Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

“SMART-MT”: kur slypi matematikos patrauklumas?

Visuomenėje yra paplitusi nuomonė, kad matematika yra  sunkus dalykas, ne kiekvienam „įkandamas riešutėlis“. Taip mano nemaža dalis mokytojų bei ugdytinių tėvų. Tačiau visi pripažįsta ir tiesą, kad matematikos žinios šiuolaikiniame pasaulyje yra gyvybiškai svarbios. Matematika žmogui yra aktualus dalykas sprendžiant ne tik įvairias kasdieninio ir profesinio gyvenimo problemas, bet ir gyvybiškai aktualias, kaip klimato kaita, energijos išteklių naudojimas, skaitmenizavimas. Matematika yra daugelio akademinių dalykų, kaip sociologija, psichologija, istorija, geografija, ekonomika ir politika, statistika, integrali dalis. Matematikos žinojimas plėtoja analitinį bei loginį mąstymą; ji yra laikoma mokslu, galinčiu įveikti net kalbos barjerus, nes naudoja universalią skaičių ir ženklų kalbą, kurią supranta visi žmonės. Matematika yra puiki priemonė, ugdanti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Tačiau nors ir pripažįstamas  matematikos žinių aktualumas ir svarba, ji daugeliui  mokinių yra sunkus ir nepatrauklus dalykas. O tai lemia ir žemus mokinių matematikos pasiekimus, ir menką mokymosi motyvaciją.

Tai kur dingęs matematikos mokymo (si) patrauklumas? Kur glūdi „matematikos – mokslų karalienės“ paslaptis? Ekspertų nuomone, mokytojo profesionalumas, kūrybiškumas, inovatyvumas, gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis – štai raktas, kuris gali atverti šiandieninės kartos mokiniams matematikos vartus.  Nemažai atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad mokytojai, ypač vyresnės kartos, mokinius moko taip, kaip juos mokė mokykloje: be kūrybiškumo puoselėjimo matematikos pamokose. Tradiciniai mokymo metodai  lemia mokinių nenorą ar baimę mokytis matematikos. Problema yra ir ta, kad nemaža dalis mokytojų „nelabai draugauja ir su informacinėmis technologijomis“;  jiems nėra priimtinos edukacinės mobiliosios programėlės, e-mokymosi platformos. Šias spragas ypač išryškino COVID-19 sukelto karantino pasekmės  ir skubus mokymo(si) perkėlimas į virtualią aplinką.  O mokiniams, atvirkščiai, šiuolaikinės informacinės technologijos, sukurtos mobilios mokymosi programėlės su žaidybiniais, lenktyniavimo, komandinio darbo aspektais yra labai patrauklios. Be to, išmanieji įrengimai jau tapo mokinių neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi įvairiems gyvenimo tikslams: mokymuisi, laisvalaikiui, pramogoms, žaidimams. Mokiniai pirštų galiukais siekia pažinti pasaulį ir gauti bet kokią informaciją ir bet kokiu jiems tinkamu  laiku ar vietoje. Skaitmeninės mokymo priemonės leidžia individualizuoti arba diferencijuoti matematikos mokymą(si), padeda geriau įtvirtinti įgytas žinias bei pritaikyti jas ir kitose užduotyse. Mokytojai, naudodami įvairias interaktyvias mokymo priemones, gali mokiniams pasiūlyti tokias užduotis, kad jose nebūtų vien tiktai standartinių procedūrų pakartojimas. Tuomet atsirastų galimybė, jog mokiniai, remdamiesi savo turima patirtimi ir įgytomis žiniomis, savarankiškai ir kūrybiškai konstruotų matematikos sampratas ir idėjas, apmąstytų jas ir jų ryšius, ieškotų naujų idėjų problemai spręsti. Matematikos mokytojai mokymąsi gali projektuoti taip, kad skatintų mokinius tyrinėti, daryti prielaidas, kelti hipotezes, nagrinėti, paneigti, pritaikyti strategijas, sudaryti planus, pagrįsti savo išvadas bei jas apmąstyti.

2018-2020 metais įgyvendintas Erasmus+strateginių partnerysčių projektas “Išmanusis matematikos mokytojas” (Nr.2018-1-LT01-KA201-046956) matematikos mokytojams siūlo profesinio tobulinimo programą ir mokymosi kursą  su  sukurtomis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis: mobiliomis programėlėmis „Matematika App“ ir „Eureka App“, kurios  padės jų  mokiniams pajausti atradimo džiaugsmą ir  leis vis dažniau sušukti : „Eureka“. Šio projekto tikslas  – matematikos mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, siekiant didesnio mokinių įsitraukimo ir aukštesnių matematikos pasiekimų. Projektas kviečia matematikos mokytojus, ypač dirbančius su 5-6 klasių mokiniais, apsilankyti e-platformoje www.smart.erasmus.site, kur jie ras nemažai mokymo(si) priemonių, metodinės medžiagos, e-vadovų: 2 e-direktorijas su jau egzistuojančių mobilių programėlių aprašais, mokymo(si) tikslais, dalykų integracijos galimybėmis; 2 naujai sukurtas mobilias programėles „Matematika App“(79 uždaviniai) ir „Eureka App“(29 uždaviniai); 25 sėkmingo matematikos mokymo, dirbant su mišriomis klasėmis, patirtines istorijas; mokymo(si) kursą su 4 moduliais, detalia profesinio tobulinimosi  programa, žinių ir gebėjimų įsivertinimo testu. Mokytojai, pasinaudoję projekto SMART-MT metodinėmis rekomendacijos ir sukurta mobilios programėlės kūrimo programa GUIDEHOW TO create your own set of exercises (erasmus.site) gali ir patys savarankiškai arba kartu su mokiniais pasirengti užduotis, atitinkančias ne tik dėstomą matematikos sritį, bet ir klasės mokinių intelektinį, socialinį kontekstą. Penkių partnerių šalių (Lietuvos, Latvijos, Graikijos, Lenkijos, Rumunijos) projekto vykdytojai kviečia mokytojus matematikos pamokose naudotis sukurtomis  skaitmeninėmis priemonėmis, taip paįvairinant tradicinę pamoką ir didinant mokinių įtrauktį bei mokymosi motyvaciją.

 

Laimutė Ruzgienė (Kauno rajono švietimo centras)

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich