European Commission logo
Ein Konto erstellen
Blog
Blog

Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi

Ljudska univerza Radovljica izvaja Erasmus+ projekt Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi, kjer se bo pet zaposlenih na LUR udeležilo mobilnosti.

Na razpisu Erasmus+ KA 122 – ADU, ki je potekal preko CMEPIUS - Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, je Ljudska univerza Radovljica pridobila EU sredstva za pet mobilnosti za zaposlene strokovne delavke na LUR. Akcija KA122-ADU je namenjena mobilnosti osebja v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije.

Naslov projekta je Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi in bo potekal od 1.1.2022 do 31.12.2022. Štiri zaposlene bodo odšle na strukturiran tečaj na Islandijo v Reykjavik v okviru organizacije Project Management Spain Erasmus Plus, S.L.U, ena pa v Helsinke na Finsko v okviru organizacije Europass Teacher Academy.

V izobraževalne programe in podporne storitve na LUR se vključujejo udeleženci z zelo različnimi predznanji, izkušnjami, dojemanjem in osebnostnim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar privede do različnega odnosa do učenja.  Poleg tega globalizacija, digitalizacija in njuni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje in ni več cilj le prenašanje znanja, ampak vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro zanje pa združujejo z novim.  

Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju pedagoškega in nepedagoškega osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces. Potreba po dodatni usposobljenosti osebja se kaže v tem, da bi izvajalci in organizatorji izobraževanja odraslih pridobili nove kompetence, izkušnje in znanja za bolj poglobljeno prepoznavanje potreb udeležencev programov, večjo prepoznavnost in raznolikost med njimi in kako posameznike motivirati za učenje. Zaradi raznolikosti udeležencev je težko doseči homogenost učne skupine in prilagoditi učni proces na ta način, da vsak posameznik doseže oziroma izrabi največji potencial. Kažejo se tudi potrebe po novih učnih metodah in orodjih, preko katerih bi novo znanje prikazali na drugačen, bolj zanimiv način, ki bi udeležence pritegnile in bi vztrajali pri dokončanju izobraževanja. Glavni cilji projekta so torej:

  • IZBOLJŠATI KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, TAKO POUČEVANJA KOT UČENJA
  • UČENJE NOVIH METOD IN IZBOLJŠEVANJE METOD POUČEVANJA IN UČENJA
  • POVEČATI MOTIVACIJO IN VKLJUČEVANJE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
  • ZMANJŠATI OSIP UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
  • PREPOZNATI POTREBE IN INTERESE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
  • ORGANIZACIJA PRIMERNIH, USTREZNIH  PROGRAMO GLEDE NA POTREBE UDELEŽENCEV
Zaključek Erasmus+ tečaja .

Mateja Rozman Amon je direktorica Ljudske univerze Radovljica, ki že več kot 20 let sodeluje v mednarodnih projektih na področju mladine in odraslih.  

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

Online Diskussion Umschulung & Höherqualifizierung: Förderung der generationenübergreifenden Zusammenarbeit

Nehmen Sie an dieser Online-Diskussion teil, in der wir untersuchen werden, warum und wie wir in den verschiedenen Sektoren oder Altersgruppen eine Umschulung und Höherqualifizierung anstreben müssen.

Zusätzlich

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich