News
Nyheder

Европейската политика за учене на възрастни с хоризонт до 2030 година

В ресурсния център на EPALE Националното звено за подкрепа осигури достъп на български език до Резолюцията на Съвета относно Новата европейска програма за учене на възрастни 2021-2030 г.

Документът е одобрен от Съвета (Образование, младеж, култура и спорт) на заседание, проведено на 29-30 ноември 2021 г. Програмата очертава важни перспективи за държавите-членки и за общия сектор за учене на възрастни. Времевият хоризонт на Програмата обхваща периода между 2021 и 2030 година.

Новите основни приоритетни области на Програмата гарантират непрекъснатост на работата и по-нататъшно развитие на ученето за възрастни. Петте приоритета, определени до 2030 г. са:

  1. Управление;

  2. Осигуряване и използване на възможностите за учене през целия живот;

  3. Достъпност и гъвкавост;

  4. Качество, равнопоставеност, приобщаване и успех в ученето за възрастни;

  5. Екологичен и цифров преход.

Нов акцент в Програмата са основните знания, умения и компетентности. Във връзка с Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (2016 г.) е посочено, че за да подобрят основните си умения, които са условия за напредък, нискоквалифицираните, безработните и уязвимите групи, се нуждаят от допълнително внимание и подкрепа.

Програмата е фокусирана и върху нова култура на ученето. Култура, която да наблегне на значението на основните умения за всички и на непрекъснатото придобиване на необходимите знания, умения и компетентности на всички равнища. Тази нова култура ще се развива в контекста на формалното, неформалното и информалното учене през целия живот. Подчертано е значението на формирането на нагласи за учене през целия живот. Чрез тях личността ще се адаптира по-добре към новите обстоятелства и ще развива уменията си.

Ученето за възрастни е определено като стратегически приоритет. Тази негова значимост произтича от новата Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование.

Ученето на възрастни е определено като по-необходимо от всякога, поради следните предизвикателства:

  • възстановяването от кризата с COVID-19;
  • необходимостта от устойчивост;
  • променящите се потребности на пазара на труда;
  • несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда;
  • екологичния и цифровия преход, както и поради постоянния висок процент възрастни в Европа, които са с ниско равнище на основни знания, умения и компетентности.

Програмата отправя силен призив да се обмислят стимули за премахване на пречките пред участието в ученето на възрастни от всички целеви групи. По-конкретно са посочени някои от следните пречки: липсата на време за учене, ниските основни умения, ниските професионални умения, недостъпността, ниските нива на мотивация и отрицателните нагласи към ученето.

Login (2)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Har du lyst til at skrive en artikel?

Tøv ikke!

Klik på linket nedenfor og begynd at skrive artiklen!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere