chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Internetplatform for voksenuddannelsesområdet i Europa

 
 

Blog

Forberedende grunduddannelse

03/07/2019
by Emil Thirup-Sorknæs
Sprog: DA
Document available also in: EN FR

En ny uddannelsespolitisk målsætning i Danmark

Aftalen om at lave en ny forberedende uddannelse i Danmark blev besluttet i oktober 2017, og uddannelsen modtager de første elever 1. august 2019. I sammenhæng med den politiske aftale om FGU, blev det også besluttet at landets 98 kommuner får ansvaret for at gøre unge parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får på denne måde ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledningen af den unge sker derfor i en kommunal ungeindsats, der koordinerer uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

I et større uddannelsespolitisk perspektiv er formålet med FGU at bidrage til, at alle unge i Danmark har gennemført en ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse, når de er fyldt 25 år. Konkret lyder de uddannelsespolitiske målsætninger:

  • I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
  • FGU er et tilbud, som den kommunale ungeindsats kan gøre brug af for at indfri målsætningerne.

Den kommunale ungeindsats skal arbejde tæt sammen med FGU-uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i en uddannelsesplan. Planen udarbejdes af den kommunale ungeindsats og beskriver målene for den unge. Det kan fx være om det er en erhvervsuddannelses som tømrer den unge styrer imod og at den unge skal arbejde med mødestabilitet og evne til at samarbejde. Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan.

FGU er et samlet tilbud til målgruppen

FGU er et tilbud til unge med forskellige forudsætninger, ønsker og behov. Fælles for de unge er, at de har brug for en ny vej for at komme i erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til ungdomsuddannelserne. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt.

Unge i målgruppen for FGU skal som udgangspunkt være under 25 år. Unge er derudover ikke i målgruppen for FGU, hvis de har gennemført en ungdomsuddannelse eller har fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Unge i målgruppen for FGU er af forskellige personlige, sociale eller faglige årsager ikke gået den lige vej mod ungdomsuddannelse og job. Dårlige oplevelser med skolesystemet eller andre nederlag kan fx have holdt dem fra ungdomsuddannelse eller job. Mange i målgruppen er i tvivl om, hvad de kan, og hvilke muligheder de har. Mange mangler desuden motivation i forhold til fremtiden.

Med i målgruppen for FGU er også unge med et særligt behov for støtte. Fx unge med ordblindhed, misbrugsproblemer, psykiske problemer eller andre personlige og sociale udfordringer. Udfordringer, der gør dem ekstra udsatte for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Når den kommunale ungeindsats har vurderet, at den unge er i målgruppen for FGU, skal ungeindsatsen overlevere uddannelsesplanen til FGU-institutionen. På den baggrund udarbejder FGU-institutionen i samarbejde med den unge en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver bl.a. hvilket spor, fag, og faglige niveauer den unge skal begynde på.

Uddannelsens opbygning

FGU er bygget op med god plads til forskellige unges individuelle kompe­tencer og behov. Undervisningsformen er varieret og foregår i tre uddannelsesspor på FGU:

  • Almen grunduddannelse (agu)
  • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu).

Agu byder på praksisrettet under­visning i almene fag og gør den unge klar til en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, fx den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF).  Agu indeholder praksisrettet undervisning i almene fag, som er tilrettelagt så det teoretiske og abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at undervisningen kobles til de projekter eller temaer, eleverne arbejder med, så teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis. Den almene fagrække består af fag fx matematik, dansk og engelsk (se skema).

Det faglige indhold i pgu bygges op inden for faglige temaer med værkstedsundervisning og skal fortrinsvist gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse. Undervisningen på pgu består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Det betyder, at den unge – udover at vælge sig ind på et fagligt tema – også skal deltage i undervisning i almene fag fx dansk og matematik.

Egu henvender sig til de unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den enkelte til job eller en erhvervsuddannelse. Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Det er den kommunale ungeindsats, der aftaler praktikforløbet med en virksomhed og den unge. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i et skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og i fag, der er relevante for praktikken. Forløbet på egu er fordelt med 2/3 praktik og 1/3 teori.

På FGU er praksis, produktion og praktik derfor centrale omdrejningspunkter for undervisningen, og alle elever skal opleve stor variation i hverdagen på FGU-institutionen.

Uddannelsen vil for de fleste unge starte med et basisniveau som introduktion til et efterfølgende uddannelsesspor. Nogle gennemgår et afsøgningsforløb som det første, mens andre unge begynder direkte på et de tre uddannelsesspor: agu, pgu eller egu.

Den unges forløb kan tilrettelægges med udgangspunkt i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag, som udbydes på forskellige faglige niveauer. De faglige temaer og almene fag er følgende:

Almene fag

Faglige temaer

Handel og kundeservice

Dansk

Turisme, kultur og fritid

Dansk som andetsprog

Musisk og kunstneriskproduktion

Engelsk

Mad og ernæring

Identitet og medborgerskab

Miljø og genbrug

Matematik

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Naturfag

Byg, bolig og anlæg

Samfundsfag

Kommunikation og medier

PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære)

Motor og mekanik

Teknologiforståelse

Service og transport

 

Industri (plast, metal m.m.)

 

 

De faglige niveauer på FGU giver de unge mulighed for at gå til prøve i relevante fag på 9. klasse-, 10. klasse- og et niveau over 10. klasseniveau. I alle tre spor kan de unge gå til prøve i almene fag på G-, E- eller D-niveau, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. På pgu og egu kan de unge gå til prøve i faglige temaer på FGU 3-niveau[1].

Når en ung afslutter et forløb på minimum 12 uger, modtager hun eller han et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige, sociale og personlige kompetencer, den unge har opnået.

Afsøgningsforløb på FGU

Hvis en ung er uafklaret, omkring hvilket af de tre spor på FGU han eller hun skal vælge, og samtidig vurderes at være en potentiel FGU-elev, kan kommunen tilbyde den unge et FGU-afsøgningsforløb. Et afsøgningsforløb kan kvalificere kommunens vurdering af, om FGU er det rette tilbud for den unge. Afsøgnings­forløbet varer op til to uger.

Kombinationsforløb kan bygge bro til andre uddannelser

Der er mulighed for at kombinere undervisningen på FGU med elementer fra kompetencegivende ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, herunder ikke mindst erhvervsuddannelser. Det foregår på såkaldte kombinationsforløb, hvor de unge fx undervises på en erhvervsskole eller et gymnasium som en del af FGU-forløbet. På kombinationsforløb får den unge en chance for at stifte bekendtskab med ungdomsuddannelser og vænne sig til de krav, der stilles der.

Hverdagen består af både undervisning og fællesskab

FGU skal være en uddannelse med et stærkt ungdomsmiljø. FGU-institutionernes skoler danner ramme om et attraktivt socialt liv og byder på både ekskursioner, idræt og andre sociale arrangementer. Institutionerne kan fx også understøtte det sociale liv med en madordning på skolen, eventuelt som en del af produktionen fra skolens køkkenværksted. Skolerne er forpligtet til at fremme sundhed og god ernæring ved at tilbyde et eller flere daglige måltider og præsentere de unge for gode livsvaner, fx i forhold til motion og døgnrytme.

Uddannelsens længde kan variere

Den kommunale ungeindsats fastlægger varigheden af den unges forløb. Det sker ud fra en vurdering af den unges faglige, sociale og personlige forudsætninger. Sammen med den unge opstiller den kommunale ungeindsats mål for, hvordan den unge kan udvikle sine kompetencer på FGU, og hvor lang tid det skal tage. Som udgangspunkt kan uddannelsen vare op til to år. Det er muligt at skifte uddannelsesspor undervejs, hvis den unge fx får nye mål for uddannelse eller job.  Ændringer kan dog kræve en godkendelse fra den kommunale ungeindsats.

FGU-institutionernes organisering

Der er i alt 27 FGU-institutioner i Danmark. Hver FGU-institution dækker i gennemsnit over tre skoler fordelt i forskellige af de 98 af landets kommuner. Nogle institutioner har fire eller flere skoler, mens andre kun har en skole. Det er hver FGU-institutions opgave at fordele de unge, der er målgruppevurderet til FGU af kommunen, på de forskellige skoler i deres dækningsområde. Det er også institutionens opgave at rekruttere lærere, ledere og vejledere, som kan skabe en rummelig og tryg kultur for de unge på institutionen, opbygge relationer til de unge, differentiere undervisningen og sikre sammenhæng for fællesskabet og den enkelte. FGU-institutionerne er selvejende og får tilskud udbetalt af staten.

En ny profession

Med etablering af FGU får det forberedende området en selvstændig institutionsform og et selvstændigt uddannelsesområde, der kan medvirke til en styrket professionalisering centreret omkring målgruppen. I Danmark har det forberedende uddannelsesområde været kendetegnende ved en forskellighed, som også afspejler sig ved, at der ikke knytter sig en fælles eller samlende profession til området. Forberedende Grunduddannelse skal skabe fælles professionelle normer centreret omkring pædagogik og didaktik i indsatsen overfor de unge, så der i langt højere grad end tidligere, arbejdes tværfagligt og opbygges viden om, hvad der virker i forhold til at fremme de unges motivation, afklaring og læring og får dem videre i uddannelse og beskæftigelse.

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusleft_da.jpg

 

[1] De tre niveauer G, E og D samt FGU 1, 2 og 3 svarer til kvalifikationsrammen for livslang læring

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn