News
Neuigkeiten

Letná škola ľudských práv a rodovej rovnosti

Občianske združenie Možnosť voľby pripravilo interaktívne zážitkové vzdelávanie, ktorého cieľom je prehĺbenie citlivosti, vedomostí a zručností v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a posilnenie uplatňovania kľúčového ľudskoprávneho dohovoru v tejto téme, CEDAW-u, do praxe.

Absolventi Letnej školy ľudských práv a rodovej rovnosti budú vedieť presadzovať rodovú rovnosť v praxi, budú vedieť predchádzať diskriminácii na základe pohlavia a rodu a iným formám diskriminácie či vyrovnávať sa s vplyvom rodových stereotypov. Okrem toho si posilnia rodovú citlivosť, rodovú a ľudskoprávnu kompetenciu. To znamená, že sa naučia rozpoznávať rodovú a ľudskoprávnu perspektívu v práci, každodennom živote a rozhodnutiach, ako aj schopnosť konať smerom k dosahovaniu rodovej rovnosti a podpore a ochrane práv.

Cieľovou skupinou tréningu sú ľudia, ktorí majú základnú úroveň vedomostí v oblasti ĽP a rodovej rovnosti. Ide o ľudí pôsobiacich v rôznych oblastiach: pedagogické profesie, pomáhajúce profesie intervenujúce v prípadoch násilia páchaného na ženách ako je právo, sociálna práca, psychológia a i; MVO, študentky/študenti VŠ spoločensko-vedných disciplín, ľudia pracujúci vo verejných a štátnych inštitúciách, ako aj nezávislých inštitúciách, v médiách, v oblasti propagácie a pod.

Dĺžka tréningu je 32 hodín a bude prebiehať 5.- 8. 8.2021 v Oščadnici.

Tréning je súčasťou projektu ‘Vzdelávame, posilňujeme a spájame angažovaných ľudí v ochrane ľudských práv. Lebo to má zmysel!“ Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Ďalšie informácie o tréningu sú súčasťou prihlasovacieho formulára.

 

moznost volby.

Obrázok: Možnosť voľby 

 

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich

Nächste Veranstaltungen