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

EEPO Pregled: Izpopolnjevanje brezposelnih odraslih v Sloveniji (marec 2015)

Evropski observatorij politike zaposlovanja (EEPO) je izdal pregled analize usposabljanja v državah članicah, in sicer za brezposelne osebe (25–64 let) z nizko stopnjo izobrazbe ali nedoseganjem ustreznih ravni temeljnih zmožnosti.

Pregled za Slovenijo je pripravil Miroljub Ignjatović, Univerza v Ljubljani. V njem predstavlja izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki ga je za leto 2014 določal Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2014 (LPIO 2014). Temeljni dokument le-temu pa je Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 13–20), ki opredeljuje tri prednostna področja:

  1. splošno izobraževanje in učenje odraslih,
  2. izobraževanje za dvig izobrazbene ravni,
  3. izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela.

Oba dokumenta sta dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

V pregledu so predstavljena vlaganja v izvajanje programa v letu 2014. Za izvajanje le-tega so finančna sredstva prispevala naslednja ministrstva:

Proračunski uporabnik

EUR

Delež (%)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

8 813 660

18,4

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

18 438 781

38,6

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

8 451 624

17,7

Ministrstvo za zdravje

10 532 206

22

Ministrstvo za kulturo

1 524 788

3,2

Ministrstvo za notranje zadeve

51 000

0,1

Skupaj

47 812 060

100

Največ sredstev je bilo namenjenih tretjemu prednostnemu področju, tj. izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela, kar prikazuje tudi spodnja tabela:

Prednostno področje in aktivnosti

EUR

Delež (%)

splošno izobraževanje in učenje odraslih

15 074 203

31,5

izobraževanje za dvig izobrazbene ravni

2 452 466

5,1

izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela

25 878 424

54,1

aktivnosti

4 406 967

9,2

Skupaj

47 812 060

100

Pregled obsega tudi druge podatke, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem brezposelnih (25–64 let) z nizko stopnjo izobrazbe ali teh, ki ne dosegajo ustreznih ravni temeljnih zmožnosti.

Skupni dokument, v katerem so prikazani podatki za ostale države članice, najdete tukaj. Posamezna poročila so dostopna na spletni strani Evropske komisije.

Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
Miroljub Ignajtović
Είδος πόρου
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!