European Commission logo
Create an account
News
Neuigkeiten

Optimálne uplatnenie absolventov študijného programu andragogika

Thinking2

Pod optimálnym uplatnením, rozumieme uplatnenie absolventov v  povolaniach / profesiách / pracovných pozíciách, ktoré sú pre daný odbor najvyhovujúcejšie z hľadiska využitia výsledkov vzdelávania. V prípade andragogiky sú to profesie, pri ktorých môže andragóg využívať nadobudnuté základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých, organizovať ďalšie vzdelávanie a využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci. Absolventi sa môžu uplatniť v rámci profesijnej andragogiky aj ako pracovníci v oblasti edukácie dospelých v rôznych podnikoch, organizáciách , inštitúciách, či už štátnych, verejných alebo súkromných. V profesijnej andragogike je možnosť uplatnenia ako koncepční, riadiaci, organizační a výkonní pracovníci,  metodický pracovníci vo vzdelávaní dospelých, manažéri vzdelávania dospelých, personálny manažéri, v oddeleniach rozvoja ľudských zdrojov štátnych, súkromných firiem a organizácií, najmä pri riadení procesov rekvalifikácie a rozvoja podnikateľskej aktivity, andragogický poradcovia, konzultanti alebo ako tréneri v rôznych oblastiach a pod. Ďalšou možnosťou uplatnenia sú kultúrno-osvetové a kultúrno-výchovné zariadenia kde sa môžu uplatniť ako kultúrno-osvetový pracovníci, animátori, dobrovoľníci, manažéri kultúrneho podujatia. V sociálnej andragogike  v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a pomoci tzv. rizikovým skupinám (seniori, nezamestnaní, handicapovaní atď.), v mimoškolských zariadeniach (akadémie vzdelávania, akadémie a univerzity tretieho veku), v inštitúciách štátnej správy a samosprávy (úrady práce, oddelenia sociálnych vecí), v občianskych združeniach, v nápravno-výchovných zariadeniach a pod. Možnosť uplatnenia je aj v oblasti výskumu a výučby na vysokých školách zameraných na prípravu odborníkov pre oblasť vzdelávania dospelých, sociálnej a personálnej práce.

 

Uplatniteľnosť andragógov podľa Národnej sústavy povolaní: odbor profesíjna andragogika

 • Kariérový poradca

Národná sústava povolaní uvádza pri kariérovom koučovi aj alternatívne názvy ako napríklad: Kariérový kouč, Poradca v kariérovom vývine, Poradca v profesionálnom vývine. Definované činnosti kariérového poradcu korešpondujú s profilom absolventa profesijnej andragogiky. Národný štandard zamestnania uvádza, že kariérový poradca prostredníctvom odborných poradenských metód, techník a postupov vedie klientov k vlastnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti počiatočného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, výberu a voľby povolania, zmeny zamestnania a uplatnenia na trhu práce. Pôsobí priamo v praxi v rôznych sektoroch a jeho dominantou je poskytnúť individuálne a skupinové kariérne poradenstvo. Pomáha klientom urobiť si jasnejší obraz o vlastných, vedomostiach, schopnostiach, zručnostiach, vedie ich k samostatnému rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe.

 • Kariérový špecialista

Alternatívne názvy: Metodik odborných poradenských služieb, Projektový manažér v oblasti kariérového poradenstva, Vedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine

Kariérový špecialista má za úlohu vytvárať, riadiť a kontrolovať systém služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Môže sa podielať na tvorbe vzdelávacích programov a odbornej príprave kariérových sprievodcov/konzultantiv a poradcov. 

 • Kariérový sprievodca, konzultant 

Alternatívne názvy: Kariérový poradca – informátor, Poradca v kariérovom vývine,Poradca v profesionálnom vývine

Kariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a poskytuje klientom informácie, ktoré sú potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere zamestnania ale aj jej zmene, a to tak u nás, ako aj v zahraničí, poskytuje najmä informácie o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, všeobecných spôsobilostiach, informácií o potrebných zručnostiach a o ostatných požiadavkách a predpokladoch na výkon konkrétnych povolaní, pomáha klientom pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje pomoc pri podávaní prihlášok na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a pod., zabezpečuje kariérnu výchovu a vzdelávanie budúcich i súčasných účastníkov na trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej profesijnej dráhy.

 • Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

Alternatívne názvy: Education Specialist, HR Specialist, Špecialista ľudských zdrojov, Špecialista vzdelávania, Training and Development Specialist

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinuje proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácie. Medzi jeho kompetencie zaraďujeme: zodpovednosť za tvorbu plánu vzdelávacích aktivít, príprava a kontrola čerpania rozpočtu pre oblasť vzdelávania, zisťovanie vzdelávacích potrieb a komunikácia s vedúcimi pracovníkmi, realizovanie projektov, príprava a organizácia školení, komunikácia s dodávateľmi vzdelávacích aktivít, analýza efektívnosti vzdelávacích aktivít, sledovanie a analyzovanie trendov vzdelávania na trhu, priprava reportov, vedenie evidencie vzdelávacích aktivít.

 • Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Alternatívne názvy: HR Specialist , HR špecialista, Personálny špecialista, Špecialista personálnej administratívy, Špecialista zamestnaneckých vzťahov

Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zodpovedá za proces tvorby a implementácie politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, za proces kolektívneho vyjednávania, tvorby a interpretácie analýz v oblasti riadenia ľudských zdrojov, tvorby a monitorovania plánu osobných nákladov spoločnosti. Riadi proces vyhľadávania a výberu zamestnancov, činnosti v oblasti sociálneho programu a organizačného manažmentu. Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie pracovno-právnej legislatívy. Spracováva interné riadiace dokumenty v oblasti riadenia ľudských zdrojov (napr. organizačný poriadok, pracovný poriadok a pod.)

 • Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov  

Alternatívne názvy: HR Controller, Supervízor HR analýz a reportingu, Špecialista ekonomiky práce 

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov zodpovedá za prípravu plánu personálnych nákladov, kontroluje ich čerpanie, zabezpečuje porovnania čerpania nákladov s plánom a interpretuje prípadne rozdiely. Spracováva analýzy a realizuje reporting v oblasti personálnych nákladov.

 • Špecialista ľudských zdrojov (generalista) 

Alternatívne názvy: Konzultant ľudských zdrojov , HR Business Partner, HR špecialista/konzultant, Personálny špecialista

Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje časové a vecné prepojenie jednotlivých úsekov činností zamestnávateľa a plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy riadiacich aktov v oblasti evidencie a pohybu zamestnancov, stanovovania kvalifikačných požiadaviek, hodnotenia zamestnancov, identifikáciu náborových oblastí, potrieb rozvoja a tréningu zamestnancov. Poskytuje strategické poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov a aktívne participuje na realizácií a implementácií HR politík.

 • Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Alternatívne názvy: Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, Manažér rozvoja ľudských zdrojov, Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov, Training & Development Manage, Training & Human Resources Development Manager)

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu politiky a koncepcie vzdelávania a rozvojových aktivít u zamestnávateľa a za prípravu kariérnych plánov a plánov následníctva zamestnancov.

 • Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberov pracovníkov

Alternatívne názvy: HR Consultant, HR Specialist, Recruiter, Recruiting koordinátor, Recruitment Specialist, Špecialista ľudských zdrojov, Špecialista výberov)

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácií zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta. Riadi, koordinuje a kontroluje výsledky práce špecialistov náboru a výberu zamestnancov.

 • Lektor ďalšieho vzdelávania 

Alternatívne názvy: Lektor v neformálnom vzdelávaní, Školiteľ vo vzdelávaní dospelých, Tréner vo firemnom vzdelávaní, Vzdelávateľ dospelých, Kouč, Organizátor vzdelávacích aktivít

Lektor ďalšieho vzdelávania realizuje, pripravuje, kontroluje a vyhodnocuje vzdelávacie podujatia v oblastiach ďalšieho odborného odborného vzdelávania, občianského vzdelávania, kontinuálneho, záujmového, občianského,vzdelávania, vzdelávania seniorov a iného, ktorým si účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do spoločnosti a rozvíja svoju osobnosť. 

 • Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov

Alternatívne názvy:  HR Administrator, Personálny asistent, Personnel Assistant, Referent ľudských zdrojov, Referent osobného oddelenia, Referent osobného útvaru, Referent personálnych vecí, Referent starostlivosti o zamestnancov, HR Specialist , HR špecialista, Personálny špecialista,, Špecialista personálnej administratívy, Špecialista zamestnaneckých vzťahov

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácií, vrátane prípravy rôznych zmlúv a dokumentov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Môže mať na starosti dve alebo viac personálnych činností, ktoré zahŕňajú nábor a vzdelávanie zamestnancov, pracovnoprávne vzťahy, mzdovú agendu, odmeňovanie a zamestnanecké vzťahy.

 

Použité zdroje: Národná sústava povolaní, dostupné na internete: www.sustavapovolani.sk 

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich