Resource Details
RESSOURCE

Täiskasvanud õppija õppimist toetavad ja takistavad tegurid muusikaalases kutseõppes

Täiskasvanute muusikaalane õpe on oma olemuselt spetsiifiline. Töö autorile teada olevalt ei ole Eestis täiskasvanute muusikaalast õpet toetavaid ja takistavaid tegureid uuritud. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute arusaamad õppimist toetavatest ja takistavatest teguritest. Läbi viidi kvalitatiivne uurimus.

Andmete kogumisel kasutati poolstruktureeritud intervjuusid, intervjueeriti kuut täiskasvanud õppijat. Andmeid analüüsiti induktiivse kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga. Tulemustest ilmneb, et õppimist toetavateks teguriteks olid õpimotivatsioon, isiksuslikud omadused, õpikeskkond, õppetöö korraldus, kooliväline elu. Õppimist takistavate teguritena toodi välja õppetöö korraldust, õpikeskkonda, koolivälist elu, ajapuudust, isiksuslikke omadusi. Tulemustest järeldub, et muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute õppimist toetavad ja takistavad tegurid kattuvad üldiste täiskasvanud õppijate õppimist toetavate ja takistavate teguritega.

Märksõnad: täiskasvanud õppija, täiskasvanu õppimine, muusikaalane kutseharidus, õppimist toetavad tegurid, õppimist takistavad tegurid

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Mario Kalmus
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!