chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

 
 

News

Podnikateľské príležitosti pre mladých v EÚ (2.)

17/10/2018
Sprache: SK

STRATÉGIE A OPATRENIA NA EURÓPSKEJ ÚROVNI ZAMERANÉ NA PODPORU INTEGRÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ NA TRHU PRÁCE 

S cieľom riešiť nezamestnanosť mladých ľudí a podnietiť podnikateľského ducha mladej generácie EÚ vytvorila niekoľko kľúčových politík a vlajkových iniciatív, ktoré sa bezprostredne týkajú podnikania mládeže. Nasledujúce programy a stratégie patria medzi kľúčové. 

 

Záruka pre mladých

Európska Záruka pre mladých je záväzok členských štátov EÚ zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov získali kvalitnú ponuku na učňovské, odborné alebo ďalšie vzdelávanie, alebo zamestnanie vyhovujúce ich schopnostiam a skúsenostiam do štyroch mesiacov od začiatku ich nezamestnanosti alebo po ukončení školskej dochádzky. Od januára 2014 využilo program Záruky pre mladých 16 miliónov mladých ľudí a 10 miliónov z nich prijalo ponuku, pričom väčšina z ponúk boli ponuky zamestnania. Približne dve tretiny mladých ľudí, ktorí ukončili program Záruky pre mladých v roku 2015, prijalo ponuku zamestnania, vzdelávania, odbornej prípravy alebo učňovskej prípravy. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_en.htm  

 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže (angl. skratka YEI) je jedným z hlavných finančných nástrojov EÚ na podporu implementácie programu Záruky pre mladých. Táto iniciatíva sa začala za účelom poskytnutia podpory mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2012 presahovala 25 %. V roku 2017 bola iniciatíva rozšírená aj na regióny, v ktorých nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2016 bola vyššia ako 25 %. 

Program YEI je špecificky určený na podporu mladých ľudí, ktorí neštudujú, nie sú zamestnaní a nezúčastňujú sa ani odbornej prípravy (angl. skratka NEET) vrátane dlhodobo nezamestnaných a tých, ktorí nie sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie. Zabezpečuje, aby v tých častiach Európy, kde sú tieto problémy najakútnejšie, mohli mladí ľudia dostať cielenú podporu. Program YEI umožňuje financovanie 

- učňovskej prípravy; 

- odbornej prípravy (stáže); 

- umiestnenia na pracovisku; 

- ďalšieho vzdelávania pre získanie kvalifikácie. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176  

 

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

Program zamestnanosti a sociálnej inovácie (angl. skratka EaSI)7 je finančný nástroj na úrovni EÚ na podporu vysoko kvalitnej a udržateľnej zamestnanosti, zaručujúci adekvátnu a primeranú sociálnu ochranu, bojujúci proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšujúci pracovné podmienky. Program EaSI spravuje priamo Európska komisia. Zahŕňa tri programy EÚ, ktoré sa realizovali samostatne v období 2007-2013, a to PROGRESS, EURES a mikro-financovanie Progress. 

Tieto programy tvoria tri osi programu EaSI. Tretia os Mikro-financovanie a sociálne podnikanie, ktorá sa týka bezprostredne podnikania, má tri špecifické ciele: 

- Zvýšiť prístup k mikropôžičkám a ich dostupnosť pre zraniteľné skupiny, ktoré si chcú založiť nové podnikanie alebo rozvíjať svoje podnikateľské aktivity a mikro-podniky; 

- Vybudovať inštitucionálnu kapacitu pre poskytovateľov mikro-úverov; 

- Podporovať rozvoj sociálnych podnikov, a to najmä uľahčením prístupu k financovaniu. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en  

 

Akčný plán Podnikanie 2020 – oživenie podnikateľského ducha v Európe 

Akčný plán Podnikanie 2020 predložený Komisiou je návrhom činností zameraných na využitie podnikateľského potenciálu Európy, odstránenie existujúcich prekážok a podnietenie zásadných zmien v oblasti kultúry podnikania v EÚ. Jeho cieľom je uľahčiť zakladanie nových podnikaní a vytvoriť oveľa priaznivejšie prostredie pre prosperitu a rozvoj podnikateľov. 

Akčný plán Podnikanie 2020 vymedzuje tri oblasti, v ktorých je potrebné zaviesť okamžité opatrenia: 

- podnikateľské vzdelávanie a odborná príprava za účelom podporiť rozvoj a zakladanie podnikaní; 

- odstránenie existujúcich administratívnych prekážok a podpora podnikateľov v rozhodujúcich fázach podnikateľského cyklu; 

- oživenie kultúry podnikania v Európe a výchova novej generácie podnikateľov. 

 

Akčný plán a jeho kľúčové činnosti bude Komisia sledovať prostredníctvom rastu konkurencieschopnosti, priemyselnej politiky a mechanizmov riadenia Small Business Act (angl. skratka SBA). Na úrovni členských štátov je za usmerňovanie implementácie akčného plánu zodpovedný vyslanec MSP, menovaný príslušnou národnou vládou. Akčnému plánu predchádzala verejná konzultácia, do ktorej sa mohli zapojiť všetci občania a organizácie.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795...;

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan  

 

 

Erasmus pre mladých podnikateľov 

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný program, ktorý podnecuje výmenu podnikateľských a manažérskych skúseností. Výmena sa realizuje v rámci pobytu začínajúceho alebo budúceho podnikateľa u skúseného podnikateľa, ktorý podniká formou malého alebo stredného podnikania (MSP) v inej krajine. Za posledných päť rokov využilo tento program viac ako 2 500 dvojíc podnikateľov. 

Existujú ešte aj ďalšie siete a programy mimo EÚ, ktoré podporujú podnikanie mladých ľudí, pričom za najvýznamnejší sa považuje program Junior Achievement11. JA Worldwide je globálna sieť pozostávajúca zo 123 krajín, v ktorých majú študenti možnosť prakticky si vyskúšať svoje podnikateľské nápady a schopnosti a založiť si prvé podnikanie na medzinárodnom trhu. 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  

 

Autorom článku je Mgr. Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

(pokračovanie v článku Podnikateľské príležitosti pre mladých v EÚ 3)

 

Odkazy 

Erasmus pre mladých podnikateľov (2018). https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. 

Európska komisia (2013). EaSI Nový zastrešujúci program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku [online text]. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en. 

Európska komisia (2013). AKČNÝ PLÁN PODNIKANIE 2020: Oživenie podnikateľského ducha v Európe [online text]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC079...;

Európska komisia (2018). Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081. 

Európska komisia (2018). Akčný plán podnikanie 2020 [online text]. https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan....;

Európska komisia (2018). Záruka pre mladých [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079. 

Európska komisia (2018). Záruka pre mladých v jednotlivých krajinách [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en. 9 

Európska komisia (2018). Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (YEI) [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176. 

Eurostat (2017). Údaje o nezamestnanosti mladých ľudí, 2007-2016 (%) [online text]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_u...;

Eurostat (2018). EU Dashboard [online text]. http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard. 

Junior Achievement (2018). https://www.jaworldwide.org/. 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn