Gå til hovedindhold
Blog
Blog

Muudatused täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel

Käesoleva aasta kevadine täiskasvanute koolitaja kutse andmise taotlusvoor oli teistest erinev, sest esmakordselt viidi hindamine läbi veebikeskkonnas. Taotlusvoorus taotles kutset 102 inimest. Sügiseses taotlusvoorus tuleb kõikidel kutsetaotlejatel juba arvestada tehtud uuenduste ja muudatustega. Taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Käesoleva aasta kevadine täiskasvanute koolitaja kutse andmise taotlusvoor oli teistest erinev, sest esmakordselt viidi hindamine läbi veebikeskkonnas. Taotlusvoorus taotles kutset 102 inimest. Täiskasvanute koolitaja kutse sai 87 taotlejat, neist  63 taotletaval tasemel, 22 juhul tegi hindamisgrupp ettepaneku anda taotlejale tase madalam kutse ja 15 inimest ei tõendanud enda kompetentse ja kutset ei saanud.

Osale kutsetaotlejatele valmistab raskusi valida enda oskustele õige kutsetase. Et kutsetaotlejatele oleks protsess selgem, moodustas kutset andev organisatsioon ETKA  Andras töörühma kutse- ja hindamiskomisjoni liikmetest. Töörühm vaatas sel aastal üle kutsetaotlemisega seotud protsessi tervikuna, kaasajastas kutsestandardeid ja viis sisse muudatusi muudesse kutse taotlemisega seotud dokumentidesse.

Sügiseses taotlusvoorus tuleb kõikidel kutsetaotlejatel juba arvestada tehtud uuenduste ja muudatustega. Taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Foto: fauxels, Pexels

Mis täpsemalt muutus?

Täiendati kutse andmise korda, kus võrreldes varasemaga kirjeldati selgemalt välja kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavate dokumentide nimekiri.

Uuendati e-portfoolio juhendit, et anda infot, millise e-keskkonna võiks taotleja valida, millised on nõuded e-portfoolio koostamiseks ja milliseid tõendusmaterjale valida kompetentside tõendamiseks. E-portfoolios tuleb nüüd esitada eneseanalüüs kehtival taotletava taseme vormil, mille leiab www.andras.ee kodulehelt.  Lisaks vormipõhisele eneseanalüüsile võib taotleja oma loovuse ja IKT kompetentsi väljendamiseks esitada eneseanalüüsi ka muus vormis, näiteks struktureeritud veebilehtedena, kuid tuleb olla tähelepanelik, et esitatud oleksid õigele kutsetasemele tegevusnäitajad Kõik e-portfoolios hindamiseks esitatud ning kirjeldatud tegevusnäitajad ja toodud tõendusmaterjalid peavad iseloomustama konkreetset kompetentsi ja olema otselingiga kättesaadavad.

Väiksemaid sõnastuste muudatusi on tehtud tase 7 ja tase 8 kutsestandardites, et veel selgemalt eristada kutsetasemeid, kuid kõige põhjalikumalt on uuenenud täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsestandard. Kutsetaotleja, kes tuleb taotlema taset 6, peab nüüd olema läbinud täiskasvanute koolitaja kutsealase teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse ja olema juba koolitamise kogemusega spetsialist, kes tunneb ja oskab kasutada koolituse valdkonna terminoloogiat. Tase 6 kutsestandardis on täiendatud ja korrigeeritud ka kompetentside õppeprotsessi ettevalmistamine, õppeprotsessi läbiviimine ning õppeprotsessi analüüs ja hindamine tegevusnäitajate sõnastusi.

Kui varem tekitas kutsetaotlejates segadust arendus-, loome- ja teadustegevuse kompetents täiskasvanukoolituse valdkonnas, siis nüüd on muutunud kompetentsi sõnastus. Arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanuhariduse valdkonnas annab koolitaja tegevusele laiema tähenduse ja kõikide kutsetasemete juures on välja toodud kompetentsi iseloomustavad tegevusnäitajad. See annab võimaluse kutsetaotlejatel enda tegevust täiskasvanuhariduse valdkonnas paremini kirjeldada.

Kindlasti tuleb kõigil kutsetaotlejatel meeles pidada, et kutsestandardites on kirjeldatud kõikide kutsetasemete miinimum nõuded, mis peavad kõik olema täidetud, et üldse kutset saada.

Lisaks kutsestandarditele on muutunud ka kõikidel kutsetasemetel hindamisstandardid ning hindamisprotsessi uuenduse käigus on kirjeldatud, milline roll ja vastutus on kutse taotlejal, kutse andjal ja hindajal hindamisprotsessis.. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemine on vabatahtlik protsess ja taotleja valib ise, millist kutset ja millisel tasemel ta soovib taotleda.

Kui varem oli näiteks hindamisgrupil võimalus pakkuda kutsetaotlejale, kellel ei avaldunud taotletaval tasemel kõik kompetentsid, madalamat kutsetaset juhul, kui taotlejal avaldusid madalama kutsetasemel kõik kompetentsid, siis nüüd sellist võimalust enam ei ole. See paneb nüüd kutsetaotlejale endale suurema vastutuse tulla taotlema enda kompetentsidele vastavat kutsetaset ja esitada korrektselt ka kõik kutsega seotud dokumendid. Selleks, et taotlusprotsess oleks edukas, on vajalik hindamisstandardis läbi lugeda lisaks tegevusnäitajatele hindamiskriteeriumid, et aru saada, mida hindajad tegevusnäitajate all hindavad ja milliseid tõendusmaterjale tuleb esitada.

 

Kuidas toimida?

Kutsetaotlemise protsessi alustage kodulehelt www.andras.ee ja tutvuge kutse taotlemisega seotud dokumentidega.

Et oleks selgem, millist taset tulla taotlema, tutvuge eelnevalt kutsestandardite ning hindamisstandarditega ja lugege kutsestandardite juures olevat Lisa 1, kus on kirjas kutseid tutvustavad lühikirjeldused. Kutsetaotlejana usaldage ikka ainult iseennast, sest teate ise kõige paremini, millised kompetentsid teil on olemas ja milliste tõendusmaterjalidega neid taotletaval kutsetasemel tõendada.

Kui on võimalik, siis osalege kindlasti enne taotlusvooru kutseseminaril või veebiseminaridel, mille kohta leiate info kutseandja kodulehelt. Seal saate  küsida täiendavat infot. Veebiseminare 2020. aasta sügisel salvestatakse ja neid saab järele vaadata ETKA Andrase ja EPALE kodulehtedel.

Kui tunnete, et kõik on selge ja soovite tulla taotlema täiskasvanute koolitaja kutset, siis koostage enda e-portfoolio ja saatke nõutud dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks kutse andjale.

Soovin teile kõikidele edu ja ootame teid koolitajate kogukonda!

-- 

Anu Harjo on Eesti Töötukassa Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonnajuhataja asetäitja, täiskasvanute koolitaja, tase 8 ja ETKA Andrase täiskasvanute koolitaja kutsete hindamiskomisjoni esimees. 

 

Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere