Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Kelleks sa tahad saada, kui täiskasvanuks saad? Täiskasvanute koolitajaks!

Koolitaja, sisekoolitaja, konsultant, treener, täiskasvanute õpetaja, lektor – heal lapsel mitu nime. Kuid kõikide nende nimede taga on palju ühist – täiskasvanute õppimise ja arengu toetamine. 

Võimalusi, kuidas ühest eksperdist ja oma ala spetsialistist kujuneb koolitaja, on mitmeid. Väga tavapäraseks ongi teekond, kus valdkonna hea tundja soovib, et ka teised selles tegevussfääris saaksid paremini hakkama ja seda läbi oskuslikuma tegutsemise. Ja selle altruistliku soovi tulemuseks on täiskasvanute õpetamine. 

Täiskasvanute koolitajad tegutsevad väga erinevates valdkondades. Erialaspetsiifika dikteerib paljud oskused ja teadmised, mida täiskasvanute koolitaja peab omama, kuid olenemata, kas koolitaja toimetab vabahariduses või ärisektoris, on teatud pädevused sellised, mis ühendavad kõiki täiskasvanute koolitajaid. 

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Kogukonna koostöös valminud Täiskasvanute koolitajate baaskoolitus aitab omandada teadmised ja oskused, kuidas täiskasvanuid õpetada lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. Tegemist on põhjaliku ja mitmekülgse õppeprogrammiga, mille tulemusena on osalejad teadlikumad ja oskuslikumad täiskasvanute koolitajad, koolitajate praktikakogukonda panustajad, oma tegevuse mõtestajad. Koolitusprogrammi on välja töötanud ja viivad läbi oma ala praktikud, kelle kogemus täiskasvanute õpetamisel on pikk ja mitmekülgne. Just seetõttu aitabki see programm erinevate valdkondade täiskasvanute kogenud aga ka alustavaid koolitajaid. 

Kvaliteetses koolitusprogrammis osalemise kasud õppijale on lisaks õpiväljundite saavutamisele ka:

  • praktiline sisu ja õppijaid kaasavad meetodid;
  • turvaline õpikeskkond, kus uusi lähenemisi katsetada;
  • kolleegide tagasiside ja toetus;
  • toetav võrgustik kogu järgnevaks eluks.

Aga mida räägivad Täiskasvanute koolitajate baaskoolituse koolitajad ise sellest programmist? 

Miks sa panustad Täiskasvanute koolitaja baaskoolitusel? Milline on sinu missioon?

Marin Johnson

Marin Johnson

Panustan sellepärast, et see on valdkond, millest väga hoolin ja soovin, et täiskasvanute koolitamine oleks professionaalne. Töötades inimestega ja toetades nende arengut ja õppimist on oluline, et mõistame täiskasvanuna õppimise eripärased ja teame, kuidas õppijaid toetada. Kindlasti tunnetuslikult ja oma kogemusele toetudes õnnestub koolitamisel nii mõndagi, kuid usun, et saab paremini ja teadlikumalt. Võtame koolitajana vastutuse olla õppimise toetaja ning, et seda vastutust väärikalt kanda on tähtis, et olen koolitajana teadlik nii enda õppimisest kui ka viisidest kuidas õpetada. 

Minu missioon on aidata kaasa ja panustada täiskasvanute koolituse professionaliseerumisse. Täna saab uhkusega öelda, et olen täiskasvanute koolitaja ning ma soovin, et see uhkusetunne kasvaks. 

 

Kuna minu põhiteemad koolitajana saab paigutada suures plaanis suhtlemise ning selle kaudu inimeste mõjutamise ja motiveerimise vahele, siis olen juba aastaid tegelenud antud teemade õpetamisega ka täiskasvanute koolitamise võtmes.. Koolituse läbi viimine on üks inimestega suhtlemise viise ning selle käigus toimub inimeste suunamine, veenmine ja ka innustamine. Seetõttu, kui uuriti minu valmisolekut osaleda sellises põhjalikus programmis, olin hea meelega nõus panustama nimetatud teemadega. Oskus oma sõnumit nii tervele grupile kui ka üksikisikutele edasi viia on üldse elus üks olulisemaid oskusi, nii et ma tahaksin aidata koolitajatel olla veel parem suhtleja.

Jaana S. Liigand-Juhkam

Jaana S. Liigand-Juhkam

 

Nagu juba eelnevalt mainiti, siis koolitaja teadmised ja oskused, mis toetavad täiskasvanute õppimist, saadakse erinevalt – tasemeõppes, mitteformaalses õppes või hoopis iseseisvalt ja informaalselt õppides. Üks mis on kindel, et need pädevused on oluline omandada, sest täiskasvanute tulemuslik õpetamine ja muutuse esile kutsumine ei toimu juhuslikult vaid eeldab kogu õpetamisprotsessi läbimõtestamist lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. 

 

Kuidas sa ise jõudsid koolitamise juurde, mis sind toetas sinu professionaalses arengus?

Marin:

Alustasin koolitajana 15 aastat tagasi kolleegide toel. Olen õppinud andragoogikat ning õpingute käigus tekkis võimalus astuda ise koolitaja rolli. Mind usaldati aga ka toetati seal kus vaja ning sain nii kasvada iseseisvaks koolitajaks. Oma õpingutest olen saanud kaasa hea teoreetilise baasi, mis aitab mõtestada täiskasvanu õppimisega seonduvat ning lisaks viisid, kuidas õppijat toetada. Kogemus koolitajana ning erinevad seigad sel teel on õpetanud ning suunanud juurde uurima. Üks oluline tähis koolitaja teel on olnud täiskasvanute koolitaja kutse taotlemine, mis on suurepärane võimalus oma koolitajatee ja -kogemuse mõtestamiseks ning uute sihtide seadmiseks.

Jaana S.:

Ise jõudsin ma koolitamise juurde suhteliselt juhuslikult, kui avanes võimalus või täpsemalt öeldes, tehti pakkumine, muu töö kõrvalt ülikoolis loenguid andma hakata. Mulle hakkas see meeldima, tõenäoliselt selle tõttu, et meeldis ka kuulajatele ning sealtkaudu ma tasapisi koolitusturule sisenesingi. Olles juba koolitusturul, sattusin kokku ka teiste koolitajatega, sealhulgas nendega, kes tegelesid täiskasvanute koolitajate koolitamise kui eraldi teadus- ja tegevusharuga. Sain ise uusi teadmisi juurde ja heameelega jagan neid nüüd ka teistega.

 

Professionaalseks koolitajaks kasvamist ei saa jätta juhuse hooleks ja kuigi kogemus on väga hea õppimise allikaks, siis kogemuse mõtestamine eeldab andragoogika valdkonnas head orienteerumist. Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus võimaldab just omandadagi need teadmised ja oskused, et olla oskuslik, edukas ja arenev täiskasvanute koolitaja.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα