Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Evropský pilíř sociálních práv: místo pravidel činy

The European Pillar of Social Rights

                        

Dne 4. března 2021 Komise určila nové ambice pro silnou sociální Evropu, která se zaměří na pracovní místa a dovednosti pro budoucnost a připraví půdu pro spravedlivé, inkluzivní a odolné sociálně-ekonomické oživení. Evropský akční plán pilíře sociálních práv nastiňuje konkrétní opatření k realizaci pilířů sociálních práv jako společné úsilí členských států a EU za aktivního zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti. Rovněž navrhuje hlavní cíle EU v oblasti zaměstnanosti, dovedností a sociální ochrany, které chce EU dosáhnout do roku 2030.

Je to příležitost pro Evropu, aby aktualizovala soubor pravidel v sociální oblasti a orientovala se na změny, které přináší nový společenský, technologický a ekonomický vývoj a sociálně-ekonomické důsledky pandemie. Komise již začala uplatňovat zásady pilíře a navrhuje iniciativy, jako je podpora zaměstnanosti mladých lidí a přiměřená minimální mzda v roce 2020. Dnes Komise rovněž předkládá Doporučení Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (EASE ), na podporu obnovy pracovních míst.

Cíle EU pro společné aspirace do roku 2030

Akční plán stanoví tři hlavní cíle, kterých má EU dosáhnout do roku 2030:

  1. Nejméně 78% lidí ve věku 20 až 64 let by mělo být zaměstnáno.
  2. Minimálně 60% všech dospělých by se mělo každý rok účastnit školení.
  3. Počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by měl být snížen nejméně o 15 milionů.

Nové hlavní úkoly do roku 2030 jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN a stanoví společné ambice pro silnou sociální Evropu. Společně s revidovanou Social Scoreboard umožní Komisi sledovat pokrok členských států v rámci Evropského semestru. Komise vyzývá Evropskou radu, aby podpořila tyto tři cíle, a vyzývá členské státy, aby definovaly své vlastní národní cíle, které by přispěly k tomuto úsilí.

Poskytování účinné aktivní podpory zaměstnanosti (EASE)

Jako konkrétní opatření podle Zásady 4 Pilíře dnes Komise předkládá doporučení o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (EASE). Tímto doporučením poskytuje Komise členským státům konkrétní pokyny k politickým opatřením podporovaným financováním ze strany EU k postupnému přechodu mezi nouzovými opatřeními přijatými k zachování pracovních míst v současné krizi a novými opatřeními potřebnými k oživení pracovních míst. Doporučení podporuje vytváření pracovních míst a přechod z jednoho zaměstnání na jiné mezi upadajícími a rozvíjejícími se odvětvími, zejména digitálními a zelenými. Tato nová opatření by měla obsahovat tři prvky:

  • získání pobídek a podnikatelská podpora;
  • příležitosti ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikace;
  • posílená podpora prostřednictvím služeb zaměstnanosti.

K dispozici jsou finanční prostředky EU, včetně prostředků na obnovu a odolnost a Evropského sociálního fondu Plus, které pomohou členským státům financovat jejich opatření EASE.

                

The European Pillar of Social Rights: turning principles into actions

               

Okolnosti

Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásily Evropský pilíř sociálních práv v roce 2017 na summitu v Göteborgu. Pilíř stanoví 20 klíčových zásad a práv nezbytných pro spravedlivé a dobře fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení v 21. století. Pilíř je strukturován do tří kapitol: (1) Rovné příležitosti a přístup na trh práce; (2) Spravedlivé pracovní podmínky; (3) Sociální ochrana a začlenění.

Komise již předložila několik opatření vyplývajících z Pilíře, například Evropskou agendu dovedností (Zásada 1), Strategii rovnosti mužů a žen (Zásada 2), Akční plán EU proti rasismu (Zásada 3), Balíček na podporu zaměstnanosti mladých lidí ( Zásada 4) a návrh Směrnice o přiměřené minimální mzdě (zZsada 6).Ve stejném týdnu jako Akční plán pilíře přijímá Komise návrh Směrnice o transparentnosti odměňování (Zásada 2) a novou Strategii pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 (Zásada 17). Další nadcházející opatření EU v roce 2021 budou mimo jiné zahrnovat Evropskou jistotu pro děti (Zásada 11), Nový strategický rámec bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zásada 10), Iniciativu ke zlepšení pracovních podmínek pro lidi pracující prostřednictvím digitálních platforem (Zásada 5) a 12) Akční plán pro sociální ekonomiku.

Nový impuls v oblasti sociálních práv posílí dynamiku vytvořenou ambiciózním dlouhodobým rozpočtem EU ve výši 1,8 bilionu EUR a nástrojem obnovy NextGenerationEU. EU poskytne členským státům financování na podporu silné sociální Evropy. To zahrnuje podporu z Nástroje pro oživení a odolnost k financování souvisejících balíčků reforem a investic, které reagují na trh práce, dovednosti a sociální výzvy uvedené v doporučeních Evropského semestru pro jednotlivé země.

Sociální summit v Portu, který se bude konat v květnu 2021 v rámci portugalského předsednictví v Radě EU, se zaměří na to, jak posílit evropský sociální rozměr, aby bylo možné čelit výzvám spravedlivého, inkluzivního oživení a zelené a digitální transformace. Summit bude příležitostí k obnovení závazku realizace sociálního pilíře na nejvyšší politické úrovni. Akční plán Pilíře představuje příspěvek Komise k sociálnímu summitu v Portu.Akční plán sociálního pilíře vychází z široké veřejné konzultace s více než 1 000 písemnými příspěvky od členských států, orgánů a institucí EU, regionů, měst, sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, mezinárodních organizací, think tanků a občanů. Kromě toho Komise uspořádala specializované webináře s více než 1 500 jednotlivými zúčastněnými stranami.

 

Přístup ke 20 Zásadám najdete zde.

  

Tisková kancelář EU

Login (15)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více