European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSOURCEN

Практики и предложения за мерки за повишаване на уменията на лица на възраст над 55 години

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Анализ и идентифициране на добри и иновативни практики за придобиване и повишаване на уменията и квалификациите, насърчаване на заетостта и предприемачеството сред безработните и заетите лица на възраст над 55 години.

Основната цел на анализа е да събере и анализира информация за опита, добрите и иновативни практики, осъществени от различни правителства, неправителствени организации и частни компании (от Европейския съюз и Европа). Анализът представя предложения за мерки и инициативи, предприети от тези организации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората на възраст над 55 години в България.

Във въведението на представения Анализ е изследвано положението и заетостта на възрастните хора в Европейския съюз. По-конкретно са представени данни за равнището на заетост на възрастните в Европа и степента на заетост на тази целева група в България.  Посочени са и ключовите сектори, които наемат възрастни хора.

Добрите и иновативни практики са разпределени в две групи. В първата група са обособени практики, подкрепяни от правителствата, както и практики, създадени като резултат от частни инициативи. Във втората група са идентифицирани практики за: удължаване на професионалния живот на лица над 55 годишна възраст, за стартиране на собствен бизнес, както и за развитие на предприемачески умения.

Анализът изследва ключовите проблеми и бариерите за реализацията на мерките и инициативите. Очертани са факторите, водещи до неуспех, както и това какви са възможностите за избягване на провал. По-специално проблемите и бариерите могат да бъдат дефинирани по следния начин:

 1. Дискриминация, свързана с възрастта;
 2. Ограничаване на достъпа до обучение през целия живот;
 3. Лични житейски задължения, ограничаващи професионалната дейност;
 4. Връщане на работа след период на безработица;
 5. Трудни работни условия;
 6. Здравни проблеми и/или възрастни хора с нестабилно здраве;
 7. Липса на възможности за постепенно пенсиониране.

Важно достойнство на Анализа е очертаването на три профила на различните субгрупи, принадлежащи към тази целева група: възрастни лица с потенциал да станат предприемачи; възрастни служители с потенциал за самостоятелна заетост, както и профил на безработното лице на възраст над 55 години.

В края на Анализа са формулирани предложения за ефективно одобрение на конкретни иновативни мерки, които са подходящи за изпълнение, като се имат предвид характеристиките на българския пазар на труда. Предложенията са разработени с оглед на опита на френското правителство от последното десетилетие. Тяхното съдържание е:

 • Предлагане на мотивиращи възможности: решения за ориентация към ново работно място, след провеждане на сесия за оценка на уменията;
 • Придобиване и актуализиране на уменията: обучение за придобиване на нови умения (включително цифрови);
 • Оценяване на професионалния опит на възрастните хора: стимули за организиране и трансфер (пренасяне) на умения и ноу-хау между поколенията;
 • По-добър статут на работното място: обучение за диалог между колеги;
 • По-добър достъп до адаптирана професионална подготовка: мотивиращи и ясни насоки за намиране на адаптирани професионални обучения;
 • Насърчаване на стимули и финансова помощ от отговорните публични органи (като Министерството на труда): улесняване на договарянето; подкрепа за предприятия, наемащи възрастни; квалификация за придобиване на професионален опит;
 • Почасова работа: за по-добро съчетаване на личните и професионалните отговорности (особено за неформалните лица, които се грижат за тях);
 • Обучения, подпомагащи подготовката за пенсиониране: помощ на възрастните работници в края на кариерата им с цел адаптиране към промените в живота и намирането на усещане за новата им житейска ситуация.

Ресурсът е селектиран в резултат от проведено Проучване за оценка на потребностите на потребителите за съдържание, осъществено от Балканския институт по труда и социалната политика, в изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE за периода 2019-2020 г.

Resource Details
Autor der Ressource
Фондация "Кладара"
Art der Ressource
Fallstudie
Land
България
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!