European Commission logo
Ein Konto erstellen
Resource Details
RESSOURCEN

Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

Ресурсът има съществено значение за изпълнението на политиките за образование и обучение в България. В него чрез интегриран подход е представено развитието на тази национална хоризонтална политика. Докладът създава конкретна картина за изпълнението както на политиката за преждевременно напусналите образователната система, така и за изпълнението на политиките за учене през целия живот и политиките за учене на възрастни. Ресурсът е конкретен продукт от изпълнението и на задача 8.6.1. от Плана за действие през 2019 г. (приет с Решение по т. 2 от Протокол № 24 от заседание на Министерския съвет, проведено на 12 юни 2019 г.). Този оперативен документ е приет в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

От гледна точка на политиката за учене през целия живот междинния доклад свързва изпълнението на дейностите и мерките от две области на въздействие на Националната стратегия за учене през целия живот: област на въздействие 3 за прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване на преждевременно напусналите училище и област на въздействие 8 отнасяща се към координацията на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот.

Документът ще бъде част от масив с подобни продукти за целия програмен периода 2014-2020 г., от които ще бъде извличана вторична количествена и качествена информация, свързана с анализиране и оценяване на напредъка по двете национални хоризонтални политики: намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и ученето през целия живот. Очаква се това да подпомогне процесите, свързани с формиране, анализиране и оценяване на националните политики за образование и обучение, в две конкретни посоки. Първата ще бъде насочена към оценяване на изпълнението на политиките за учене през целия живот през изминалия програмен период, а втората ще се фокусира върху целеполагането и програмирането на дейности и мерки за периода 2021-2025 г., вкл. с хоризонт до 2030 г.

НЗП припомня на заинтересованите страни, че в работната програма на националния координатор за учене на възрастни в България е планирано и е одобрено за изпълнение от ЕК разработването на Оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. На този етап в процес на подготовка е инструментариумът за оценяване на въздействието.

Междинният доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) е разработен  в изпълнение на т. 12.3. от Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

С Протокол № 18 на Министерския съвет на 02.05.2018 г. е приет План за изпълнението на Стратегията за последните три години от нейното действие. Планът включва мерки за превенция, интервенция и компенсиране на проблема с преждевременно напусналите образователната система.

Постигнатите резултати от действието на Стратегията се отчитат от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез изготвяне на междинен доклад, който се представя в Министерския съвет до 31 октомври всяка година, считано от 2015 година.

България е една от първите държави в Европейския съюз, която отчита съществуването на проблема с преждевременното напускане на училище и разработва специални политики за намаляване на дела на преждевременно напусналите училище, като планира постигане на намаляването на този дял до 11% към 2020 година. Тази стойност е заложена в Националната програма за реформи: България 2020, в Национална цел 4, като осъществяването на политиките и мерките от Стратегията за намаляване на преждевременно напусналите и от Плана за нейното изпълнение е насочено към постигането й.

По дефиницията на Евростат „преждевременно напуснали училище“ (ПНУ) са лица на възраст между 18 и 24 години, които са завършили основно образование като най-висока степен и които не са участвали в образование или обучение през 4-седмичния период преди изследването, като дял от населението на същата възраст.

В периода от 2013 година до 2016 година стойността на дела на ПНУ за България нараства от 12,5% за 2013 година на 13,8% за 2016 година. През 2017 година за първи път от 2013 година стойността на показателя бележи положително изменение, като намалява на 12,7%, или с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2016 година. Това се дължи както на ефективни политики от предходни години за намаляване на отпадането от училище, така и на ефективни актуални политики, провеждани с цел включване във форми за образование и обучение на тези, които не са завършили средно образование. За 2018 година стойността на дела на ПНУ остава на равнището на 2017 година – 12,7%, т.е. през 2018 година не се отбелязва напредък.

Междинният доклад съдържа данни за изпълнението на мерките и политиките, заложени в Плана, и цели да информира всички заинтересовани страни за напредъка по изпълнението на Стратегията през 2019 година, измерван чрез заложените в Плана индикатори. В него се разглеждат основните предизвикателства, пред които е изправена образователната система по отношение на необхванатите и отпадналите от училище, и идентифицирането на децата и учениците в риск от отпадане от училище, особено на тези в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В доклада са обобщени резултатите от изпълнението на заложените политики и мерки, отчетени по компетентност от отделните заинтересовани страни – институции и организации; звена от специализираната администрация на МОН, регионални управления на образованието и др.

Формулирани са изводи и препоръки, които са обусловени и в контекста на актуалните стойности на дела на преждевременно напусналите образователната система и на други ключови индикатори за напредъка на Република България в областта на образованието и обучението като държава членка на Европейския съюз.

Resource Details
Autor der Ressource
Министерство на образованието и науката и заинтересованите страни с отговорности за изпълнението на политиката за преждевременно напусналите образователната система
Art der Ressource
Nationale und politische Dokumente
Land
България
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!