Blog
Blog

Životní lekce (a kompetenční rámce)

Podívejme se na různé rámce dovedností, které byly zavedeny v posledních letech, a jak mohou podporovat vzdělavatele dospělých i studující.

Life Lessons (and competence frameworks)

V posledních letech so objevily snahy podrobněji definovat dovednosti pro práci a život a vytvořit rámce, které by poskytovaly reference pro pedagogy, tvůrce politik i studenty.

Nejznámější - přinejmenším pro ty, kteří se zajímají o evropské politiky celoživotního učení - je Doporučení klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Poprvé byl představen v roce 2008 a poté aktualizován v roce 2018.

Zde je souhrn hlavních oblastí:

Doporučení určuje osm klíčových kompetencí potřebných pro osobní naplnění, zdravý a udržitelný životní styl, zaměstnatelnost, aktivní občanství a sociální začlenění: 

 • gramotnost 
 •  mnohojazyčnost
 • matematické dovednosti a dovednosti v oblasti přírodních věd a inženýrství 
 • digitální kompetence a kompetence v oblasti technologií
 • personální dovednosti a schopnost nabýt nové kompetence 
 • aktivní občanství 
 • podnikatelské myšlení 
 • kulturní povědomí a vyjadřování  

Z pohledu vzdělávání dospělých jsou tyto kompetence velmi užitečné, i když prvotně byly určeny pro školní vzdělávání, a tedy děti a mládež. Nový rámec má silnou orientaci na celoživotní učení a jak můžete vidět z kompetencí, poskytují velmi užitečný přístup k více holistickému pochopení toho, co může (mělo by) vzdělávání a výuka.

EAEA společně s projektovým konsorciem vyvinula model základních dovedností, který může být snadno aplikován a implementován. Zde je diagram, který ilustruje jeho komponenty:

Life Skills Model

Rámec je určen k použití různými způsoby, mimo jiné:

 • Audit pro poskytovatele vzdělávání - co nabízíte studentům? Nechybí něco?
 • Zahájení dialogu se studenty - jaký pro ně mají význam různé dovednosti? Co by se v rámci těchto dovedností chtěli naučit?
 • Podpora základních dovedností - zajištění toho, aby základní gramotnost, matematická gramotnost a digitální dovednosti odpovídaly kontextům reálného života

Existuje celá řada dalších aplikací pro tento rámec a vyzýváme všechny, aby jej využívali. (Pravděpodobně) nejkomplexnější rámec (LifeComp) byl vyvinut Společným výzkumným střediskem Evropské komise. Během vývoje byly důkladně konzultovány všechny zúčastněné strany, a tento přístup byl velmi oceňován.

Evropská komise vysvětluje, že:

Tento rámec určuje devět dovedností, které mohou lidem všech věkových skupin pomoci zvládnout výzvy a změny v jejich osobním i profesním životě:

 1. Samoregulace: Povědomí a zvládání emocí, myšlenek a chování

 2. Flexibilita: Schopnost zvládat změny/transformace i nejistotu a čelit výzvám

 3. Wellbeing: Snaha o životní spokojenost, péče o fyzické, duševní a sociální zdraví a přijetí udržitelného životního stylu

 4. Empatie: Porozumění emocím, zkušenostem a hodnotám jiné osoby a schopnost správně reagovat

 5. Komunikace: Využití příslušných komunikačních strategií, terminologie a nástrojů specifických v závislosti na souvislostech a obsahu

 6. Spolupráce: Zapojení do skupinové činnosti a týmové práce s uznáním a respektem pro ostatní

 7. Růstové myšlení: Víra v potenciál vlastní i ostatních neustále se učit a rozvíjet

 8. Kritické myšlení: Posouzení informací a argumentů na podporu odůvodněných závěrů a vývoj inovativních řešení

 9. Řízení učení: Plánování, organizování, monitorování a zhodnocení vlastního učení

 

LifeComp

 

Tvrdí, že tyto dovednosti se dají naučit - a poukazují na to, že jsou určeny lidem všech věkových skupin.

Společné výzkumné středisko také pro Evropskou komisi vyvinulo rámec pro digitální kompetence s názvem DigComp pro Evropskou komisi (upozorňujeme, že zahájili aktualizaci, která má být hotová v roce 2022).

Byly identifikovány následující oblasti:

 1. Informační a datová gramotnost: Pro vyjádření informačních potřeby, vyhledávání a načítání digitálních dat, informací a obsahu. Posouzení relevance zdroje a jeho obsahu. K ukládání, správě a organizaci digitálních dat, informací a obsahu.

 2. Komunikace a spolupráce: Interakce, komunikace a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií při vědomí kulturní a generační rozmanitosti. Podíl na společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb a participativního občanství. Správa digitální identity a pověsti osob.

 3. Vytváření digitálního obsahu: Vytvářet a upravovat digitální obsah Vylepšovat a integrovat informace a obsah do existujícího souboru znalostí a zároveň porozumět tomu, jak se mají autorská práva a licence používat. Dozvědět se, jak dát srozumitelné pokyny pro počítačový systém.

 4. Bezpečnost: Chránit zařízení, obsah, osobní údaje a soukromí v digitálním prostředí. Chránit fyzické i psychické zdraví a být si vědom digitálních technologií pro sociální wellbeing a sociální začlenění. Uvědomit si dopad digitálních technologií a jejich využívání na životní prostředí.

 5. Řešení problémů: Identifikovat potřeby a problémy, řešit koncepční problémy a problémové situace v digitálním prostředí. Využívat digitální nástroje k inovaci procesů a produktů. Držet krok s digitální evolucí.

Každá z těchto oblastí má řadu dimenzí a modelů v rámci svého oboru, takže další informace najdete na webových stránkách Evropské komise.

Je třeba upozornit na jeden problém - tyto rámce by neměly být normativní. Měly by se používat jako podklad pro reflexi, pomůcka pro učitele a školitele, užitečný základ pro validační portfolio, ale ne jako učební plán, kde jsou kontrolovány různé kompetence. [Pravděpodobně rámec DigComp má nejblíže k učebním osnovám, a za takový jej lze tedy považovat.]

Tyto různé modely ukazují transformaci k výsledkům učení, protože spíše než na certifikaci formální cesty je kladen důraz na získané kompetence. To je dobrá zpráva pro ty, kdo prosazují ne-formální a in-formální učení, protože mnoho z těchto dovedností se pravděpodobně takto získává. Mohou být obzvláště důležité pro lidi s nízkými základními dovednostmi, protože je pravděpodobné, že v životě získali mnoho dalších kompetencí, a tyto rámce by mohly být skutečnou pomocí ke zvýšení jejich sebevědomí. Existuje několik dalších použití, která lze vzít v úvahu: mohou být užitečné pro zaměstnavatele při definování dovednosti (kromě technických) pro určitou kvalifikaci, stejně jako pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance, kteří chtějí popsat své příslušné kompetence.

Nyní je řada na vás - co si myslíte o těchto rámcích a přístupu k nim? Považujete je za užitečné? Redundantní? Pracujete s nimi? Dejte nám prosím vědět v komentářích, co si myslíte!

Login (10)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více