European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Izkušnje Svetovalnega središča Maribor z izvajanjem postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v letu 2019

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza je nosilec konzorcija dveh svetovalnih projektov za območje Zgornjega Podravja. Skupaj z Ljudsko univerzo Zavodom za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica izvajamo svetovalne aktivnosti po rezultatih Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019.

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza (v nadaljevanju: AZM-LU) je nosilec konzorcija dveh svetovalnih projektov za območje Zgornjega Podravja. Skupaj z Ljudsko univerzo Zavodom za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica izvajamo svetovalne aktivnosti po rezultatih Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019. Že od leta 2016 dalje koordiniramo delo v konzorciju partnerjev LU Slovenska Bistrica in Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška kot rezultat uspešnega kandidiranja na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Prvi omenjeni projekt je financiran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; drugi navedeni projekt pa sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

 

Kako predstaviti postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja 

Kar tri strokovne delavke AZM-LU smo uspešno opravile temeljno usposabljanje svetovalcev za vrednotenje na Andragoškem centru RS, prav tako še svetovalka z LU Slovenska Bistrica. Postavljene smo bile pred težko strokovno nalogo, kako motivirati odrasle – tako zaposlene kot brezposelne – da se vključijo v celovite postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (v nadaljevanju: UVNPZ), kako jim predstaviti koristi postopka, razbliniti tudi morebitni strah in zadržanost ipd. 

 

Izhodišče za večjo intenzivnost izvajanja postopkov UVNPZ v letu 2019 so predstavljale ugotovitve evalvacijskega obiska ACS (dne: 27. 3. 2019) na naslovu našega konzorcija projekta Svetovanje zaposlenim. Na podlagi rezultatov tega obiska in primerjave z nacionalnim povprečjem storitev vrednotenja, smo se v konzorciju AZM-LU odločili, da v Akcijski načrt za razvoj kakovosti Svetovalnega središča Maribor za obdobje 2019 zapišemo, da dvignemo delež storitev vrednotenja neformalno pridobljenega znanja iz obstoječih 3,6 % na raven nacionalnega povprečja 8 %. Ta delež velja za prve storitve vrednotenja v svetovanju zaposlenim za celoten konzorcij. V ta namen smo pripravili tudi novo grafično podobo z logotipi naših partnerskih organizacij, in sicer za vsakega partnerja v konzorciju posebej. To smo naredili tako za integralni projekt svetovalnega središča (namenjen pretežno brezposelnim) kot tudi za projekt svetovanje zaposlenim. 

 

Az_lu_maribor_potrdilo

Nova oblika mnenja o izdanih znanjih, spretnostnih in kompetencah (UVNPZ)

 

 

Nova oblika mnenja o izdanih znanjih, spretnostnih in kompetencah (UVNPZ)

 

Najbrž ni potrebno posebej pojasnjevati, da smo z dvigom storitev UVNPZ zvišali tudi delež t. i. ponovnih svetovalnih storitev, saj se moramo za izvedbo postopkov vrednotenja praviloma večkrat in pogosteje osebno srečati s svetovancem ali svetovanko. Zadovoljni smo, da lahko z interdisciplinarnim timom redno zaposlenih strokovnih delavk – svetovalk za vrednotenje, samostojno in neodvisno izvedemo vrednotenje znanja za dva tuja jezika (nemščino in angleščino) ter tudi za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Naše strokovne delavke imajo bogata dodatna znanja kot izpraševalke za izpite iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, saj je naša organizacija obenem pooblaščena organizacija Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani). Enako velja za mednarodni izpit Goethejevega instituta, saj je naša svetovalka za vrednotenje obenem izpitna izpraševalka.

 

Vrste, način in vsebino vrednotenja neformalno pridobljenega znanja smo predstavili na številnih promocijskih in strokovnih dogodkih AZM-LU, npr. v času Tedna vseživljenjskega učenja na dogodku z Društvom kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice, na seminarju za sindikalne zaupnike v sklopu petnajstih Dnevov slovenskih svetovalnih središč, na sejah Strateškega sveta ISIO Maribor, srečanjih Strokovnega aktiva ISIO Maribor, sestankih konzorcija v projektu Svetovanje zaposlenih; sestankih projekta »integralni ISIO Maribor« in čedalje pogosteje v osebnih stikih s predstavniki služb za razvoj zaposlenih v podjetjih Zgornjega Podravja. 

 

S pomočjo naših strateških partnerjev ISIO Maribor smo informacijo o vrednotenju objavili v novi številki revije Naš poročevalec, ki jo izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor; v novi številki Gospodarskih izzivov Štajerske gospodarske zbornice Maribor; prvič tudi v reviji Glas gospodarstva ipd. 

 

Kakšne rezultate smo dosegli letos

Podatki za koledarsko leto 2019 kažejo (do datuma: 29. 11.), da smo v postopek vključili 10 brezposelnih oseb (projekt »integralni ISIO«), od tega so 4 brezposelne osebe bile v postopku vrednotenja znanja angleškega jezika, 6 brezposelnih oseb pa v postopku vrednotenja znanja nemškega jezika. Svetovalki za vrednotenje sta ovrednotili raven znanja tujih jezikov tudi pri mlajših odraslih na vzporedni poti (npr. udeležencih PUM-O in UŽU-MI, ki imajo nemalokrat visok nivo znanja tujega jezika in na drugi strani nezaključeno raven srednješolskega izobraževanja). V našem drugem svetovalnem projektu, namenjenem ciljni skupini zaposlenih, pa smo v organizaciji zgolj AZM-LU izdali 20 pisnih mnenj o pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah. 14 zaposlenih se je odločilo za vključitev v postopek vrednotenja znanja angleščine, 6 zaposlenih pa za postopek vrednotenja iz znanja nemščine. Veseli smo, da se je ena stranka odločila za vrednotenje obeh omenjenih tujih jezikov. Večino vrednotenj sta svetovalki za vrednotenje izvedli za zaposlene v AJPES-u, Izpostavi Maribor. Partnerska organizacija LU Slovenska Bistrica je v vrednotenje vključila 4 zaposlene; cilj postopka je bil napotitev v formalno preverjanje.

 

Načrti in izzivi za nadaljnje delo na področju vrednotenja

Pred nove izzive vrednotenja so nas pripeljali izsledki in izmenjava izkušenj z zgledovalnega obiska ISIO Gorenjska (na naslovu Ljudske univerze Jesenice), ki smo ga izvedli 17. 9. 2019. Njihov t. i. Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske nam je razširil obzorje in uvid v skupinske in individualne načine vrednotenja najrazličnejših mehkih znanj in spretnosti (npr. spretnost komunikacije in reševanja konfliktov ipd.). Zato tudi konzorcij AZM-LU načrtuje vrednotenje prodajne kompetence; v ta namen smo že izvedli informativni sestanek z zunanjo andragoško sodelavko – strokovnjakinjo za tovrstna mehka znanja. 

V drugi polovici leta smo zaznali večjo potrebo po vrednotenju digitalne kompetence v najširšem pomenu besede, ne le zgolj kot vrednotenje poznavanja npr. Excel-a. Področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij odpira številne možnosti za »samouke«; samostojnega učenja IKT se lotevajo na manj formaliziran način (tudi s samostojnim učenjem) številni brezposelni in zaposleni iz povsem drugih strokovnih področij kot je računalništvo, informatika … Zaznavamo, da je ta ciljna skupina »nosilcev skritega znanja« zanimiva delodajalcem, ki pa jih še vedno omejujejo zahteve in še posebej nemalokrat rigidni izobrazbeni pogoji glede izpolnjevanja specifičnih zahtev za posamezno delovno mesto. Še posebej to velja za javni sektor, kjer so izobrazbeni pogoji zakonsko opredeljeni in ni manevrskega prostora za dokazovanje »skritega znanja«. 

 

Za naša prva izdana pisna mnenja seveda nimamo povratne informacije s strani delodajalcev, kakšne prednosti in morebitne slabosti so ponudila. Odgovore na to bo prinesel čas in seveda bistveno večje število izdanih mnenj UVNPZ. Obeti za 2020 kažejo večje zanimanje odraslih za vrednotenje znanja nemškega jezika, še zlasti pri različnih zdravstvenih poklicih, kjer pa neformalno mnenje UVNPZ ni zadostno dokazilo o stopnji znanja tujega jezika, saj to ni javnoveljavna listina ali mednarodni izpit.

 

Poseben izziv vrednotenja nam lahko v prihodnje predstavlja tudi vrednotenje znanja slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika, kjer pa izdaja pisnega mnenja o znanju slovenščine praviloma ni potrebna, ker svetovance napotimo na formalni postopek preverjanja – tj. izpit iz slovenščine za tujce na osnovni ravni. O tovrstnem vrednotenju smo se posebej posvetovali pri strokovnih delavkah ACS.

 

Vsekakor prinašajo izkušnje vrednotenja veliko priložnosti za prepletanje različnih projektov in infrastrukturnih dejavnosti AZM-LU ter tudi drugih izvajalcev v ožjem in širšem lokalnem okolju. Ob ISIO-svetovalcu je postopek vrednotenja izpostavil vlogo in pomen svetovalca za vrednotenje (kot vsebinskega strokovnjaka, »testatorja«) ter k temu dodal še mentorja v Središču za samostojno učenje. V postopkih vrednotenja se prepleta tako izobraževalno svetovanje, mentorstvo v samostojnem učenju in tudi izobraževalna dejavnost. 

 

Svetovanje_in_vrednostenje_znanja_zaposlenih_logotipi_0

 

 

Alenka Sagadin Mlinarič je sodelavka Andragoškega zavoda Maribor-Ljudska univerza. 

 

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více