European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSOURCEN

Klienditeenindajate arusaamad töökeskkonnas õppimisest kaubandussektori näitel

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada kaubandussektoris klienditeenindajana töötavate inimeste arusaamad töökeskkonnas õppimisest ja klienditeenindaja kirjeldused tööandja poolsele toetusele töökeskkonnas õppimisest. Töö teoreetilises osas tutvustati varasemaid uurimusi töökeskkonnas õppimisest ja toodi välja erinevaid töökohal õppimise käsitlusi. Kirjeldati töökeskkonnas õppimise olemust ja õppimise iseloomulikke jooni.

Töökeskkonnas õppimist võib iseloomustada järgmiselt:

  1. lähtub valdkonnas vajalikest oskustest ja pädevustest;
  2. on seotud kogemusliku õppimisega organisatsioonis (vaikiva teadmise olemasolu muudetakse nähtavaks);
  3. on seotud praktikakogukonnaga, milles on vajalik eesmärgipärane osalemine (Evans & Rainbird 2002; Loogma, 2004).

Eraut et al. (2004) järgi on töökohal õppimisel enamasti kolm viisi:

  1. varasem tööpõhine väljaõpe või erinevad enesetäiendamisvõimalused (nt koolitused) töökoha kaudu,
  2. mitteformaalne (juhendajaks on kolleeg);
  3. informaalne (juhuslik) st iseseisev õppimine, mis tuleneb vajadusest lahendada igapäevaprobleeme (nt kliendid).

Uurimustes (Fuller & Unwin 2002; Eraut, 2011) toodi välja veel ümbritseva keskkonna olulisus töökohal ning tööandja poolse toetuse olulisus töökeskkonnas õppimisel.

Käesolev bakalaureusetöö on kvalitatiivne uurimus, mille empiirilises osas koguti poolstruktureeritud intervjuude käigus andmeid viielt kaubandussektori klienditeenindajalt, kes olid selles ametis olnud alates kuuest kuust kuni ühe aasta ja ühe kuuni. Andmeanalüüsi meetodina kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. Uurimuse tulemused näitasid, et töökeskkonnas õppimisel on oluline õppimise individuaalne teadvustamine ning kogemuste jagamine kolleegidega. Tulemustest selgus, et hästi oluline on tööandja poolne toetus õppimisel töökeskonnas ning nimetati tähtsaks pidevat koostööd erinevate kolleegidega ja klientidega. Töökeskkonnas õppimine on üks olulisemaid tegureid kaubandussektoris klienditeenindaja edasise tööalase arengu ja karjääri tagamisel.

Märksõnad: töökeskkonas õppimine, formaalne ja informaalne õppimine, kogemusest õppimine

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.  

Resource Details
Autor(en) der Ressource
Eveli Kiis
Art der Ressource
Studien und Berichte
Land
Eesti
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!