Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

„Epale“ platforma – mokymosi aplinka, puikiai tinkanti aktyviam, konstruktyviam, bendradarbiaujančiam mokymuisi

​​​​​​Mokymasis aktyviai veikiant, mokymasis bendradarbiaujant, mokymasis praktinėse grupėse ir komandose, mokymasis darbo vietoje – idėjos, kurios tiesiog tvyrojo ore, kuriomis buvo diskutuojama darbo grupėse, kurios įvairiais aspektais ir rakursais buvo analizuojamos  plenariniuose ir sekcijų pranešimuose, kurios buvo aptarinėjamos neformalaus bendravimo metu praėjusią savaitę Tartu vykusioje tarptautinėje konferencijoje EAPRIL 2019. Mokslininkai, švietimo teoretikai ir praktikai, dirbantys įvairiose švietimo institucijose, remdamiesi į praktiką orientuotais tyrimų ir projektų rezultatais, ieškojo kiek įmanoma efektyvesnių švietimo sistemos ir procesų tobulinimo galimybių, modeliavo strategijas ir taktikas, kaip šios idėjos galėtų pasiekti praktiką, kaip jos galėtų būti integruotos į jau vykstančius procesus bei kokie galėtų būti nauji švietimo organizavimo ir įgyvendinimo modeliai, kaip pvz.

  • Mokymasis aktyviai veikiant, mokymasis bendradarbiaujant, mokymasis praktinėse grupėse ir komandose, mokymasis darbo vietoje – idėjos, kurios tiesiog tvyrojo ore, kuriomis buvo diskutuojama darbo grupėse, kurios įvairiais aspektais ir rakursais buvo analizuojamos  plenariniuose ir sekcijų pranešimuose, kurios buvo aptarinėjamos neformalaus bendravimo metu praėjusią savaitę Tartu vykusioje tarptautinėje konferencijoje EAPRIL 2019. Mokslininkai, švietimo teoretikai ir praktikai, dirbantys įvairiose švietimo institucijose, remdamiesi į praktiką orientuotais tyrimų ir projektų rezultatais, ieškojo kiek įmanoma efektyvesnių švietimo sistemos ir procesų tobulinimo galimybių, modeliavo strategijas ir taktikas, kaip šios idėjos galėtų pasiekti praktiką, kaip jos galėtų būti integruotos į jau vykstančius procesus bei kokie galėtų būti nauji švietimo organizavimo ir įgyvendinimo modeliai, kaip pvz.
  • Mokymasis aktyviai veikiant,  kai mokomasi pačiam kuriant naujas žinias, jomis dalinantis su kitais, permąstant tai, kas sakoma ar parašyta, o ne pasyviai priimant bet kokią jam pateiktą informaciją. Aktyvus mokymąsis gali vykti vystant dialogą su savimi ar su kitais (pavyzdžiui, pastabų užrašymas dienoraštyje arba portfolio rengimas).
  • Mokymasis bendradarbiaujant. Bendradarbiavimas yra svarbus sėkmingo mokymosi aspektas. Bendradarbiaujant galima atstovauti savo poziciją, ginčytis, įrodinėti, užduoti vieni kitiems klausimus, kelti vis naujus klausimus, mokyti vieni kitus ir tuo pačiu mokytis patiems. Tai patvirtina populiarus posakis – jei nori pats išmokti, išmokyk kitą.  Sąveika tarp besimokančiųjų, skatina juos konstruoti naujas žinias ir jas transformuoti  pačiam šį procesą valdant savarankiškai. Mokymuisi bendradarbiaujant yra artimas kooperuotas mokymąsis. Jie abu turi bendrų bruožų: mokymosi centre yra pats besimokantysis, mokymasis yra aktyvus, dalijamasi su kitais mokymosi patirtimi, skatinama apmąstyti savo poziciją ir pasidalinti su kitais savo patirtimi, nuomone ir t.t. Kooperuota veikla, kaip ir veikla bendradarbiaujant, vysto tarpasmeninių santykių kultūrą, skatina toleruoti kitų nuomonę, kitoniškumą ir pan. 
  • Mokymasis reflektuojant. Savivaldaus mokymosi sistemoje besimokančiajam svarbu mąstyti ne tik apie tai, ko mokomasi, bet ir apie tai, kaip jis mokosi. Tai reiškia, kad besimokantysis apmąsto savo mokymosi procesą, sėkmes ir nesėkmes, jas sąlygojančius veiksnius, numato šalinimo būdus arba ieško pagalbos savo mokymosi veiklai valdyti. Reflektyvus mokymasis įgalina jį  analizuoti savo patirtį, mokytis iš jos, siekti ją tobulinti. Reflektavimas ne tik tai, ko mokytis, bet ir kaip tai padaryti efektyviau įgalina besimokančiuosius valdyti ir kontroliuoti  savo mokymąsi.
  • Konstruktyvus mokymasis. Mokymasis nėra žinių ir įgūdžių perdavimas, o besimokantieji nėra tik pasyvūs „priėmėjai”, nes pats žmogus savo prigimtimi yra aktyvus – jis stengiasi susivokti ir veikti jį supančioje aplinkoje. Taigi mokymasis yra aktyvus supratimo, prasmių ir įgūdžių konstravimo procesas. Mokymasis visada yra pagrįstas jau turimomis žiniomis ir pažinimo struktūromis. Supratimas yra ugdomas jau egzistuojančią žinių struktūrą papildant nauja informacija. Naują medžiagą besimokantysis integruoja į įsisavintąją, o po to, aktyviai dirbdamas, konstruoja savo žinojimą.

Visame šiame kontekste ypač akcentuojamas buvo profesinis visų švietimo specialistų (nuo ikimokyklinio ugdymo iki neformalaus suaugusiųjų švietimo) tobulėjimas mokymosi visą gyvenimą kontekste. Kaip viena iš galimybių šioje srityje buvo akcentuojama galimybė, o kartu ir poreikis švietėjams burtis į įvairias mokymosi, profesinių kompetencijų tobulinimo(si) grupes. Kartu įvardijamos ir tokių grupių kūrimo ir palaikymo problemos. Dėl šių priežasčių  mano „Epale“  platformos ir nuolat vis didėjančių jos galimybių pristatymas visiems konferencijos dalyviams buvo aktualus ir naudingas. Jie domėjosi praktinėmis bendruomenėmis, partnerių projektinei veiklai paieška, o ypač tai, kad kiekvienas registruotas platformos narys gali ne tik skaityti ar komentuoti platformoje pateiktą medžiagą, bet ir pats talpinti savo gerosios praktikos pavyzdžius, informaciją apie suaugusiųjų švietėjams skirtus renginius ar refleksijas ir projektinės veiklos rezultatus.  

Mokymosi inovacijos ir jų diegimas, besimokančiojo pažinimas, savivaldis mokymasis ir savivaldžio mokymosi gebėjimų ugdymas(is), laisvės ir atsakomybės dermė mokymosi procese, į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) proceso užtikrinimas ir tobulinimas – tai tik dalis straipsnio autorės Rasos Pocevičienės mokslinių interesų ir tyrimų, kurių rezultatai paskelbti daugiau nei 60 įvairių mokslo ir metodinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, pristatyti daugiau nei 50 mokslinių, metodinių, tame tarpe ir tarptautinių, konferencijų. Taip pat šių idėjų sklaida vykdoma, skaitant originalius kursus, vedant seminarus, mokymus, rengiant projektus, konsultuojant ir diegiant inovacijas ugdymo praktikoje.

Straipsnio autorė - „Epale“ ekspertė, Šiaulių valstybinės kolegijos docentė Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja dr. Rasa Pocevičienė.

 

 

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich