Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Στρατηγικές ενημέρωσης για βιώσιμη παροχή βασικών δεξιοτήτων

Τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων που στοχεύουν σε ενήλικες με χαμηλότερο επίπεδο προσόντων, είναι βασικής σημασίας για την ισότητα και τη συμπερίληψη. Επιτρέπουν επίσης στις κοινωνίες να αντιδρούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στην αλλαγή. Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσοι εκπαιδευόμενοι από αυτούς που άρχισαν τα προγράμματα, επιμένουν στην εκπαίδευση τους, πετυχαίνουν τους στόχους τους και μπορούν να συνεχίσουν σε περαιτέρω εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες εάν το θελήσουν.Τα μέτρα ενημέρωσης και καθοδήγησης μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχία των εκπαιδεύσεων στις βασικές δεξιότητες, με πολλούς τρόπους.

Outreach strategies for sustainable basic skills provision

Συγγραφέας: Graciela Sbertoli

Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση του αγγλικού αντίστοιχου κειμένου. 

 • Τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων που στοχεύουν σε ενήλικες με χαμηλότερο επίπεδο προσόντων, είναι βασικής σημασίας για την ισότητα και τη συμπερίληψη. Επιτρέπουν επίσης στις κοινωνίες να αντιδρούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στην αλλαγή.
 • Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσοι εκπαιδευόμενοι από αυτούς που άρχισαν τα προγράμματα, επιμένουν στην εκπαίδευση τους, πετυχαίνουν τους στόχους τους και μπορούν να συνεχίσουν σε περαιτέρω εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες εάν το θελήσουν.
 • Τα μέτρα ενημέρωσης και καθοδήγησης μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχία των εκπαιδεύσεων στις βασικές δεξιότητες, με πολλούς τρόπους:

 

  • Διαμέσου της αρχικής επικοινωνίας που οδηγεί στην ευκαιρία εκπαίδευσης (ενημέρωση)
  • Διαμέσου της ενθάρρυνσης του κινήτρου και της επιμονής του εκπαιδευόμενου (ενημέρωση και καθοδήγηση)
  • Διαμέσου της αύξησης της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευόμενων, της κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων (αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, εργοδότες κλπ) για τα οφέλη των πρωτοβουλιών σε σχέση με τις βασικές δεξιότητες.

 

Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και το κίνητρο των εκπαιδευόμενων είναι βασικής σημασίας σε καιρούς που οι ενήλικες με χαμηλότερα προσόντα κινδυνεύουν στην αγορά εργασίας και συνεπώς, από κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος της ανάρτησης αυτού του ιστολογίου είναι:

 • Να καταγράψει τα μέτρα ενημέρωσης, εισηγήσεις στην ΕΕ
 • Να παρουσιάσει δημιουργικά παραδείγματα πρωτοβουλίας ενημέρωσης για αύξηση της ευαισθητοποίησης

Η σημασία των μέτρων ενημέρωσης συζητείται εδώ και πολύ καιρό

 

Η Ομάδα Εργασίας ΕΤ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση ενηλίκων, δημιούργησε το 2013 και ετοίμασε το 2015 μια έκθεση με τίτλο:

 “ Βελτιώνοντας την Πολιτική και Παροχή Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη (link is external)”. Η έκθεση διαπιστώνει ότι:

 • Χρειάζεται μια μεγάλη ώθηση για την αύξηση των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Ευρώπη.
 • Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να βοηθήσουν πολύ περισσότερους ενήλικες να βελτιώσουν τις ικανότητες τους, όσον αφορά στις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην κοινωνία του σήμερα.
 • Τα Κράτη μέλη, πρέπει να καθιερώσουν  προορατικές πολιτικές για να βελτιώσουν τις ευκαιρίες και τις πρωτοβουλίες για να συμμετέχουν οι πολίτες τους σε δραστηριότητες εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες.
 • Πιο αποτελεσματικές, στοχευμένες στρατηγικές ενημέρωσης σε εθνικό, τοπικό και επίπεδο παροχέων εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το κενό στις βασικές δεξιότητες και να αυξήσει το κίνητρο των ατόμων να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

Η εμπειρία δείχνει ότι η στοχευόμενη ομάδα που χρειάζεται περισσότερο παροχή εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες είναι αυτή που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λάβει πρωτοβουλία για μάθηση. Η εκπαίδευση ενηλίκων, βασίζεται σε εθελοντική δέσμευση εκ μέρους του εκπαιδευόμενου και εξαρτάται από υψηλά επίπεδα κινήτρου και προορατικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι που χρειάζονται περισσότερο να αυξήσουν τις βασικές δεξιότητες τους είναι ανελλιπώς αυτοί για τους οποίους οι πρωτοβουλίες ενημέρωσης αποτελούν την μεγαλύτερη πρόκληση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC), περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ δεν συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ενήλικες με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων είναι λιγότεροι από τους μισούς που πιθανό να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση με αυτούς με υψηλότερες δεξιότητες.

Τα μέτρα ενημέρωσης στοχεύουν συνήθως στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της ομάδας-στόχου αναφορικά με την ανάγκη απόκτησης υψηλότερου επιπέδου βασικών δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό να δηλωθεί ότι όλα τα μέτρα ενημέρωσης και κινήτρου, στοχεύουν στην εμπλοκή πιθανών υποψηφίων σε ολόκληρη τη διαδικασία αυτή.

Σε Έκθεση του ΟΟΣΑ ECD (link is external) για την εμπλοκή ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες στην περαιτέρω εκπαίδευση, εντοπίζουμε πέντε συνιστώμενες δράσεις που μπορούν να αυξήσουν την συμμετοχή της ομάδας- στόχου στην παροχή εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων:

 

 1. Εξεύρεση δημιουργικών τρόπων προσέγγισης πιθανών εκπαιδευόμενων (διαμέσου προγραμμάτων τοποθέτησης σε χώρους εργασίας, διαμέσου προγραμμάτων εκπαίδευσης της οικογένειας, διαμέσου εκπαίδευσης στη βάση της κοινότητας, ή διαμέσου μονάδων κινητής εκπαίδευσης και πληροφόρησης). Ενεργή προσέγγιση ενηλίκων στους χώρους όπου συχνάζουν, περιλαμβανομένων των χώρων εργασίας, κοινωνικά ιδρύματα και δημόσιους χώρους. Εντοπισμός ηθοποιών που έχουν δημιουργήσει δεσμούς με τους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες. Δημιουργία ικανότητας στους ηθοποιούς αυτούς για να ενημερώνουν τους ενήλικες με χαμηλές ικανότητες και να τους ενθαρρύνουν να εκμεταλλευτούν  τις ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Πρωτοβουλίες  Στο Βέλγιο,, το πρόγραμμα  Formtruck (link is external) με έδρα τις Βρυξέλλες είναι ένα ανοικτό κινητό κέντρο πληροφόρησης για ευκαιρίες εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η εμπλοκή ανέργων με χαμηλά προσόντα και νέων ατόμων που δεν εργάζονται, σε χώρους  εκπαίδευσης ή κατάρτισης όπου συνήθως συχνάζουν, π.χ. σε εκδηλώσεις, πάρκα και δημόσιες πλατείες.

Η  Σλοβενική Εβδομάδα δια βίου Εκπαίδευσης  (ΕΔΕ)(link is external) προσελκύει την προσοχή του κοινού από το 1996 σε χιλιάδες εκπαιδευτικές, προωθητικές πληροφορίες και καθοδήγηση που προκαλούν έμπνευση, ως επίσης σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε μια κίνηση που κάθε χρόνο εμπλέκει πολλές εκατοντάδες ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ομάδες ενδιαφέροντος και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΔΕ συντονίζεται από το Σλοβενικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE).       

 1. Προσφορά ολιστικών και εξατομικευμένων συμβουλών και καθοδήγησης. Ανάπτυξη ολιστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης ειδικά για τους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες. ίδρυση ενιαίων καταστημάτων και δημιουργία συνεταιρισμών με άλλους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες στους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ομοφωνία στις συμβουλές που δίνονται. Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες καθοδήγησης παρέχονται από προσοντούχο προσωπικό που έχει την ικανότητα να εξατομικεύσει την υπηρεσία στις ανάγκες και στην κατάσταση του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

 

Πρωτοβουλία     Στην Ισλανδία, τα Κέντρα δια Βίου Εκπαίδευσης παρέχουν τόσο εκπαίδευση όσο συμβουλευτική σταδιοδρομίας, με ειδικό επίκεντρο τους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες. Επικεντρώνονται ειδικά στις δεξιότητες του προσωπικού τους: οι σύμβουλοι καθοδήγησης είναι προσοντούχοι τόσο στην εκπαίδευση όσο στη συμβουλευτική. Υπάρχουν δεκάδες Κέντρα δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ισλανδία- μια χώρα με 360 χιλιάδες κατοίκους που διεξάγουν γύρω στις 10 000 συνεδρίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής με άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων κάθε χρόνο.

 1. Δημιουργία ενδιαφερουσών και σχετικών ευκαιριών εκπαίδευσης.  Λάβετε υπόψη τον τρόπο με τον οποίων μαθαίνουν οι ενήλικες, κατά το σχεδιασμό των ευκαιριών εκπαίδευσης: πρέπει να είναι πρακτικές, να προσανατολίζονται προς το πρόβλημα και να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου. Προσφέρετε μεικτές ευκαιρίες εκπαίδευσης (πρόσωπο με πρόσωπο, σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση), δίνοντας στους εκπαιδευόμενους την επιλογή να επιλέξουν τι δουλεύει καλύτερα στην περίπτωση τους. Διασφαλίστε ότι ο τρόπος εκπαίδευσης είναι κατάλληλος για την ομάδα- στόχο, κάντε την μάθηση απολαυστική και παρέχετε επιπλέον στήριξη όπου χρειάζεται.

Πρωτοβουλία Στη Γερμανία,, το Γερμανικό πρόγραμμα eVideoTransfer (link is external) προσφέρει ευκαιρίες ψηφιακής εκπαίδευσης για εργαζόμενους με χαμηλές βασικές δεξιότητες και περιορισμένο χρόνο για να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση στην τάξη. Το μοντέλο εκπαίδευσης εξατομικεύεται στον συγκεκριμένο είδος εργασίας που κάνουν οι εκπαιδευόμενοι και συνδυάζει εκπαιδευτικό περιεχόμενο στις βασικές δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση. Όλη η κατάρτιση είναι διαδικτυακή και συνεπαίρνει τον εκπαιδευόμενο διαμέσου μιας συναρπαστικής ιστορίας με βίντεο. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να κατέχουν ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής ικανότητας αλλά για αυτούς που δεν το κατέχουν, υπάρχει μια εισαγωγική εκπαιδευτική ενότητα για το πώς να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.

Το VideoTransfer είναι ένα πρόγραμμα μέσα στο Γερμανικό AlphaDekade και χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας.

                   

 1. Αναγνώριση υφιστάμενων δεξιοτήτων

Οι  ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστοποίηση των προηγούμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Επίσης, χρειάζονται προσβάσιμες και ρεαλιστικές συμβουλές και υπηρεσίες καθοδήγησης που μπορούν να τους βοηθήσουν να ετοιμαστούν για τη διαδικασία αναγνώρισης. Χρησιμοποιήστε τους εργοδότες για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση για την ύπαρξη των διαδικασιών αναγνώρισης.

 1. Οργανώστε την προσφερόμενη εκπαίδευση σε ενότητες. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι μια σειρά από εκπαιδευτικές ενότητες και πρέπει να δίνονται στους εκπαιδευόμενους μικρές πιστοποιήσεις μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενότητας. Η ολοκλήρωση της πλήρους σειράς, δίνει πρόσβαση σε ολοκληρωμένο προσόν. Οι ενήλικες πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ενότητες από διάφορα είδη παροχής, δημιουργώντας τη δική τους εκπαιδευτική διαδρομή.

Πρωτοβουλίες       Στη Δανία, η παροχή κατάρτισης στις βασικές δεξιότητες προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στους εκπαιδευόμενους. Οι  εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση α συνδυάσουν ενότητες από διάφορα είδη εκπαιδευτικής παροχής για ενήλικες για να λάβουν επίσημο προσόν. Αυτή η ευέλικτη προσέγγιση (link is external) επιτρέπει σε ένα μεγάλο αριθμό ενηλίκων, να αποκτήσουν προσόντα διαμέσου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Στο Βέλγιο, η κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες που προσφέρεται από την Φλαμανδική Κοινότητα χαρακτηρίζεται από την διαμόρφωση ενοτήτων και την πιθανότητα μεικτής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αρχίζουν σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια του έτους, για να αυξήσουν περαιτέρω την ευελιξία της προσφοράς. Η  Βασική Εκπαίδευση Ενηλίκων που παρέχεται σε 13 κέντρα σε ολόκληρη την κοινότητα, περιλαμβάνουν την ικανότητα ανάγνωσης και αριθμητικής και μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι ενήλικες, λαμβάνουν ένα μερικό πιστοποιητικό μετά από κάθε ενότητα που παρακολουθούν και μπορούν να συμπληρώσουν ένα ολοκληρωμένο προσόν με το πέρας του χρόνου. Για να ενθαρρύνει τα κέντρα να προσφέρουν μεικτή εκπαίδευση, η κυβέρνηση προσφέρει χρηματοδότηση της τάξης του 120% σε ενότητες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 25% εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η φλαμανδική κυβέρνηση, δίνει επιπλέον χρηματοδότηση κάθε χρόνο για να στηρίξει τα κέντρα που επιθυμούν να αρχίσουν νέο πρόγραμμα, του οποίου ένα σημαντικό μέρος θα είναι με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 


Για περισσότερες επεξηγήσεις για τις έννοιες της ενημέρωσης, καθοδήγησης και στήριξης, κινήτρου, επιμονής και βιώσιμων πολιτικών βασικών δεξιοτήτων, σας προσκαλούμε να διαβάσετε την επερχόμενη ενότητα OER για την ενημέρωση, το κίνητρο και την επιμονή που δημιουργήθηκε από τους ειδικούς της

 

Login (12)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα