Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των εργαλείων της ΕΕ: ένας γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ο Θεματικός Συντονιστής της EPALE Andrew McCoshan εξετάζει μερικά από τα βασικά εργαλεία που έχει αναπτύξει η ΕΕ για να υποστηρίξει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

European assessment tools

Ο Θεματικός Συντονιστής της EPALE Andrew McCoshan εξετάζει μερικά από τα βασικά εργαλεία που έχει αναπτύξει η ΕΕ για να υποστηρίξει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων .

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορα εργαλεία που διατίθενται στους εκπαιδευτές ενηλίκων και μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Πράγματι, μπορεί να έχετε ακούσει για πολλά από αυτά. Αλλά γιατί τα χρειάζεστε; Ορισμένα εργαλεία της ΕΕ διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται γενικά η αξιολόγηση. Υπάρχουν επίσης ειδικά εργαλεία που οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναγνωρίσουν δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές τους σε διαφορετικές χώρες.

EU Assessment Tool EPALE 

Παροχή πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών

Παρέχοντας ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα εργαλεία είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Το ΕΠΕΠ λειτουργεί ως κοινό σημείο αναφοράς έναντι του οποίου οι χώρες αναπτύσσουν εθνικά πλαίσια προσόντων. Το ΕΠΕΠ, όπως όλα τα εργαλεία, βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε πολλές χώρες, η εισαγωγή προσόντων - και συνεπώς μαθησιακών προγραμμάτων - που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα έχει ριζική επίδραση στο πώς αξιολογούνται οι δεξιότητες γενικά.Ένα άλλο πλεονέκτημα του ΕΠΕΠ είναι ότι καθιστά δυνατή την «διάβαση» από τα προσόντα μιας χώρας σε μια άλλη. Αυτό υποστηρίζει την κινητικότητα των ατόμων εάν θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν εκτός της πατρίδας τους. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε παραδείγματα προσόντων μεταξύ ζευγών χωρών στον δικτυακό τόπο Europa (μέχρι σήμερα για 18 συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Σχετικά με το ΕΠΕΠ, οι χώρες έχουν επίσης χρησιμοποιήσει τις αρχές της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τις πιστώσεις - ECVET - για να αναδιοργανώσουν τα προσόντα έτσι ώστε τα άτομα να κερδίσουν πίστωση για τη μάθησή τους καθώς προχωρούν, επιτρέποντάς τους, για παράδειγμα, να αλλάξουν ομαλά τα προγράμματα χωρίς να χάσουν τα οφέλη από την προηγούμενη μάθηση.Η ΕΕ έχει επίσης εργαστεί για την προώθηση μεθόδων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός των τυπικών ρυθμίσεων μάθησης. Από το 2004, έχει δημιουργηθεί ένας τακτικά ενημερωμένος κατάλογος μεθόδων για την επικύρωση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, ο οποίος περιέχει πληθώρα παραδειγμάτων για να εμπνεύσει τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν επίσης κατευθυντήριες γραμμές επικύρωσης για την υποστήριξη των επαγγελματιών και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ρυθμίσεων επικύρωσης 

Βοηθώντας τις διασυνοριακές δεξιότητες να αξιολογούνται και να αναγνωρίζονται

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που υποστηρίζουν την αξιολόγηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων μεταξύ των χωρών, ξεπερνώντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ένας από τους κύριους στόχους του ήδη αναφερθέντος ECVET είναι η υποστήριξη της διασυνοριακής αξιολόγησης των δεξιοτήτων. Το ECVET παρέχει ένα σύνολο αρχών που μπορούν να επιτρέψουν στους σπουδαστές που σπουδάζουν στο εξωτερικό να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε μια χώρα αναγνωρισμένες σε μια άλλη χώρα. Συχνά, όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν μια πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μπορούν π.χ. να γράψουν μια αναφορά των εμπειριών τους όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά να μην κερδίσουν καμία πίστωση στο πρόγραμμα εκμάθησης τους. Οι αρχές του ECVET παρέχουν την ευκαιρία να συμβεί αυτό. Χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως μνημόνιο κατανόησης, συμφωνίες μάθησης και μεταγραφικά αντίγραφα, το ECVET δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τους δασκάλους τους να εστιάσουν την προσοχή τους στο ζήτημα του πώς οι μαθητές θα αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους και στη συνέχεια θα επικυρωθούν. Μέσω αυτών των εργαλείων, ζητήματα όπως τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογηθούν και από ποιόν μπορούν να διερευνηθούν και να συμφωνηθούν.

Το Europass περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία για την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι άνθρωποι ώστε να κατανοηθούν καλύτερα μεταξύ των χωρών: 

  • • Το έγγραφο Κινητικότητας Europass είναι ένα αρχείο των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μια άλλη χώρα μέσω, για παράδειγμα, ενός έργου ή εθελοντικής τοποθέτησης ή μιας ανταλλαγής μάθησης. Συμπληρώνεται από δύο οργανισμούς-εταίρους που συμμετέχουν σε ανταλλαγή κινητικότητας, ο πρώτος στη χώρα προέλευσης και ο δεύτερος στη χώρα υποδοχής. Οι εταίροι μπορούν να είναι πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα κατάρτισης, εταιρείες, ΜΚΟ κλπ. Η επιτυχία του εγγράφου βασίζεται στην εφαρμογή ορθών διαδικασιών αξιολόγησης. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα που συνιστούν ένα χρήσιμο πόρο.• Τα Συμπληρώματα Διπλωμάτων και τα Συμπληρώματα Πιστοποιητικών περιγράφουν τις δεξιότητες που αποκτούν οι κάτοχοι πιστοποιητικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αντίστοιχα. Παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σε εκείνες που περιλαμβάνονται σε επίσημα πτυχία / διπλώματα ή / και μεταγραφές, καθιστώντας το κατανοητό πιο εύκολα, ιδίως από εργοδότες ή φορείς εκτός της χώρας έκδοσης. Οι περισσότερες χώρες έχουν καταρτίσει εθνικούς καταλόγους συμπληρωμάτων πιστοποιητικών. Και πάλι, η υποστήριξη αυτών των εργαλείων με αποτελεσματικές διαδικασίες αξιολόγησης είναι το κλειδί για την επιτυχία.• Το Διαβατήριο Γλωσσών παρέχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων.• Το βιογραφικό σημείωμα Europass είναι ένα τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί πάνω από 100 εκατομμύρια ηλεκτρονικά.

Συμβουλές και υποστήριξη σε όλα αυτά τα εργαλεία διατίθενται μέσω των εθνικών κέντρων Europass.

 

Προσθέτοντας αξία

Τα εργαλεία της ΕΕ αλλάζουν το τοπίο στο οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση στην Ευρώπη. Η μετάβαση στα μαθησιακά αποτελέσματα επηρεάζει σημαντικά τα κριτήρια αξιολόγησης και τις πρακτικές αξιολόγησης. Επιπλέον, τα εργαλεία της ΕΕ εστιάζουν την προσοχή στην ανάγκη να εξεταστεί σοβαρά πώς, πότε και πού αξιολογούμε τη μάθηση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν εκτός των επίσημων διαδικασιών μάθησης και των δικών μας χωρών. Υπάρχουν επίσης άλλα εργαλεία που δεν εξετάσαμε εδώ, όπως το EQAVET  (κοινότητα πρακτικής που προωθεί την ευρωπαϊκή συνεργασία στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ), την Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Επαγγελμάτων, Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Προσόντων (ESCO), την Οδηγία της ΕΕ για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων και τη σχετική βάση δεδομένων για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και τα διαβατήρια κατά τομέα δεξιοτήτων. Ίσως θελήσετε να τα εξερευνήσετε περαιτέρω. Θα ήταν συναρπαστικό να ξέραμε πόσο έχετε καταλάβει αυτά τα εργαλεία και αν τα χρησιμοποιείτε: γιατί να μην λάβετε μέρος στη δημοσκόπηση δίπλα από αυτή την ανάρτηση!


Ο Andrew McCoshan έχει εργαστεί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για πάνω από 30 χρόνια. Για περισσότερα από 15 χρόνια έχει πραγματοποιήσει μελέτες και αξιολογήσεις για την ΕΕ και πριν από αυτό ήταν σύμβουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Andrew είναι επί του παρόντος ανεξάρτητος ερευνητής και σύμβουλος, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ECVET του Ηνωμένου Βασιλείου, και ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Μειονεκτημάτων του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία.

Login (10)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα