chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Internetplatform for voksenuddannelsesområdet i Europa

Blog

Príspevok Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých do iniciatívy UNESCO s názvom Budúcnosti vzdelávania

19/11/2020
- Peter Maľa
Sprog: SK

Globálna iniciatíva UNESCO s názvom Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education sa snaží prehodnotiť doterajšie vnímanie poznania a vzdelávania, ktoré považuje za najväčšie obnoviteľné zdroje ľudstva potrebné na riešenie aktuálnych globálnych výziev. Iniciatívu riadi medzinárodná komisia, ktorá pozostáva z vedúcich predstaviteľov z rôznych oblastí a rôznych regiónov sveta. Do iniciatívny v rámci otvoreného konzultačného procesu je zapojená aj mládež, vzdelávatelia, občianska spoločnosť, podniky, vlády jednotlivých krajín a ďalšie zainteresované strany. V novembri 2021 komisia uverejní správu, ktorá má obsahovať výhľadovú víziu vzdelávania a učenia a rovnako má ponúknuť aj politický program v tejto oblasti.

Iniciatíva používa slovo budúcnosti v množnom čísle, aby zdôraznila, že na celom svete existuje bohatá rozmanitosť spôsobov poznávania a bytia. Pohľad na budúcnosti v množnom čísle potvrdzuje viac možných a žiadúcich budúcností ľudstva na našej spoločnej planéte. Iniciatíva tiež využíva koncept „Learning to become“ poukazujúci na filozofiu vzdelávania a prístup v pedagogike, ktorý chápe učenie ako proces neustáleho rozvíjania, ktorý prebieha neustále počas celého života človeka. Myslieť v zmysle „stať sa“ reflektuje myšlienkový smer, ktorý zdôrazňuje potenciál, odmieta determinizmus a vyjadruje flexibilnú otvorenosť voči všetkému novému. Vzdelávanie je kľúčovým prvkom Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Napriek rozsahu týchto globálnych záväzkov a očakávaným výsledkom je potrebné pozerať sa za tento rýchlo sa blížiaci horizont. Keďže rok 2030 sa nezadržateľne blíži, iniciatíva UNESCO „Futures of Education“ sa sústredí na vzdialenejšie „budúcnosti“ - na horizont roku 2050 a obdobie po tomto horizonte.

Do globálnej diskusie o budúcnostiach vzdelávania sa môžu zapojiť organizácie, siete organizácií a zainteresované strany v oblasti vzdelávania. Môžu tak urobiť online na webe UNESCO nasledovnými spôsobmi:

 1. zaslaním svojho pohľadu na budúcnosti vzdelávania v textovej forme,
 2. účasťou na krátkom prieskume o najdôležitejších výzvach a cieľoch vzdelávania,
 3. zaslaním svojej vízie vzdelávania v roku 2050 formou výtvarného diela.

UNESCO predloží sumár zo všetkých zaslaných príspevkov medzinárodnej komisii, ktorá riadi prácu iniciatívy Futures of Education.

 

Obrázok: UNESCO

 

Ďalším spôsobom prispenia do tejto diskusie je zapojenie sa do fokusových skupín zainteresovaných strán. Poznatky získané v rámci diskusií jednotlivých skupín UNESCO zosumarizuje a predloží ich medzinárodnej komisii ako príspevok k vypracovaniu globálnej správy o budúcnosti vzdelávania. Lehota na organizovanie diskusií zameraných na skupinové diskusie a na zasielanie formulárov na podávanie správ je 30.11.2020.

Posledným spôsobom zapojenia sa do diskusie je vypracovanie a zaslanie písomnej správy. UNESCO preto vyzýva svojich partnerov a organizácie so širokým záujmom o budúcnosť vzdelávania, aby zorganizovali semináre alebo pracovné skupiny, ktorých výsledkom bude písomná správa vypracovaná špeciálne pre Medzinárodnú komisiu pre budúcnosti vzdelávania UNESCO. Písomné správy je možné predkladať komisii e-mailom na adresu futuresofeducation@unesco.org v ktoromkoľvek zo 6 pracovných jazykov OSN (arabčina, čínština, angličtina, francúzština, španielčina a ruština).

 

Obrázok: ICAE

 

Do tejto diskusie sa zapojila aj Medzinárodná rada pre vzdelávanie dospelých - The International Council for Adult Education (ICAE), ktorá predstavuje strategickú sieť podpory učenia a vzdelávania dospelých ako nástroja aktívneho občianstva a informovanej účasti ľudí na živote v spoločnosti. Presadzuje názor, že učenie a vzdelávanie mládeže a dospelých je univerzálne ľudské právo. Viac o tejto organizácii sa dočítate v tomto článku na platforme EPALE.

Príspevkom ICAE do diskusie v rámci iniciatívy UNESCO Budúcnosti vzdelávania je správa s názvom „Učenie a vzdelávanie dospelých - pretože budúcnosť nepočká“ (“Adult Learning and Education (ALE) – Because the future cannot wait”). V úvode ICAE prehlasuje, že „silne podporuje budúcnosť vzdelávania postaveného na inkluzívnych, spravodlivých a kvalitných vzdelávacích príležitostiach a výsledkoch počas celého života. Dĺžka života zahŕňa vzdelávanie dospelých vo všetkých jeho mnohorakých a kreatívnych prejavoch - formálnych, neformálnych aj informálnych, v práci aj v živote".

Podľa ICAE v mnohých krajinách pretrváva predstava, že učenie a vzdelávanie dospelých je len určitým kompenzačným opatrením pri riešení aktuálnych výziev. V ďalších krajinách sa učenie a vzdelávanie dospelých považuje stále za oveľa menej významné ako povinná školská dochádzka a vzdelávanie na základných, stredných a vysokých školách. Vzhľadom na početné výzvy je potrebné implementovať koncepciu celoživotného učenia a vzdelávania nie ako nejaký utopický model, ale ako konkrétnu stratégiu prežitia ľudstva. Na to, aby ľudia a spoločnosť prosperovali, musia mať zabezpečený prístup k vzdelávacím príležitostiam v troch formách – formálnom a neformálnom vzdelávaní a informálnom učení. Všetky tri musia byť podporované štátom. Štátna podpora učenia a vzdelávania dospelých sa ale často zameriava len na to, aby sa uspokojili okamžité inštrumentálne potreby - ktoré môžu byť opodstatnené napríklad počas pandemickej a environmentálnej klimatickej krízy. To je však z dlhodobého hľadiska nedostatočné. Učenie a vzdelávanie dospelých by malo stále vychádzať z tzv. štyroch pilierov učenia, ktoré sú uvedené v Delorsovej správe: učiť sa vedieť, učiť sa robiť, učiť sa spolu žiť a učiť sa byť.

V 21. storočí sa celoživotné učenie musí chápať ako koncepčný rámec celkového vzdelávacieho systému. Mnohé krajiny uznávajú celoživotné učenie ako prostriedok na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, prijmú túto koncepciu do svojich politík, ale nakoniec sa dostatok financií dostáva len do oblasti formálneho vzdelávania detí a mládeže. Kvalita učenia a vzdelávania dospelých sa dosiahne iba vtedy, keď táto oblasť vzdelávania bude mať vlastné mechanizmy riadenia a podporné štruktúry ako všetky ostatné pododvetvia školstva, odborného vzdelávania alebo vysokoškolského vzdelávania. Učenie a vzdelávanie dospelých si vyžaduje vlastné právne predpisy a financie, ktoré budú vytvárať a udržiavať príležitosti na vzdelávanie a učenie dospelých v praxi.

Učenie a vzdelávanie dospelých je najmenej financovaným článkom v celom reťazci celoživotného učenia. Veľa výskumov potvrdzuje, že práve táto oblasť je v mnohých krajinách nedostatočne financovaná a v porovnaní s inými oblasťami vzdelávania dostáva celkovo najmenej finančných prostriedkov. Vzhľadom na obrovské súčasné potreby, ale aj odhadovaný vývoj (počet negramotných dospelých, tempo technologických zmien, rastúce problémy v oblasti životného prostredia a klímy, stupňujúce sa ohrozenie mieru, bezpečnosti a demokracie) je nevyhnutné výrazné zvýšenie investícií do vzdelávania dospelých. Financovanie štátom zostáva jedným z primárnych zdrojov financovania v súlade s koncepciou vzdelávania ako spoločenského blaha, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti gramotnosti dospelých a vzdelávanie znevýhodnených a marginalizovaných skupín. Hlavná úloha štátu nemusí nevyhnutne spočívať len v objeme financovania, ale aj v stanovení rámca, definovania zásad, pravidiel, zabezpečenia kvality a podpory prioritných skupín.

 

Fotografia: Lucrezia CarnelosUnsplash

 

ICAE identifikovala niekoľko prioritných oblastí učenia, ktoré budú nenahraditeľnou súčasťou kurikula učenia a vzdelávania dospelých v budúcnosti:

 • Základná, funkčná a digitálna gramotnosť. Negramotnosť predstavuje bariéru, pre ktorú dospelí nemôžu využívať spoločnosťou ponúkané vzdelávacie príležitosti. V tejto oblasti nehovoríme len o písaní, čítaní a počítaní, ale aj o rastúcej potrebe ďalších druhov gramotnosti (finančnej, mediálnej, občianskej, digitálnej), schopnosti kriticky a produktívne sa zapájať do spoločnosti a schopnosti učiť sa.
 • Odborné vzdelávanie a príprava dospelých boli vždy jednou z hlavných úloh učenia a vzdelávania dospelých. Bude tomu tak aj v budúcnosti a to najmä z dôvodu meniacej sa štruktúry ekonomiky, zmenám na trhu práce a na pracoviskách. Učenie a vzdelávanie dospelých by malo poskytovať integrovaný prístup k rozvoju kompetencií, kde sa kombinujú pracovné zručnosti, základné zručnosti a gramotnosť, ako aj zručnosti pre udržateľný rozvoj a participatívne občianstvo. Tradičné rozdelenie na odborné a iné vzdelávanie sa tak stáva menej relevantným a ostré rozdiely medzi odbornými zručnosťami a životnými kapacitami sa stierajú a do popredia nastupuje učenie sa pre „prácu“ a pre „zabezpečenie živobytia“.
 • Populárne, liberálne a komunitné vzdelávanie (záujmové vzdelávanie) sa zameriava na potrebu učenia sa, ktoré zvyšuje sebadôveru ľudí, ich sebestačnosť a uvedomenie si svojich vlastných schopností a zručností. Táto oblasť vzdelávania motivuje dospelých, aby sa venovali kultúre a umeniu, učili sa témy zo všeobecného vzdelávania, osvojili nový jazyk, zdokonalili sa v hre na hudobných nástrojoch alebo sa venovali športu. To všetko poskytuje príležitosti nielen na kognitívne učenie, ale obsahuje dôležité prvky sociálneho a emocionálneho učenia, čím prispieva k rozvoju sociálnych vzťahov a podporuje duševné zdravie.
 • Učenie a vzdelávanie dospelých a aktívne globálne občianstvo. Učenie a vzdelávanie dospelých musí viac ako kedykoľvek predtým obsahovať ciele pre rozvoj sociálnej a občianskej zodpovednosti; politického povedomia, kritického chápania problémov na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane tém zameraných na globálnu zodpovednosť, ľudské práva a mier, spravodlivosť a slobodu, medzinárodné porozumenie a spoluprácu, solidaritu a zodpovednosť.
 • Vzdelávanie a učenie dospelých a udržateľný štýl života. Musíme prehodnotiť súčasné modely, ktoré sa snažia ľuďom pomôcť trvalo udržateľným spôsobom využívať prírodné zdroje, žiť v súlade s prostredím. Cieľom je naučiť sa žiť udržateľným spôsobom.

Organizácie občianskej spoločnosti, miestne komunitné skupiny a sociálne hnutia boli a stále sú hlavnými poskytovateľmi vzdelávania dospelých a komunitného vzdelávania. Napriek tomuto obrovskému prínosu sa tieto organizácie v súčasnosti stretávajú v mnohých krajinách s obmedzovaním svojich činností zo strany vlád. Nárast autoritárskych režimov oslabuje demokratické procesy, potláča široký dialóg o vzdelávaní a zmenšuje priestor pre zapojenie občianskej spoločnosti do vládnej politiky a plánovacích procesov aj v oblasti vzdelávania dospelých. Občianska spoločnosť preto musí byť zahrnutá do tvorby, realizácie aj monitorovania politiky vzdelávania dospelých.

ICAE zdôrazňujeme potrebu pokračovať v úsilí o profesionalizáciu učenia a vzdelávania dospelých pri plnom rešpektovaní rozmanitosti kontextov. To zahŕňa:

 • posilnenie inštitucionálnych štruktúr učenia a vzdelávania dospelých,
 • zlepšenie počiatočného a ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy, budovania kapacít a podmienok pre vzdelávanie vzdelávateľov dospelých,
 • na výskume založenom vývoji vhodného obsahu / učebných osnov vzdelávania dospelých.

Kontext, inštitucionálne nastavenia, štruktúry poskytovania a funkcie učenia a vzdelávania dospelých sú veľmi rozmanité. Profesionalizácia učenia a vzdelávania dospelých musí túto rozmanitosť rozpoznať a účinne na ňu reagovať. Nevyhnutné je preto:

 • definovať minimálne štandardy vedomostí, zručností a postojov vzdelávateľov (lektorov, trénerov, inštruktorov, facilitátorov,...), ktoré zaručia kvalitu a adaptabilitu učenia a vzdelávania dospelých,
 • vypracovať programy profesionálneho rozvoja pre vzdelávateľov s oblasťami špecializácie podľa potreby,
 • uznať rozmanitosť poskytovateľov programov vzdelávania dospelých, budovať kapacity v oblasti vzdelávania vzdelávateľov. Okrem univerzít by mali byť do prípravy budúcich vzdelávateľov dospelých zapojené aj ďalšie inštitúcie a organizácií (štátne organizácie, centrá komunitného vzdelávania, organizácie občianskej spoločnosti a súkromné spoločnosti),
 • umožniť uznávanie, validáciu a akreditáciu predchádzajúceho vzdelávania, najmä pre trénerov, facilitátorov a inštruktorov.

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email