European Commission logo
Vytvořit účet
Resource Details
ZDROJ

DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens

Najnovšia aktualizácia DigComp 2.2: Rámca digitálnych kompetencií pre občanov poskytuje informácie o tom, aké digitálne kompetencie občania EÚ potrebujú vzhľadom na najnovší technologický pokrok od poslednej aktualizácie v roku 2016.

Publikácia obsahuje dve hlavné časti. Prvá časť poskytuje viac ako 250 nových príkladov vedomostí, zručností a postojov, ktoré pomáhajú občanom sebavedomo, kriticky a bezpečne pracovať s digitálnymi technológiami vrátane tých nových, ako sú napríklad systémy riadené umelou inteligenciou. Pre každú kompetenciu je uvedený súbor približne 10 až 15 príkladov, ktoré majú motivovať poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, aby aktualizovali svoje učebné osnovy a učebné materiály s cieľom čeliť súčasným výzvam, pričom tieto príklady nemajú za cieľ byť vyčerpávajúcim zoznamom toho, čo daná kompetencia zahŕňa.

Druhá časť publikácie poskytuje prehľad existujúceho referenčného materiálu pre DigComp, ktorý konsoliduje predtým vydané publikácie a odkazy. Táto časť obsahuje nástroje na sebareflexiu a monitorovanie rozvoja digitálnych kompetencií a odkazy na príručky a správy, ktoré pomáhajú implementovať DigComp v rôznych kontextoch, napríklad v práci alebo na medzinárodnej úrovni. Dôležitý je prehľad prekladov a národných úprav DigComp vrátane odkazov na klasifikáciu ESCO.

Resource Details
BlobServlet.jpg.
ISBN
978-92-76-48883-5
Autor zdroje
VUORIKARI Riina ; KLUZER Stefano ; PUNIE Yves
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Európa
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!