Přejít k hlavnímu obsahu
Co je evropský program pro vzdělávání dospělých a jak je prováděn?

Co je evropský program pro vzdělávání dospělých a jak je prováděn?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

To facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL, each participating country has a National Coordinator. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Germany
Germany flag
Estonia
Estonia flag
Ireland
Ireland flag
Greece
Greece flag
France
France flag
Spain
Spanish flag
Croatia
Croatia flag
Italy
Italy flag
Cyprus
Cyprus flag
Latvia
Latvia flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Hungary
Hungary flag
Malta
Malta flag
Netherlands
Netherlands flag
Austria
Austria flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Slovenia
Slovenia flag
Slovakia
Slovakia flag
Finland
Finland flag
Sweden
Sweden flag
UK
UK flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Montenegro
Montenegro flag
Iceland
Iceland flag
Macedonia
Macedonia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Norway
Norway flag
Turkey
Turkey flag
Serbia
Serbia flag

Obnovený evropský program pro vzdělávání dospělých definuje orientaci na evropskou spolupráci v oblasti politik vzdělávání dospělých na období do roku 2020. Byl přijat Radou v listopadu 2011. Rada v něm uznává, že je zapotřebí, aby si všichni dospělí pravidelně zlepšovali osobní i profesní dovednosti a kompetence, ale že vzdělávání dospělých je ve vnitrostátních systémech celoživotního učení nejslabším článkem. Účast na vzdělávání dospělých je stále nízká. Abychom dosáhli účinného odvětví učení v dospělosti, je toho zapotřebí učinit více.

 

K otázkám, na něž se program se svými opatřeními zaměřuje, patří: více příležitostí k přístupu k flexibilnímu, kvalitnímu vzdělávání pro všechny dospělé v kterékoli fázi jejich života, vytváření nových přístupů k vzdělávání dospělých zaměřených na výsledky učení, zvyšování povědomí o tom, že učení je celoživotní úsilí, tvorba systémů účinného celoživotního poradenství a systémů pro potvrzování neformálního a informálního učení.

 

Aby byla spolupráce mezi evropskými zeměmi a Komisí při provádění evropského programu pro vzdělávání dospělých snadnější, má každá zúčastněná země národního koordinátora. Každý národní koordinátor vytvoří pracovní program, který určí konkrétní opatření, jež jeho organizace přijme za účelem provádění evropského programu pro vzdělávání dospělých v jeho zemi.

 

Kliknutím na vlajku dostanete kontaktní údaje současných národních koordinátorů a informace o jejich práci.

 

 

 

 

 

 

Diagnostický/analytický politický nástroj EPALE vychází z nejnovějších důkazů o úspěšných politikách v oblasti vzdělávání dospělých. Tento nástroj má pomoci národním a regionálním subjektům určit aspekty jejich politiky nebo opatření, u nichž by mohlo dojít ke zlepšení.