Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

v Trenčianskom samosprávnom kraji budú vyškolení koordinátori kvality v odbornom vzdelávaní a príprave

Vychovať absolventov pre potreby trhu práce, podporovať odborné vzdelávanie a najmä zvyšovať kvalitu a atraktivitu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je prioritou Trenčianskej župy v oblasti vzdelávania. „Pri zvyšovaní kvality vyučovacieho procesu na župných stredných školách sme sa rozhodli spolupracovať so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. V priebehu minulého roka sme v rámci vzájomnej spolupráce zapojili do tzv. metódy peer review dve školy, konkrétne Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici. Myslím si, že práve využitie tejto metódy je vhodné na zvýšenie kvality na krajských stredných školách. Som rád, že nám ŠIOV bude nápomocný pri zavádzaní tohto systému. Zároveň ma teší, že Trenčiansky kraj v rámci projektu Efektívna verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov a 40 koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšovaní kvality na župných stredných školách,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška po podpise memoranda.

Metóda peer review je kombináciou sebahodnotenia a externého hodnotenia. Pozostáva zo 4 fáz. V prvej fáze si každá škola vypracuje sebahodnotiacu správu, v druhej fáze externí hodnotitelia navštívia školu, v tretej fáze sa vypracuje záverečná správa od externých hodnotiteľov s odporúčaním oblastí, v ktorých je nutné skvalitňovať výstupy. Vo štvrtej fáze si hodnotená škola vypracuje akčný plán, ktorý vedie ku skvalitneniu odporúčaných oblastí a implementuje ho do procesov školy. Aktivity v rámci peer review v TSK koordinuje národné referenčné miesto EQAVET, pôsobiace v rámci odboru európskych politík (ŠIOV).

„Veľmi si vážim, že Trenčiansky samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý s nami podpísal memorandum o spolupráci. Venuje sa práve oblasti peer review. Verím, že aj s naším prispením dokážeme pomôcť napredovať v  kvalite stredného školstva v Trenčianskom kraji,“ uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Němec.

V aktuálnom školskom roku už všetky župné  stredné školy pracujú na sebahodnotiacich správach. Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici už sebahodnotiacu správu odovzdali, jedna z nich absolvovala aj hodnotiacu návštevu a čaká na spätnú väzbu. Druhá škola má dohodnutý termín návštevy externých hodnotiteľov. Pre viac informácií o metóde vzájomného hodnotenia kvality školy a aktualít z oblasti odborného vzdelávania a prípravy, navštívte stránku Štátneho inštitútu odborného vzdelávania: Okvalite.sk 

zdroj a foto: TSK: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/trencianska-zupa-a-statny-institut-odborneho-vzdelavania-podpisali-memorandum-o-spolupraci.html?page_id=691986

Login (0)
Schlagwörter

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich