Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Mezinárodní den žen 2021: Pandemie COVID-19 představuje výzvu pro rovnost žen a mužů

International Women's Day 2021: COVID-19 pandemic is a major challenge for gender equality

Image by pch.vector

Ještě před Mezinárodním dnem žen zveřejnila EK Zprávu o rovnosti žen a mužů v EU pro rok 2021, která ukazuje negativní dopad pandemie COVID-19 na ženy. Pandemie prohloubila stávající nerovnosti mezi ženami a muži téměř ve všech oblastech života, a to v Evropě i mimo ni, a podlomila tak těžce dosažené úspěchy minulých let. Zároveň nebyla rovnost žen a mužů nikdy tak vysoko v politickém programu EU a Komise vyvinula značné úsilí k realizaci Strategie pro rovnost mužů a žen, která byla přijata před rokem. Za účelem lepšího sledování pokroku v každém z 27 členských států dnes Komise zavádí Portál pro sledování strategie pro rovnost mužů a žen.

 

Dopad pandemie COVID-19 na ženy

Dnešní zpráva zdůrazňuje, jak se pandemie COVID-19 ukázala jako hlavní výzva pro rovnost žen a mužů:

  • Členské státy zaznamenaly nárůst domácího násilí: Například počet zpráv o domácím násilí ve Francii vzrostl během prvního týdne odstávky o 32%, v Litvě první tři týdny o 20%. V Irsku došlo k pětinásobnému nárůstu domácího násilí a španělské úřady ohlásily 18% nárůst volání na policii během prvních čtrnácti dnů lockdownu.
  • Ženy jsou v první linii při řešení pandemie: 76% pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči, 86% pracovníků ve zdravotnictví tvoří ženy. S pandemií došlo u žen v těchto odvětvích k nebývalému nárůstu pracovní zátěže, zdravotních rizik a problémů v rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
  • Ženy byly pandemií těžce zasaženy na thu práce: Ženy jsou početněji zastoupeny v odvětvích, která jsou krizí nejvíce zasažena (maloobchod, pohostinství, péče a domácí práce), protože tyto práce nelze vykonávat na dálku. Ženy také měly větší potíže při opětovném vstupu na trh práce během částečného oživení loni v létě 2020, kdy míra zaměstnanosti mezi druhým a třetím čtvrtletím 2020 vzrostla o 1,4% u mužů, ale pouze o 0,8% u žen.
  • Lockdown má významný dopad na neplacenou péči a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem: Ženy strávily péčí o děti v průměru 62 hodin týdně (ve srovnání s 36 hodinami u mužů) a 23 hodin týdně domácími pracemi (15 hodin u mužů).
  • Výrazný nedostatek žen v rozhodovacích orgánech zabývajících se COVID-19: Studie z roku 2020 zjistila, že muži výrazně převyšují počet žen v orgánech vytvořených v reakci na pandemii. Ze 115 národních specializovaných pracovních skupin COVID-19 v 87 zemích, včetně 17 členských států EU, bylo 85,2% tvořeno hlavně muži, 11,4% tvořily hlavně ženy a pouze 3,5% mělo genderovou paritu. Na politické úrovni jsou pouze 30% ministrů zdravotnictví v EU ženy. Pracovní skupinu Komise pro krizi COVID-19 vede prezident von der Leyen a zahrnuje dalších pět komisařů, z nichž tři jsou ženy.

Navzdory problémům vyplývajícím z krize COVID-19 vynaložila Komise v uplynulém roce značné úsilí, aby pokročila v realizaci strategie rovnosti pohlaví. Za účelem účinnějšího sledování pokroku v celé EU dnes Komise zahájila provoz Portálu pro sledování strategie pro rovnost mužů a žen. Portál, který je společným projektem Společným výzkumným střediskem Komise a Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE), umožní sledovat výkonnost jednotlivých členských států EU a porovnat tuto výkonnost mezi 27 členskými státy.

Okolnosti

 Strategie pro rovnost mužů a žen 2020-2025, přijatá před rokem, je založena na vizi Evropy, kde ženy a muži, dívky a chlapci žijí bez násilí a stereotypů a mají příležitost prospívat a prosadit se. Stanovuje klíčová opatření pro pětileté období a zavazuje se, že Komise zahrne hledisko rovnosti do všech oblastí politiky EU. V minulém roce Komise zintenzivnila boj proti násilí na základě pohlaví vůbec první EU strategie práv obětí a oznámila návrh boje proti násilí založeného na genderu (veřejná konzultace jsou otevřené zde). Návrh Zákona o digitálních službách, přijatý v prosinci 2020, vyjasňuje odpovědnost platforem a přispívá k řešení online násilí.

Komise přijala opatření na podporu účasti žen na trhu práce.  Akční plán implementace evropského pilíře socialních práv klade důraz na rovnost žen a mužů a stanoví mimo jiné ambiciózní cíle týkající se účasti žen na trhu práce a poskytování péče v raném věku. Dne 4. března předložila Komise transparentnost mezd - opatření k zajištění stejné odměny žen a mužů za stejnou práci.

Akčním plánu pro digitální vzdělávání a Aktualizované agendě dovedností Komise oznámila řadu opatření zajišťujících, aby dívky a mladé ženy byly stejně zastoupeny ve studiích ICT a rozvoji digitálních dovedností.

Perspektiva rovnosti žen a mužů byla rovněž zahrnuta do příštího rozpočtu EU. Kromě toho nový nástroj pro obnovu a odolnost v rámci NextGenerationEU vyžaduje, aby členské státy vysvětlily, jak jejich národní plány obnovy přispějí k podpoře rovnosti žen a mužů, a tím pomohou zajistit obnovu v EU reagující na rovnost pohlaví. V minulém roce Komise nadále podporovala iniciativy zabývající se genderovými stereotypy prostřednictvím svých programů financování, včetně evropského Programu Práva, Rovnost a Občanství. Komise rovněž posílila rovnost žen a mužů mimo EU představením v listopadu 2020 nového Akčního plánu pro rovnost mužů a žen (GAP III) pro roky 2021-2025, ambiciózního programu pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) dnes zveřejnil zprávu o pandemii a intimním partnerském násilí na ženách Covid-19 v EU. Veškeré podrobnosti najdete v jejich tiskové zprávě.

             

EK také představila návrh na transparentnost mezd s cílem zajistit, aby ženy a muži v EU dostávali stejnou odměnu za stejnou práci. Návrh politické priority předsedkyně von der Leyenové stanoví opatření pro transparentnost odměňování, jako jsou informace o odměňování uchazečů o zaměstnání, právo znát úrovně odměn pracovníků vykonávajících stejnou práci, jakož i povinnosti týkající se hlášení rozdílů v odměňování žen a mužů pro velké společnosti. Návrh rovněž posiluje nástroje pro uplatňování práv pracovníků a usnadňuje přístup ke spravedlnosti. Zaměstnavatelé nebudou moci žádat uchazeče o zaměstnání o údajích o jejich předchozích mzdách a na žádost zaměstnance budou muset poskytnout anonymizované údaje týkající se výplat. Zaměstnanci budou mít také právo na náhradu za diskriminaci v odměňování.Více se můžete přečíst v tiskové zprávě.

   

Zprávu o rovnosti žen a mužů v EU v roce 2021 najdete zde.

 Strategii rovnosti žen a můžu najdete zde.

 

Tiskové oddělení EU

Login (6)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více