Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice

Pojem age management se pomalu, ale jistě začíná i  v  českém prostředí prosazovat. První povědomí o jeho konceptu přinesl projekt mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Finskem „Strategie Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palacké- ho v Olomouci a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Brně v letech 2010-2012. Hlavním cílem tohoto projektu bylo nejenom přenesení metodiky age managementu z Finska do České republiky, její široká publicita, ale zejména upozornění veřejnosti na problematiku zaměstná- vání osob ve věku 50 plus v souvislosti s demografickým vývojem v ČR. V rámci realizace projektu vznikly dvě metodické příručky, které jsou k dispozici zájemcům na webových stránkách realizátora projektu: http://www.aivd.cz/publikacni-cinnost: Cimbálníková, L., et al. (2012). Age management pro práci s cílovou skupinou 50+: metodická příručka. AIVD ČR. Cimbálníková, L., et al. (2011). Age Management. Komparativní analýza přístupů a podmínek využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR. Účelem této nové příručky je navázat na obě dřívější publikace a zaměřit se na konkrétní možnosti uplatnění age managementu v České republice, zejména s ohledem na zkušenosti našeho zahraničního partnera projektu společnosti Blik op Werk se zaváděním principů age managementu a metody Work Ability Index (WAI) v Nizozemsku. V létě 2007 Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska rozhodlo, že koncept pracovní schopnosti a WAI budou v Nizozemsku implementovány na celonárodní úrovni. Cílem bylo reagovat na demografický vývoj a podpořit rostoucí počet organizací a průmyslových sektorů ve snaze zvýšit trvale udržitelnou zaměstnatelnost pomocí konceptu pracovní schopnosti a měření WAI. Organizace Blik op Werk obdržela licenční práva na použití WAI v Nizozemsku od Finského institutu pracovní zdraví se sídlem v Helsinkách (FIOH) a v únoru 2014 již realizovala více než 180 tisíc měření WAI u různých zaměstnavatelů. V její kompetenci je rovněž správa národní databáze WAI, jejím účelem je zejména poskytování srovnávacích dat o pracovní schopnosti mezi různými průmyslovými sektory a slouží rovněž jako zdroj výzkumů. V České republice jsou principy age managementu zohledněny ve strategických dokumentech schválených vládou ČR. Jedná se především o Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, který připravilo MPSV a Národní akční plán spole- čenské odpovědnosti organizací v ČR, jehož gestorem je MPO. Oba dokumenty vytvářejí předpoklady pro podporu zavádění principů age managementu u českých zaměstnavatelů. Realizační tým, členové expertního týmu i členové tematické sítě projektu „Implementace Age Managementu v České republice“ vložili do přípravy příručky velké množství své energie, svého úsilí i přesvědčení, že spoluprací jednotlivých zainteresovaných organizací na různých úrovních se bude dařit překonávat složitou situaci na trhu práce, a že se postupně podaří vytvářet podmínky pro uplatnění personálního řízení s ohledem na věk a tím i zužitkování silných stránek jednotlivých generací i u zaměstnavatelů v České republice.

Resource Details
ISBN
978-80-904531-7-3
Autor/ři zdroje
Petr Novotný
Typ zdroje
Studie a zprávy
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!