Evidence & Research

Hvilken forskning og dokumentation findes der om voksenuddannelse i Europa?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politikker og tilbud om voksenuddannelse skal være baseret på dokumenterede resultater. Europa-Kommissionen bidrager til dette arbejde ved at understøtte forskning på området og ved at formidle den nyeste forskningsbaserede viden til politikere og interessenter.


Analyse af effektiviteten af voksenuddannelsespolitikker


Europa-Kommissionen offentliggjorde en undersøgelse, der samler den seneste dokumentation om de væsentligste succesfaktorer, der gør voksenuddannelsespolitikker effektive. Den indeholder en ramme for analyse af politikker og vejledning til medlemsstater om udvikling og overvågning af effektive voksenuddannelsespolitikker. Denne er grundlaget for EPALE's politiske analyseværktøj, der er udformet for at hjælpe politikere med at vurdere deres voksenuddannelsespolitikker og -tilbud, og at foretage ændringer, hvor det er nødvendigt.

Undersøgelse af effektiviteten af voksenuddannelsespolitikker

Analyseramme

EPALE's værktøj for politikanalyseUndersøgelsen om voksenkompetencer


Europa-Kommissionen bidrager til PIAAC’s undersøgelse om voksenkompetencer arrangeret af OECD. Undersøgelsen leverer reelle data om kompetencerne hos voksne i 40 lande i hele verden. Den viser, at en meget stor andel af voksne i Europa kæmper med grundlæggende færdigheder som læse-, skrive og regnefærdigheder samt digitale færdigheder.

Resumé af undersøgelsen om voksenkompetencer

Anden nyttig forskning på voksenuddannelsesområdet

Nedenstående links henviser til forskning og undersøgelser på området for voksenuddannelse, som Europa-Kommissionen har sat i værk:


Voksne lærende i digitale læringsmiljøer

Undersøgelsen beskriver den nuværende situation med hensyn til brugen af IKT-støttet læring, herunder åbne uddannelsesressourcer (OER), inden for voksenuddannelse på tværs af forskellige lande. Den beskriver de mange fordele ved at bruge IKT inden for voksenuddannelse og opstiller forslag til politikere, uddannelsesudbydere og lærende om, hvordan man gør bedst brug af IKT.


Voksenuddannelse i Europa – udvidet adgang til læringsmuligheder

Publikationen anvender en række indikatorer til detaljeret at beskrive politikkerne for og tilbuddene om voksenuddannelse og videreuddannelse i EU-landene, med fokus på de mest udsatte grupper af voksne lærende, navnlig dem der savner grundlæggende færdigheder eller ikke har nogen kvalifikationer.


Finansiering af voksenuddannelsessektoren

Undersøgelsen er en analytisk gennemgang af de forskellige former for finansiering af voksenuddannelse i en række EU-lande sammenlignet med andre dele af verden. Udover at undersøge forskellige finansieringskilder og former for finansieringsinstrumenter fremsættes der forslag til politikere.


Adgang for voksne til højere uddannelse

Undersøgelsen anvender eksempler på god praksis fra 15 lande vedrørende undersøgelse af måder, hvorpå højere uddannelse kan gøres mere fleksibel, og derved mere tilgængelig for mennesker senere i livet.


Nøglekompetencer for fagfolk på voksenuddannelsesområdet

Undersøgelsen er baseret på en analyse af god praksis i flere lande. Den identificerer de nøglekompetencer, som kræves af forskellige fagfolk, der arbejder i voksenuddannelsessektoren, herunder ikke alene undervisning, men også forvaltning og programudvikling. Undersøgelsen kan anvendes til at udvikle kompetenceprofiler for voksenundervisere.


Efter- og videreuddannelse i Europa – vejen frem

Denne publikation sammenfatter den seneste forskning i efter- og videreuddannelse. Den analyserer, hvordan efter- og videreuddannelse bidrager til målene for den økonomiske politik og socialpolitikken, beskriver væsentlige resultater i praksis for efter- og videreuddannelse og sætter spot på huller i politikkerne og udfordringer, der fortsat skal løses.


Uddannelse på arbejdspladsen inden for efter- og videreuddannelse: politikker og praksisser i Europa

Denne publikation er baseret på en undersøgelse af mellemstore virksomheder i seks lande. Den analyserer politikker og praksisser for efter- og videreuddannelse på arbejdspladsen, beskriver de væsentligste former og mønstre for efter- og videreuddannelse på arbejdspladsen, og identificerer de vigtigste fordele, behov og udfordringer.


Opkvalificering af arbejdsløse voksne - tilrettelæggelse, profilering og målretning af uddannelsestilbud

Denne gennemgang er baseret på rapporter om 33 lande. Den beskriver finansieringen, styringen og gennemførelsen af uddannelsestiltag for ledige voksne, uddrager erfaringer om god praksis, præsenterer de udfordringer, som uddannelsesprogrammer står over for, og fremsætter forslag.