Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Učitelé v Evropě: Kariéra, rozvoj a životní podmínky - zpráva Eurydice

Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being, a Eurydice Report

   

Učitelé hrají zásadní roli v procesu učení a učinit jej užitečným pro všechny studenty. Vzhledem k pandemii, rychlý přechod od osobního k distančnímu vzdělávání,zdůraznil jejich zásadní přínos pro společnost. Na jedné straně se role učitelů vyvíjí, jak vznikají nové požadavky a očekávání spolu s novými povinnostmi, na druhé straně prochází toto povolání již několik let profesní krizí.Tvůrci národní a evropské politiky hledají řešení, která by zmírnila dopad nedostatku zaměstnanců ve školství a zachovala vysokou kvalitu výukových standardů.

Síť Eurydice EK zveřejnila zprávu o situaci učitelů v Evropě. Zpráva se zaměřuje na učitele nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 2) a ukazuje, jak národní politiky a předpisy přispívají k chování učitelů a jaký je jejich potenciál posílit učitelskou profesi.

Tato zpráva přispívá k diskusi prostřednictvím evidence různých politik a postupů. Kombinuje údaje Eurydice o vnitrostátních právních předpisech s údaji o postupech a vnímání učitelů z mezinárodního průzkumu OECD Teaching and Learning (TALIS). Tyto dva zdroje dat společně ukazují dopad, jaký mají národní politiky na chování učitelů. Poskytuje také základ pro reformy založené na faktech. Zpráva se týká všech 27 členských států EU, jakož i Velké Británie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska, Černé Hory, Severní Makedonie, Norska, Srbska a Turecka.

            

Hlavní zjištění zprávy

Pracovní podmínky

Učitelé v celé Evropě jsou z velké části zaměstnáni na dobu neurčitou, ale v EU má každý pátý učitel smlouvu na dobu určitou. U učitelů mladších 35 let je to dokonce jeden ze tří.Učitelé vyjadřují obecnou nespokojenost s platy. V průměru je zhruba polovina času učitelů věnována výuce, jedna čtvrtina plánování a známkování a další čtvrtina dalším úkolům, jako je komunikace s rodiči a zákonnými zástupci, administrativa a aktivity profesionálního rozvoje.

Kariéra učitele

Ačkoli téměř ve všech evropských zemích existuje zákonná povinnost učitelů podílet se na neustálém odborném rozvoji, rozsah profesních vzdělávacích aktivit, které učitelé navštěvují, se v celé Evropě značně liší.U většiny evropských vzdělávacích systémů platná legislativa předpokládá podporu rané kariéry. Méně než 50% učitelů v Evropě však uvádí, že by to využili.Více učitelů uvádí, že těží z aktivit profesionálního rozvoje v zemích, kde je povinná indukce.

Ocenění učitelů

Téměř ve všech zemích, kde je hodnocení učitelů regulováno, je cílem procesu poskytnout učitelům zpětnou vazbu, která by jim pomohla zlepšit výkon.Přibližně dvě třetiny učitelů uvedlo, že obdržená zpětná vazba je pro tento účel užitečná.

Životní podmínky učitelů

Na úrovni EU pociťuje téměř 50% učitelů v práci „dost“ nebo „hodně“ stresu.Učitelé pracující ve školách s klimatem založeným na spolupráci a ti, kteří mají jistotu v ovlivňování chování a motivace studentů, obecně uvádějí nižší úroveň stresu.

Mobilita učitelů

Pouze menšina učitelů v Evropě byla v zahraničí v rámci svého zaměstnání. Programy EU jsou hlavními prostředky financování nadnárodní mobility učitelů.

                    

Teachers in Europe

            

Dosažení Evzropského vzdělávacího prostoru do roku 2025

Základem vzdělávání jsou učitelé, školitelé a pedagogičtí pracovníci. Hrají nejdůležitější roli v tom, aby vzdělání bylo užitečné pro všechny studenty.Pandemie COVID-19 a související rychlý přechod z osobního na distanční vzdělávání dále zdůraznily jejich zásadní přínos pro společnost a pokračující vývoj jejich rolí a odpovědností. Navzdory tomu v posledních letech v Evropě prošla profese krizí. V reakci na to národní a evropští tvůrci politik vyvíjejí řešení, aby se zmírnil dopad nedostatku zaměstnanců a udržely vysoké standardy výuky.Na evropské úrovni byli učitelé a školitelé označeni za prioritní oblast v rámci návrhu Komise na dosažení evropského prostoru vzdělávání do roku 2025.

Tato zpráva pomůže informovat o akcích v rámci iniciativy Evropský vzdělávací prostor, včetně:

  • zahájení Erasmus Teacher Academy v rámci nového programu Erasmus v roce 2021 k vytvoření institucí pro vzdělávání učitelů a asociací učitelů
  • vypracování evropských pokynů pro rozvoj vnitrostátních kariérních rámců v období 2021--2022 na podporu kariérního postupu odborníků na školní vzdělávání ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami
  • vytvoření politického rámce pro zvýšení možností a kvality vzdělávacích mobilit učitelů v Evropě
  • vyhlášení Evropské ceny za inovativní výuku jako uznání práce učitelů (a jejich škol), kteří k této profesi výjimečně přispívají

 

Stáhněte si zprávu Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being – Eurydice reportPodívejte se na Infographics

Login (4)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více