Blog
Blog

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων: Το κλειδί για την παροχή δυναμικών ευκαιριών μάθησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φυλακισμένων

Ο βοηθός έργου της EAEA Georgios Karaiskos συζητά τη σημασία της αξιολόγησης των δεξιοτήτων και των αναγκών των κρατουμένων προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση στις φυλακές.

Prison education Skills Assessment.

Ο βοηθός έργου της EAEA Georgios Karaiskos συζητά τη σημασία της αξιολόγησης των δεξιοτήτων και των αναγκών των κρατουμένων προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση στις φυλακές.

Ένα αποφασιστικό βήμα προς την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Στο πλαίσιο των δράσεων Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους (Upskilling Pathways) του προγράμματος Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα που πρέπει να λάβουν οι ενήλικες με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Upskilling Pathways και να προσεγγίσουν περισσότερο ευκαιρίες.

Prison ed Upskilling Pathways

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι σε θέση να παρέχει στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση την ευκαιρία να εντοπίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις ανάγκες τους για αναβάθμιση. Αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης είναι πολύτιμη για να παρέχει στο άτομο ευκαιρίες μάθησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του και να του βοηθά να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα της προσέγγισης των τριών βημάτων που παρουσιάζεται πιο πάνω. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δεξιότητες θεωρούνται ζωτικής σημασίας στοιχεία για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του καθενός, πόσο μάλλον για εκείνους που χρειάζονται αναβάθμιση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκτίμηση δεξιοτήτων θεωρείται ως σημείο εκκίνησης για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης στο ταξίδι τους προς ένα καλύτερο μέλλον.

Οι κρατούμενοι αποτελούν μια ομάδα-στόχο που ταιριάζει με την παραπάνω περιγραφή και επιδεικνύει επείγουσα ανάγκη αξιολόγησης δεξιοτήτων και αποτελεσματικότερων προσφορών μάθησης.

Η προστιθέμενη αξία της αξιολόγησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις φυλακές

Η έρευνα PIAAC των κρατουμένων στις ΗΠΑ, η οποία είναι σήμερα η μόνη συγκρίσιμη μελέτη σχετικά με το θέμα, επιβεβαιώνει την εικασία ότι ο πληθυσμός των φυλακών έχει χαμηλότερες δεξιότητες γραφής και αριθμητικές ικανότητες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζει περαιτέρω το προαναφερθέν επιχείρημα της επείγουσας ανάγκης για περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και αξιολόγηση δεξιοτήτων στις φυλακές.

Οι εισηγήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στις φυλακές του 1989 αναγνώρισαν τη σημασία της παροχής ενός ευρέος φάσματος ευκαιριών μάθησης στις φυλακές με ειδική έμφαση στον τομέα της παιδείας. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, η εκπαίδευση στις φυλακές πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη ολόκληρου του ατόμου, έχοντας κατά νου το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση δεξιοτήτων είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην παροχή ιδιαίτερα αποτελεσματικών και εξατομικευμένων προγραμμάτων για τους κρατούμενους.

Σύμφωνα με την αναφορά GHK για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις Φυλακές  της Ευρώπης, η οποία συστάθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, μόνο το 3-5% του πληθυσμού κρατουμένων σε όλη την ΕΕ των 27 έχει τα προσόντα για την ανάληψη ανώτατης εκπαίδευσης και το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο μεταξύ των κρατουμένων είναι υψηλό σε πολλές από τις χώρες. Αυτή η πραγματικότητα επηρεάζει τις προοπτικές των φυλακισμένων για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μετά την απελευθέρωσή τους. Η παροχή ή η εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων (γραφή, αριθμητική) και η επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την προκλητική πραγματικότητα. Ωστόσο, οι προσφορές μάθησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες και να λαμβάνουν υπόψη τις προσδοκίες των κρατουμένων, όπως τονίζεται στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών.

«Κάθε φυλακή θα επιδιώξει να προσφέρει σε όλους τους κρατούμενους πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα και ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προσδοκίες τους».

Από την άποψη αυτή, καθίσταται προφανές ότι η εκτίμηση των δεξιοτήτων και των αναγκών πριν από την προσφορά ευκαιριών μάθησης στη φυλακή δεν πρέπει να θεωρείται ως επιλογή, αλλά ως αναγκαιότητα.

Σχεδιάζοντας το μέλλον

Σε ολόκληρη την ήπειρο, υπήρξαν αρκετές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της αξιολόγησης δεξιοτήτων στις φυλακές, αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και έλλειψη συλλογικής προσέγγισης βασισμένης σε μια κοινή αντίληψη. Όπως επισημάνθηκε και στην αναφορά GHK για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις Φυλακές  της Ευρώπης, χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία έχουν αναπτύξει τυποποιημένα πακέτα αξιολόγησης και προγράμματα ατομικής θεραπείας. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι ο αριθμός των ενήλικων κρατουμένων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση παραμένει χαμηλός στις περισσότερες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι τα προσφερόμενα θέματα δεν ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα των κρατουμένων, γεγονός που δείχνει για άλλη μια φορά την ανάγκη για αξιολόγηση δεξιοτήτων και αναγκών μεταξύ των κρατουμένων.

Τα προγράμματα της ΕΕ έχουν υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις φυλακές και έχουν προκύψει νέες προσπάθειες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Μερικά από τα πολλά καινοτόμα προγράμματα που προβλέπουν ένα καλύτερο μέλλον για την εκπαίδευση των φυλακών και την εκτίμηση δεξιοτήτων είναι:

  • Foriner – το έργο αυτό έχει ως στόχο να παρέχει στους κρατούμενους αλλοδαπούς σε φυλακές της ΕΕ πρόσβαση σε ποιοτικές, χαμηλού ορίου, πιστοποιημένες ευκαιρίες μάθησης.
  • Η εταιρική σχέση μάθησης Grundtvig - Η διαπίστευση της προηγούμενης (βιωματικής) μάθησης στο περιβάλλον των φυλακών αποσκοπούσε στον εντοπισμό ανασταλτικών παραγόντων για την ανάπτυξη της διαπίστευσης της προηγούμενης βιωματικής μάθησης στις φυλακές.
  • Skills4freedom – το έργο αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.
  • SkillHUBS – ένα σχέδιο που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διακρατικού μοντέλου παροχής συμβουλών και κατάρτισης για τους κρατούμενους, με την αξιολόγηση δεξιοτήτων και αναγκών στο επίκεντρο.

Με την εστίαση στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των αναγκών βάζουμε το άτομο στο επίκεντρο της προσοχής και με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε πλήρως τη μετασχηματιστική δύναμη της μάθησης. Ο Steven Tyrell, βραβευμένος με το βραβείο «Φεστιβάλ Μάθησης 2017» και πρώην κρατούμενος από το Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζει:

«Έκανα πολλά μαθήματα και επανεκτίμησα τη ζωή μου και τι ήθελα από αυτήν».


Ο Georgios Karaiskos είναι ο βοηθός έργου για το European Association for the Education of Adults (EAEA). Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πτυχίο Μάστερ στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Ως πιστοποιημένος δάσκαλος, έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τη συνεκπαίδευση και πιστεύει ακράδαντα στη μετασχηματιστική δύναμη της μάθησης.

Login (7)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα