Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Silver Civic Education

Projekt Silver Civic Education SCE (Erasmus +, 2017 - 2019) opierał się na diagnozie, że najważniejszym powodem wykluczenia osób starszych są niewystarczające, szeroko rozumiane umiejętności komunikacyjne. Ta kategoria obejmuje również trudności ze zrozumieniem mediów i oficjalnych wiadomości i dokumentów, brak możliwości dotarcia do potrzebnych informacji, brak umiejętności cyfrowych, umiejętność posługiwania się językami obcymi oraz formułowanie wiadomości, które odpowiadają potrzebom współczesnego odbiorcy.

Projekt Silver Civic Education SCE (Erasmus +, 2017 - 2019) opierał się na diagnozie, że najważniejszym powodem wykluczenia osób starszych są niewystarczające, szeroko rozumiane umiejętności komunikacyjne. Ta kategoria obejmuje również trudności ze zrozumieniem mediów i oficjalnych wiadomości i dokumentów, brak możliwości dotarcia do potrzebnych informacji, brak umiejętności cyfrowych, umiejętność posługiwania się językami obcymi oraz formułowanie wiadomości, które odpowiadają potrzebom współczesnego odbiorcy.

Warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego z wykorzystaniem Internetu i mediów społecznościowych zapewniają wspaniałe możliwości aktywizacji i edukacji osób dorosłych, w tym szczególnie osób starszych. Umożliwiają one przygotowanie atrakcyjnego programu edukacyjnego obejmującego większość podstawowych umiejętności, a także umiejętności przekrojowe, takie jak kompetencje obywatelskie, umiejętności cyfrowe, krytyczne i kreatywne myślenie. Do pracy nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych w tej grupie wiekowej są potrzebni edukatorzy o specjalnych umiejętnościach, doświadczeniu i unikalnych cechach psychologicznych (osobowości).

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz współpraca z partnerami pozwoliły nam przygotować Otwarty Przewodnik dla nauczycieli z informacjami, zaleceniami, opiniami, spostrzeżeniami, które podnoszą ich wiedzę i umiejętności nauczania oraz wnioski z wymiany doświadczeń. Pokazuje, jak korzystać w działaniach edukacyjnych z metod i technik dziennikarstwa społecznościowego: pozyskiwanie i weryfikacja informacji, edytowanie tekstów, organizowanie zespołów redakcyjnych itp. Przewodnik jest praktyczny i otwarty na uzupełnienie o doświadczenia innych organizacji i stanowi kompendium wiedzy przydatnej dla wszystkich podmiotów europejskich działających w dziedzinie edukacji osób starszych.

Uczestnicy projektu wraz z edukatorami z organizacji partnerskich aktywnie uczestniczyli w badaniu rzeczywistych potrzeb osób starszych w ich społecznościach oraz w edukacyjnej części projektu. 36 osób w wieku powyżej 60 lat z trzech krajów (po 12 osób w każdym kraju) wraz z edukatorami z organizacji partnerskich wzięło udział w przygotowaniu Przewodnika. Uczestniczyli w przygotowaniu kwestionariuszy i (po odpowiednim przeszkoleniu) w przeprowadzeniu badań dotyczących oceny potrzeb edukacyjnych osób starszych w ich otoczeniu. W ramach projektu zebrano łącznie 622 kwestionariusze, z czego 200 pochodziło z Bułgarii, 196 z Polski i 226 z Portugalii. Wszystkie ankiety zostały odpowiednio zakodowane i poddane porównawczej analizie statystycznej. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu programu SPSS Statistics 22. Pozyskane w badaniu informacje zwrotne i rekomendacje „testowe”, narzędzia i przykłady zostały zawarte w Przewodniku. Raport z badania oraz Otwarty przewodnik dla edukatorów zostały zamieszczone na stronie projektu https://silverciviceducation.wordpress.com/home/

W ramach wizyt łączonych seniorzy „zaangażowani” w projekcie byli również uczestnikami szkoleń w dziedzinie dziennikarstwa społecznego, elementów socjologii i metodologii badań, niezbędnych do przeprowadzania ankiet i wywiadów, podstaw psychologii osób starszych, gerontologii społecznej i psychologicznych aspektów uczenia się u osób starszych. Omawiali też wspólne i indywidualne potrzeby edukacyjne seniorów w trzech krajach oraz profil edukatora osób starszych.

W czasie między spotkaniami edukacyjnymi międzynarodowe grupy seniorów utrzymywały kontakt na facebooku, wymieniając się opiniami i doświadczeniami. Współpraca osób starszych z trzech różnych krajów dała możliwość oddzielenia specyfiki lokalnej lub krajowej od tego, co może być uniwersalne, dzięki czemu przewodnik może służyć nie tylko nauczycielom z Polski, Portugalii i Bułgarii, ale także nauczycielom i trenerom z innych krajów europejskich.

Celem projektu była wymiana doświadczeń w celu przygotowania edukatorów, zdolnych do wykorzystania w swojej pracy metod i technik z zakresu dziennikarstwa: pozyskiwania i weryfikacji informacji, redagowania tekstów, organizowania zespołów redakcyjnych itp. Cel ten został osiągnięty. W Gondomar, Portugalia powstała spośród uczestników SCE grupa seniorów chcących prowadzić stronę dla osób starszych przygotowująca się do działania pod okiem członka kadry projektu, na podstawie dobrej praktyki opsanej w Przewodniku. Wprawdzie w Sofii, Bułgaria nie powstała grupa redakcyjna, ale wynika to z faktu, ze nie ma tam zorganizowanego modelu edukacji i aktywizacji seniorów. Uczestnicy projektu byli rekrutowani spośród uczestników zajęć językowych organizowanych w New Bulgarian University. Efektem uczestnictwa NBU w projekcie jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy tej uczelni.

Finalnym rezultatem projektu jest Otwarty Przewodnik dla Edukatorów zawierający istotne informacje, zalecenia, opinie, obserwacje, przykłady poszerzające i rozwijające ich wiedzę i warsztat edukacyjny. Znalazły się w nim m. in. opis cech i kwalifikacji edukatora; opis technik partycypacyjnych; opis metod nauczania; prezentacja cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Znajdzie się tam także omówienia badań (z przedstawieniem ankiety i wszystkich narzędzi użytych w procesie badawczym), diagnoza, opinie itp. W pierwszym etapie realizacji projektu zostały przeprowadzone  i opracowane badania ankietowe, które pozwoliły  zdobyć wiedzę o tym, czego potrzebują osoby w wieku powyżej 60 roku życie w krajach partnerów, jeśli chodzi o tematykę edukacji, metody szkoleniowe, kwalifikacje i osobowość edukatorów, formę zajęć itp. Powstał raport i rekomendacje dla organizatorów edukacji osób starszych, uwzględniający specyfikę tych potrzeb w trzech krajach. Powstała też strona internetowa, na której przedstawiono  wyniki badań, doświadczenia partnerów, przykłady i scenariusze zajęć itp. opinie uczestników projektu oraz spodziewamy się komentarzy użytkowników. Dla uzyskania szerszego zasięgu stworzyliśmy też profil na Facebooku.

Problem kompetencji komunikacyjnych często podnoszony jest w projektach dotyczących edukacji ludzi powyżej 60 roku życia. Pojawiają się także postulaty wprowadzenia elementów edukacji medialnej i dziennikarskiej łącznie z tworzeniem mediów "obsługujących" tę grupę wiekową. Zwykle są to jednak części większej całości: problematyka medialna towarzyszy innym działaniom traktowanym jako najważniejsze. Także propozycje periodyków czy stron internetowych często mają charakter usługi wykonanej przez profesjonalistów dla seniorów, a nie pracy wykonanej przez seniorów od początku do końca. 

Projekt SCE potraktował niedostatek kompetencji komunikacyjnych jako główną przyczynę wykluczenia osób powyżej 60. roku życia, zaś potencjał tkwiący w edukacji dziennikarskiej i zespołowej pracy redakcyjnej - jako szansę wypracowania skutecznych metod podnoszenia umiejętności komunikacyjnych. Projekt postawił na wykorzystywanie metod opartych na uczestnictwie. jako główny kierunek przygotowania edukatorów. 

Stowarzyszenie Szukamy Polski od ponad 5 lat pracuje z grupą osób powyżej 60 roku życia, tworzących  zespół redakcyjny portalu podlaskisenior.pl prowadząc różnorodne działania edukacyjne (podnoszące umiejętności i kompetencje tej grupy) i aktywizujące tą grupę, Wypracowujemy skuteczne metody pracy z seniorami i gromadzimy doświadczenie w tej dziedzinie. Swoimi doświadczeniami dzieliliśmy się w projekcie z organizacjami partnerskimi, które w swoich środowiskach testowały nasze metody dostosowując je do lokalnych warunków i potrzeb, Wynikiem tego jest powstanie grupy seniorów przygotowującej się do działań a obszarze dziennikarstwa społecznościowego w Gondomar, Portugalia. 

W przygotowaniu Przewodnika uczestniczyło 36 osób powyżej 60. roku życia z trzech krajów. Podczas wizyt mieszanych brali czynny udział w przygotowaniu ankiet, w ich pilotażu   oraz przeprowadzili z ich wykorzystaniem badanie potrzeb edukacyjnych seniorów w swoich środowiskach (sąsiedzi - rówieśnicy, uczestnicy grup zajęciowych, znajomi). Wnioski wynikające z badań lokalnych seniorzy z krajów partnerskich porównywali podczas kontaktów indywidualnych na fb oraz międzynarodowych spotkań edukacyjnych, poznajdując podobieństwa i różnice. Stanowiło to swoisty punkt wyjścia do pracy nad Przewodnikiem. Seniorzy opiniowali i "testowali" zalecenia, narzędzia i przykłady umieszczone w Przewodniku (zarówno podczas międzynarodowychspotkań edukacyjnych jak też w swoich środowiskach), tak aby dostosować je do potrzeb i możliwości odbiorców, a także zapewnić odpowiedni poziom atrakcyjności i uczestnictwa.

  

Zobacz także:

SILVER CIVIC EDUCATION - Otwarty Przewodnik dla Edukatorów Silver Civic Education - RAPORT Z BADANIA POTRZEB SENIORÓW w Polsce, Bułgarii i Portugalii

    

Jesteś zainteresowany edukacją seniorów? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich