Přejít k hlavnímu obsahu
Evidence & Research

Jaký výzkum probíhá v oblasti učení v dospělosti v Evropě a jaké jsou k dispozici důkazy?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politika a zajišťování učení v dospělosti se musí opírat o důkazy toho, co je účinné. Evropská komise pomáhá tím, že zadává výzkum a šíří nejnovější informace mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami.


Analýza účinnosti politik v oblasti učení v dospělosti


Evropská komise zveřejnila studii, která sloučila dohromady nejnovější důkazy o klíčových faktorech úspěchu, díky nimž jsou politiky v oblasti učení v dospělosti účinné. Zahrnuje rámec pro analyzování politik a pokynů pro členské státy v souvislosti s vývojem a sledováním účinných politik v oblasti učení v dospělosti. To je základ pro analytický politický nástroj EPALE, jehož úkolem je pomoci tvůrcům politik hodnotit jejich politiky v oblasti učení v dospělosti a jejich zajišťování a v případě potřeby je zlepšovat.

Studie účinnosti politik v oblasti učení v dospělosti

Analytický rámec

Analytický politický nástroj EPALEPrůzkum dovedností dospělých


Evropská komise přispívá k průzkumu dovedností dospělých PIAAC, který organizuje OECD. Průzkum poskytuje reálné údaje o dovednostech dospělých ve čtyřiceti zemích z celého světa. Ukazuje, že velmi vysoký podíl dospělých v Evropě bojuje se základními dovednostmi, jako je schopnost psát, číst a počítat a schopnost práce s digitálními technologiemi.

Shrnutí průzkumu dovedností dospělých

Další užitečný výzkum v oblasti učení v dospělosti

Zde je několik odkazů na další výzkum a studie související s učením v dospělosti, které si objednala Evropská komise:


Dospělí studující v prostředí digitálního učení

Studie popisuje současný stav využívání učení pomocí informačních a komunikačních technologií, včetně otevřených vzdělávacích zdrojů, v oblasti vzdělávání dospělých v různých zemích. Líčí mnoho výhod, které používání informačních a komunikačních technologií při vzdělávání dospělých přináší, a dává tvůrcům politik, poskytovatelům učení a studujícím doporučení o tom, jak informační a komunikační technologie využívat co nejlépe.


Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě – rozšiřování přístupu k příležitostem k učení

Tato publikace používá celou řadu ukazatelů, aby podrobně popsala politiky a poskytování vzdělávání a odborné přípravy dospělých v zemích EU, přičemž se zaměřuje na nejzranitelnější skupiny dospělých studujících, zejména ty, jimž chybí základní dovednosti, mají nízkou kvalifikaci nebo nemají žádnou kvalifikaci.


Financování odvětví učení v dospělosti

Tato studie analyzuje různé přístupy k financování učení v dospělosti v řadě zemí EU v porovnání s jinými částmi světa. Zkoumá různé zdroje financování a různé druhy finančních nástrojů a obsahuje doporučení pro tvůrce politik.


Otevření vysokoškolského vzdělávání dospělým

Tato studie používá příklady správné praxe z patnácti zemí k prozkoumání způsobů, jakými lze dosáhnout větší flexibilnosti vysokoškolského vzdělávání, a tudíž i jeho přístupnosti pro lidi v pozdějším životě.


Klíčové kompetence pro odborníky na učení v dospělosti

Studie se opírá o analýzu správné praxe v několika zemích. Určuje klíčové kompetence vyžadované různými odborníky působícími v odvětví učení v dospělosti, a to nejen ve výuce, ale i v oblasti řízení a rozvoje programů. Studii lze využít k tvorbě kompetenčních profilů pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých.


Další odborné vzdělávání a příprava v Evropě – cesta vpřed

Tato publikace slučuje poslední výzkum o dalším odborném vzdělávání a přípravě. Analyzuje, jak další odborné vzdělávání a příprava přispívají k cílům hospodářské a sociální politiky, nastiňuje významné výsledky postupů a politik v oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy a zdůrazňuje mezery a výzvy politik, které je stále nutné řešit.


Učení z pracovní zkušenosti v dalším odborném vzdělávání a přípravě: politiky a postupy v Evropě

Tato publikace vychází ze studie středních podniků v šesti zemích. Analyzuje politiky a postupy učení z pracovní zkušenosti v dalším odborném vzdělávání a přípravě, popisuje hlavní formy a vzorce učení z pracovní zkušenosti pro další odborné vzdělávání a přípravu a určuje hlavní výhody, potřeby a výzvy.


Získávání nových dovedností u nezaměstnaných dospělých – organizace, profilování a zaměřování odborné přípravy

Tento přezkum vychází ze zpráv o 33 zemích. Popisuje financování, řízení a provádění zásahů v oblasti odborné přípravy pro nezaměstnané dospělé, vyvozuje ponaučení o správné praxi, nastiňuje výzvy, na které narážejí programy odborné přípravy, a představuje doporučení.