News
Zprávy

Workshop k rozvoji datové infrastruktury ČR

Dne 23.9. se uskutečnil workshop k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC. Účelem semináře bylo seznámit účastníky s hlavními principy rozvoje národní datové infrastruktury ČR, které byly v průběhu první poloviny letošního roku projednávány s reprezentacemi vysokých škol, Akademie věd ČR a dalšími výzkumnými stakeholdery. Workshop organizačně připravilo MŠMT společně s Národní technickou knihovnou, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR. 

V průběhu worshopu byl diskutován také koncept odborných pracovních skupin, které se budou podílet na definici technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR a její rámcový koncept budou dále rozpracovávat. Semináře uspořádaného v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR se zúčastnilo na 100 účastníků z řad výzkumných organizací a orgánů státní správy ČR.

Evropská iniciativa pro otevřená vědecká data

Iniciativa EOSC (European Open Science Cloud) představuje součást strategie jednotného evropského digitálního trhu (Digital Single Market) a evropské politiky otevřené vědy (Open Science). Účel EOSC spočívá ve vybudování jednotné evropské datové infrastruktury pro vědecká data přístupné jak akademické sféře, tak i průmyslu anebo poskytovatelům veřejných služeb. Cílem EOSC je zpřístupňovat vědecká data v souladu s politikou FAIR principů, aby byla vědecká data dohledatelná (F – Findable), dostupná (A – Accessible), interoperabilní (I – Interoperable) a znovupoužitelná (R – Reusable). Díky EOSC by proto mělo být možné vědecká data v dosud bezprecedentní intenzitě sdílet a znovu používat, a to např. v rámci multioborového výzkumu či na mezinárodní úrovni. Za účelem implementace iniciativy EOSC na celoevropské úrovni byla v roce 2020 ustavena asociace EOSC, mezinárodní nezisková organizace založená podle belgického práva se sídlem v Bruselu, sdružující nejvýznamnější výzkumné stakeholdery z oblasti managementu vědeckých dat napříč celou Evropou.

Implementace iniciativy EOSC v ČR

Návazně na zintenzivnění prací směřujících k implementaci iniciativy EOSC na evropské úrovni byly ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zintenzivněny i přípravy k implementaci iniciativy EOSC v ČR. Počátkem roku 2021 byla v úzké spolupráci s velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Národní technickou knihovnou ustavena pracovní skupina sdružující zástupce výzkumných institucí ČR působících v oblasti e-infrastruktur a reprezentací vysokých škol a Akademie věd ČR, přičemž aktivit pracovní skupiny se účastnili i další zainteresovaní zástupci výzkumných organizací ČR, jež o to projevili zájem. V duchu principů co-designco-creation a co-ownership byla poté na platformě pracovní skupiny definována východiska rozvoje národní datové infrastruktury. Ta by měla zahrnovat podpůrnou jednotku v podobě sekretariátu EOSC-CZ, národní repositářovou platformu a v neposlední řadě vědně-oborové repositáře adresující potřeby data managementu klíčových vědně-oborových clusterů. V průběhu workshopu byl tématem zejména koncept odborných pracovních skupin, které by měly od podzimu letošního roku adresovat vybrané technické aspekty rozvoje datové infrastruktury ČR tak, aby její jednotlivé součásti vykazovaly potřebné znaky vzájemné kompatibility a interoperability. Rozvoj datové infrastruktury v ČR podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavním nástrojem podpory rozvoje národní datové infrastruktury ČR bude v nadcházejícím období Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), v rámci jehož konsolidované verze nyní projednávané s Evropskou komisí je za účelem podpory implementace iniciativy EOSC v ČR indikativně alokováno cca 100 milionů EUR. MŠMT přitom plánuje nejen podporu investic, které budou zacíleny do fyzického budování datových repositářů, ale i do rozvoje lidských kapacit nezbytných pro rozvoj datového managementu. S ohledem na nyní předpokládaný časový harmonogram schválení OP JAK ze strany Evropské komise lze očekávat vyhlášení prvních výzev na podporu implementace iniciativy EOSC v ČR již v průběhu roku 2022.

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více