Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

Edukacja dorosłych w Europie: Open badges - jak można je wykorzystać?

Open badges to cyfrowe odznaki symbolizujące wskaźniki osiągnięć edukacyjnych, umiejętności, zainteresowań lub doświadczenia zawodowego. Mają one formę znaku graficznego zapisanego w formacie .png – każdy z nich jest opracowywany indywidualnie przez pracodawcę lub usługodawcę. Uzyskanie takiej odznaki świadczy o nabyciu określonych umiejętności, ale nie wiąże się z koniecznością posiadania określonej kwalifikacji, więc dostęp do odznak jest o wiele łatwiejszy dla osób, które chcą w alternatywny sposób potwierdzić swoje doświadczenie w danej dziedzinie.

  

Przykład odznaki wydanej użytkownikowi EPALE.

  

Zakres odznak jest bardzo szeroki: mogą one symbolizować posiadanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w określonym obszarze, np. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pracodawcom służą one do motywowania, wyznaczania celów, zatrzymywania talentów w firmie, budowania lojalności wśród pracowników, a pośrednio także do promowania działalności rozwojowej firmy w internecie. Pracownicy wykorzystują te odznaki do prezentowania osiągnięć w mediach społecznościowych i komunikowania sukcesów w miejscu pracy. Dzięki nim wzbogacają portfolio i otwierają przed sobą nowe możliwości rozwojowe i zawodowe.

  

System przyznawania odznak nie jest uregulowany, nie istnieje także jedna instytucja, która je przyznaje – często rolę organizacji szkolącej i wydającej open badge pełni pracodawca. Dlatego liczba odznak rośnie w lawinowym tempie: w 2012 r. zidentyfikowano ok. 3 tys. rodzajów open badges, podczas gdy w 2019 r. było ich już 25 milionów na całym świecie. Ze względu na tę różnorodność i brak formalnych kryteriów, które osoba starająca się o odznakę musi spełnić, zwiększają one konkurencyjność na rynku certyfikatów i kwalifikacji.

  

Odznaki, podobnie jak kwalifikacje, mogą mieć strukturę hierarchiczną: pracodawca może opracować kilka poziomów odznak w zależności od stopnia złożoności doświadczenia nabytego przez pracownika. Odznaki można zdobywać za udział w szkoleniu, kursach online lub za działalność wolontariacką. Zdobywa się je stosunkowo łatwo: udaje się to ok. 80–90% osób, którzy się o to starają. Dodatkowo proces projektowania open badges jest o wiele szybszy niż kwalifikacji – średnio zajmuje ok. 3 miesięcy, przez co ten rodzaj poświadczeń jest uznawany za bardziej „zwinny”, możliwy do szybkiego modyfikowania i dostosowywania do potrzeb rynku pracy, ale zarazem trudniejszy pod względem uwiarygodniania i zapewniania jakości.

  

W ostatnim czasie w ramach projektu „Aligning Badges, ESCO and the Certificate Supplement”, realizowanego przez konsorcjum instytucji wywodzących się z Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Francji i Estonii, podjęto próbę stworzenia odznak o strukturze opartej na efektach uczenia się. Umożliwi to porównywanie open badges z kwalifikacjami wzorowanymi na Europejskich Ramach Kwalifikacji lub zawartymi w Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO). Przykłady rozwiązań wykorzystujących takie podejście można znaleźć na stronie: http://escobadges.eu/, na której została uruchomiona testowa aplikacja służąca do tworzenia odznak z wykorzystaniem ESCO.

  

Warta odnotowania jest także inicjatywa wirtualnych miast opartych na open badges. Projektanci tego rozwiązania prognozują, że w przyszłości będą z niej korzystać osoby poszukujące odpowiedniego miejsca do życia, w którym będą mogły najlepiej wykorzystywać i rozwijać swoje kompetencje. Aplikacje na smartfon umożliwią tworzenie wirtualnych profili „miast uczących się” na podstawie popularności odznak przyznawanych przez pracodawców i organizacje z danego obszaru geograficznego. Dzięki nim pracownicy będą mogli zorientować się w możliwościach zatrudnienia w danej branży oraz rozwijania swojej ścieżki kariery. Przykład tej inicjatywy można znaleźć na stronie: https://chicagocityoflearning.org/digital-badge-library

  

Przydatne linki:

- strona poświęcona tematyce open badges: https://openbadges.org,

- przewodnik po tworzeniu open badges w języku polskim: http://www.openbadgenetwork.com/wp-content/uploads/2017/10/O3-A3_Guidelines_Individuals_Organisations-Polish.pdf

- mapa świata umożliwiająca orientację w rodzajach, zakresie i popularności open badges w różnych krajach: http://www.openbadgenetwork.com/

- internetowa aplikacja do samodzielnego projektowania open badges: https://badge.design/ wraz z instrukcją obsługi: https://www.accredible.com/badge-designer/

   

Zobacz także:

Walidacja kompetencji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa – projekt BADGES

Odznaki za pozaformalne uczenie się w sektorze dziedzictwa kulturowego

Interesujesz się walidacją lub zintegrowanym systemem kwalifikacji? A może szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Login (0)

Users have already commented on this article

Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich