Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

Eessõna

Järjest rohkem kasutatakse Eesti üld-, kutse- ja kõrghariduses e-kursusi. E-kursus on õppematerjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste süsteemne terviklik kogum, mis toetab õppeprotsessi osalist või täielikku läbiviimist veebis. Kvaliteetne e-kursus on oluline ja vajalik erinevatele sihtrühmadele, kellel kõigil on kvaliteedi suhtes oma nõudmised ja ootused.

Käesoleva juhendmaterjali sihtrühmaks on e-kursus(te)ga tegelevad õpetajad ja õppejõud (edaspidi on juhendmaterjalis kasutatud sõna ’õpetaja’, viidates nii õppejõududele kõrghariduses kui ka õpetajatele üld- ja kutsehariduses, kes kõik õpetamisega tegelevad). Õpetajate peamine soov on luua hea ja huvitav, õppijate vajadustele vastav e-kursus, mis vastaks ka õppeasutuse ootustele. 

Juhendmaterjali eesmärgiks on pakkuda tuge uute e-kursuste kavandamisel ja loomisel ning olemasolevate e-kursuste parendamisel. Juhendi iga peatüki lõpus on nimetatud sellele etapile vastavad kvaliteedinõuded, mis peavad olema täidetud, et e-kursus oleks kvaliteetne.

Sissejuhatus

E-kursuse kavandamisel on soovitav järgida üldisi õppedisaini reegleid ning etappe. Õppedisaini mudeleid on palju. Selles juhendis lähtume ADDIE mudelist (joonis 1), mis koosneb viiest olulisest etapist:

 • analüüsi etapp (ingl analyse) – vajaduste, sihtrühma ja konteksti analüüsimine;
 • kavandamise etapp (ingl design) – õpieesmärkide sõnastamine, kasutatava meedia tüüpide valimine, kursuse ja selle sisu struktuuri ning õppeprotsessi kava koostamine;
 • väljatöötamise etapp (ingl development) – e-kursuse, sh õppematerjalide ja õpijuhise koostamine;
 • läbiviimise etapp (ingl implementation) – e-kursuse kasutamine reaalses õppeprotsessis reaalsete õppijatega;
 • hinnangu andmise etapp (ingl evaluation) – e-kursusele ja selle õppeprotsessile hinnangu andmine, mis ei ole ühekordne tegevus, vaid on kogu ADDIE mudeli ulatuses toimuv protsess. Eraldi etapina on ta välja toodud kõige viimasena, et anda hinnang kogu loodud kursusele.
Õppedisain on süstemaatiline protsess, mis aitab kursuse autoritel õppimise/õpetamise printsiipidest lähtuvalt luua õpiväljunditele vastav sisu: õppematerjalid, õppetegevused ja hindamise alused.

Õppeprotsessi võib läbi viia täielikult või osaliselt veebipõhise kursusena. Õppevormi ja digivahendite valiku eesmärgiks on õpiväljundite saavutamise toetamine parimal viisil. Oluline on:

 • aktiivse õppimise soodustamine;
 • õppetöö paindlikumaks muutmine ja õppijate õpioskuste arendamine;
 • õpikogukondade tekke ja arengu toetamine;
 • õppimiseks sobiva aja, koha ja tempo valiku võimaldamine;
 • õppijate erinevate eelteadmiste ja õpistiilidega arvestamine;
 • võimalusel erivajadustega õppijatega arvestamine;
 • õppijate kultuurilise mitmekülgsusega arvestamine;
 • õppija arengut toetava tagasiside andmine.

Kursuse loomine võib olla individuaalne või meeskonnatöö. Soovitame kaasata  lisaks aineekspertidele ka haridustehnoloogi, õppedisaineri ja/või multimeediaspetsialisti. 

Materjalis on esitatud ülevaade õppedisaini etappidest.

Resource Details
ISBN
978-9949-30-801-9
Autor(en) der Ressource
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Art der Ressource
Offene Bildungsressourcen
Land
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!