European Commission logo
Create an account
News
Zprávy

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Word art mikrocertifikáty.

Rada EU přijala 16. června 2022 doporučení, v němž vyzývá členské státy k využívání tzv. mikrocertifikátů (microcredentials). Evropská unie tím reaguje na současné výzvy, zejména nedostatek dovedností v souvislosti s probíhajícími digitálními, ekologickými a demografickými změnami. Členské státy, včetně Česka, by se měly začít doporučením řídit co nejdříve a do 12 měsíců předložit plán pro používání mikrocertifikátů na vnitrostátní úrovni. 

Co jsou mikrocertifikáty?

Evropské doporučení o mikrocertifikátech usiluje o podporu celoživotního učení a zaměstnatelnosti prostřednictvím zaznamenávání a certifikace výsledků učení, které člověk získá absolvováním kratšího úseku učení (např. krátkým školením). Osvojení výsledků učení by se vyhodnocovalo na základě transparentních a jasně definovaných kritérií.

Osoba, která by absolvovala kratší úsek učení, by se stala vlastníkem mikrocertifikátu a mohla by ho sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to doma i v zahraničí. Všechny zainteresované strany by měly obsahu mikrocertifikátů rozumět a zároveň umět ověřit jejich pravost.

Důležitou vlastností mikrocertifikátů je to, že mohou existovat samostatně, ale také je lze seskupovat do větších celků. To například otevírá cesty k postupnému získání celé kvalifikace podle časových i dalších možností jednotlivce.

Jednotné zacházení s mikrocertifikáty v Evropě

Evropská unie mikrocertifikáty prezentuje jako flexibilní a zároveň cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet a dokládat jejich znalosti, dovednosti a kompetence pro jejich profesní, ale i osobní život. Cílem doporučení je, aby členské státy, zainteresované strany a různí poskytovatelé vzdělávání rozvíjeli a využívali mikrocertifikáty soudržným způsobem. Zároveň má budovat důvěru v tento nástroj.

Proto Rada EU evropským zemím doporučuje, aby vycházely z uvedené definice mikrocertifikátů a uplatňovaly jednotné zásady pro jejich koncipování a vydávání. Pro tyto účely představuje řadu evropských standardních prvků k popisu mikrocertifikátů, například výsledky učení, objem práce potřebný k dosažení výsledků učení či typ hodnocení. Dále předkládá pokyny pro rozvoj ekosystému pro mikrocertifikáty, který počítá s uplatňováním mechanismů zajišťování kvality.

Mikrocertifikáty v ČR ano, ale…

Česká republika svým hlasováním o doporučení na jednání Rady EU projevila souhlasné stanovisko. Zavedením mikrocertifikátů do českého prostředí se také zabývali klíčoví aktéři z řad tvůrců politik, poskytovatelů vzdělávání, odborů a zaměstnavatelů v rámci kulatého stolu projektu Evropská agenda pro učení dospělých, který proběhl 17. června 2022. Diskuse se dotkla zásadních témat, která je potřeba ještě před samotnou implementací mikrocertifikátů dále rozvinout:

  • zda se přiklonit k centrálně řízenému systému (např. s využitím již existující Centrální databáze kompetencí jako propojujícího prvku mezi různými systémy vzdělávání), nebo k zachování volné ruky trhu (tj. certifikování jakýchkoliv dovedností, které si trh žádá);
  • jakým způsobem k podpoře mikrocertifikátů využít stávající nástroje a systémy, jako např. rámcové vzdělávací programy, Národní soustavu kvalifikací, Národní soustavu povolání a rekvalifikace;
  • jak z mikrocertifikátů učinit užitečný nástroj pro všechny včetně nízkokvalifikovaných dospělých, kteří se vzdělávání účastní nejméně;
  • jak přesvědčit o přínosnosti mikrocertifikátů jednotlivce, když mikrocertifikáty odkazují k získání něčeho malého a neúplného, což může představovat překážku v přijetí nástroje u veřejnosti.

Při tvorbě plánu využívání mikrocertifikátů bude nezbytné prohloubit meziresortní spolupráci zejména mezi MŠMT a MPSV, ale i dalšími aktéry – zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů či odborů. Zároveň, jak ukázal kulatý stůl projektu Evropská agenda pro učení dospělých, je třeba mít při diskusích o mikrocertifikátech neustále na mysli užitečnost a použitelnost pro uživatele – jednotlivce, kterým má tento nástroj zajistit prosperitu ve společnosti i v pracovním a osobním životě.

Další informace

***

Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více