Jaká je úloha EU v oblasti učení v dospělosti?

Jaká je úloha EU v oblasti učení v dospělosti?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Na časové ose níže vidíte, jak se úloha EU při podpoře učení v dospělosti vyvíjela v průběhu let. Na ose jsou vyznačeny významné události, například důležité publikace a iniciativy politiky.

práce EU na učení v dospělosti začíná Římskou smlouvou, jejímž prostřednictvím Evropské společenství propagovalo základní a pokročilou odbornou přípravu.

1957

EU začíná pracovat na politice učení v dospělosti

2000
(2002)

Rada Evropské unie zveřejňuje své usnesení o celoživotním učení, které podtrhuje zásadu vzdělávání „od kolébky do smrti“ a jeho poskytování v různých prostředích.

(2006)

Komise zveřejňuje sdělení Na vzdělávání není nikdy pozdě, které zdůrazňuje zásadní přínos učení v dospělosti pro zaměstnatelnost a mobilitu a pro sociální začlenění.

Komise zveřejňuje sdělení K učení je vždy vhodná doba. Jeho součástí je akční plán vzdělávání dospělých (2008–2010), který poprvé poskytuje společné priority, jež je třeba podporovat v odvětví učení v dospělosti.

2007

Rada zveřejňuje usnesení o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých, slučujícím politiku v oblasti učení v dospělosti. Jedná se o referenční text o politice učení v dospělosti.

2011

Klíčovým sdělením evropského programu pro vzdělávání dospělých je to, že učení v dospělosti ve všech jeho podobách povzbuzuje zaměstnatelnost studujících a přispívá k sociálnímu začlenění, aktivnímu občanství a osobnímu rozvoji. Jádrem programu je zvýšení účasti a umožnění všem dospělým rozvíjet a obnovovat si své dovednosti a kompetence po celý život.

Jsou stanoveny priority evropského programu pro vzdělávání dospělých na období 2015–2020:

2015

zajištění soudržnosti učení v dospělosti s jinými oblastmi politiky,

zvýšení nabídky a využívání vzdělávání dospělých,

rozšiřování přístupu prostřednictvím získávání poznatků na pracovišti, informačních a komunikačních technologií a možností druhé šance,

lepší zajištění kvality, včetně počátečního a dalšího vzdělávání pedagogů pro učení dospělých.

Nová agenda dovedností pro Evropu navrhuje, aby členské státy přijaly záruku k získání dovedností, která přispěje ke zvýšení základních dovedností dospělých.

2016

Dne 19. prosince Rada přijímá doporučení Získávání nových dovedností – nové příležitosti pro dospělé. Jeho cílem je pomoci 64 milionům dospělých v Evropě, kteří ještě nemají vyšší středoškolskou kvalifikaci, získat minimální úroveň schopností psát, číst a počítat a schopností práce s digitálními technologiemi a poté postoupit směrem k vyšší nebo nižší středoškolské kvalifikaci.

2016

Evropský program pro vzdělávání dospělých je součástí rámce ET 2020 pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Pracovní skupina ET 2020 pro vzdělávání dospělých na období 2016–2018 provádí vzájemné učení v souvislosti s politikami, které mohou více dospělých vybídnout k učení na pracovišti.

Členské státy musí nastínit opatření, která učiní za účelem provádění doporučení k získání nových dovedností.

2018