Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

Ilustrační foto

Koordinace vzdělávání dospělých a spolupráce v regionech

Účastníkům byly prezentovány dva regionální přístupy ke koordinování vzdělávání dospělých a k zajištění spolupráce v této oblasti, a to z Jihomoravského a Plzeňského kraje. Jihomoravský kraj reprezentovala Hana Rozprýmová za zájmového sdružení JCMM a aktivity Info Kariéry – informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje představil Lukáš Vlček. Příklady z těchto dvou krajů byly pro účastníky detailněji zpracovány v podkladovém materiálu Regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a podpory celoživotního učení. Své aktivity prezentoval i projekt Národního pedagogického institutu – UpSkilling, který působí v regionech prostřednictvím sítě krajských koordinátorů s cílem přispět k rozšíření dalšího vzdělávání.

Diskuze

Jádrem kulatého stolu byla diskuze nad představenými příklady a možnostmi uchopení vzdělávání dospělých na regionální úrovni. Diskuze byla strukturována do tří témat, k nimž se účastníci vyjadřovali prostřednictvím nástroje Slido:

Na jaké úrovni by mělo být vzdělávání dospělých koordinováno?

V otázce, na jaké úrovni by měla koordinace vzdělávání dospělých probíhat, získala při hlasování účastníků kulatého stolu nejvíce hlasů (88 %) právě možnost koordinace na regionální úrovni.   

Hlasování Slido 1

 

Co je třeba podniknout pro koordinování vzdělávání dospělých na regionální/místní úrovni?

Účastníci v průběhu kulatého stolu zaznamenali předpoklady pro koordinování vzdělávání dospělých na regionální či místní úrovni. Z popsaných předpokladů vykrystalizovala témata jako potřeba centrální platformy pro vzdělávání dospělých, podpory z kraje, rozvíjení spolupráce, dále také potřeba propagace a marketingu vzdělávání dospělých a celoživotního učení, zajištění dostatečných a trvalých financí a personálních zdrojů, ale například i potřeba inspirace pomocí příkladů dobré praxe z jiných regionů a ze zahraničí.

 • Jedna instituce (platforma), která bude koordinaci zastřešovat.
 • Strategický leadership na úrovni kraje.
 • Jmenovat zodpovědnou osobu za oblast vzdělávání dospělých v regionu; sdílet příklady dobré praxe jak ze zahraničí, tak z jiných regionů; mediální propagace vzdělávání dospělých.
 • Analyzovat potřeby, zjistit možnosti vzdělavatelů, přehledně a dostupně soustředit nabídku, informovat zúčastněné (zájemce, další vzdělavatele a poskytovatele), zajistit dobrý marketing (jednoduše řečeno sladit nabídku a poptávku).
 • Poskytnout podporu ze strany krajských úřadů.
 • Nastavit určitou koncepci, poskytnout základní platformu, vytvořit pracovní síť a zajistit koordinaci.
 • Dát šanci všem.
 • Zajistit dostatek peněz.
 • Vytvořit podmínky – zastřešující rámec, silná podpora z centra, trvalé financování.
 • Jedno sběrné místo o možnostech vzdělávání dostupné všem (např. web), kde budou shromažďovány informace o potřebách veřejnosti a trhu práce.
 • Pravidelná setkání, dostatečné personální kapacity pro koordinaci a držení potřebnosti tématu, definování společného cíle, vize.
 • Pojmenování regionálního cíle, oslovení stávajících stakeholderů.
 • Finanční a administrativní podpora vzdělávacím organizacím, popularizovat a podtrhovat úlohu kariérového poradenství, mít schopného organizátora.
 • Podporovat spolupráci jednotlivých aktérů, peníze na marketing tématu vzdělávání dospělých / celoživotního učení.
 • Finance, kvalitní personální zdroje.
 • PR, peníze a nadšení lidé.
 • Jednotná koncepce kraje a vedení.
 • Rozvíjet spolupráci mezi všemi aktéry ve vzdělávání.
 • Marketing tématu.

Kdo by měl koordinovat vzdělávání dospělých na regionální/místní úrovni?

Na otázku, kdo by měl koordinaci zajišťovat, účastníci nejčastěji odpovídali, že by koordinátorem měl být kraj nebo krajský úřad.   

Hlasování Slido 2

 

Body z diskuze

 • Rolí ministerstev coby subjektů na národní úrovni je pojmenovávat témata ve strategických dokumentech, komunikovat je a přitahovat k nim pozornost. Regionální specifika může však postihnout pouze regionální přístup. Z toho důvodu mají subjekty na národní úrovni funkci jednak zastřešující a jednak podpůrnou, aby kraje mohly nacházet řešení na své úrovni.
 • Národní úroveň by měla ve vztahu ke krajské úrovni pouze udávat mantinely.
 • Ke koordinaci vzdělávání dospělých by mohly přispět plánované aktivity Národního plánu obnovy v gesci MPSV, v jehož rámci by měla vzniknout centrální databáze kurzů (včetně kurzů soukromých poskytovatelů) a sítě moderních vzdělávacích center (zahrnující vzdělávací organizace, zaměstnavatele, školy aj.). Podpora v Národním plánu obnovy by měla být určena jak nezaměstnaným, tak i zaměstnaným lidem.
 • Z hlediska poskytovatelů vzdělávání je důležité, aby aktivity koordinace cílily na všechny poskytovatele vzdělávání, veřejné i soukromé.
 • Je žádoucí upřednostňovat již existující nástroje (např. platformy sdružující kurzy) před budováním úplně nových. Stejně tak u řešení vzniklých v rámci projektů je třeba předem ohlídat jejich životnost po skončení projektu.  
 • Kromě operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) je cílová skupina dospělých nově zahrnuta do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).
 • Osvědčeným způsobem, využitelným i v případě koordinace vzdělávání dospělých, je spolupráce s organizacemi, jako např. Euroguidance v oblasti kariérového poradenství.
 • Spolupráci při koordinování vzdělávání dospělých může nabídnout i síť krajských koordinátorů AIVD.
 • Je třeba podpořit kulturu spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání dospělých, nemůže to být pouze byznys.
 • Cílem je, aby lidé věděli, jak se můžou rozvíjet. Informace by proto měly jít z různých zdrojů, ze všech úrovní. Celoživotní učení by mělo být veřejné téma.
 • Národní úroveň by měla zjednodušit přenos dobré praxe na nižší úrovně, zejména pokud se týkají aktivit směřujících k podpoře konkrétních lidí.
 • Vzdělávání dospělých v krajích by bylo vhodné posílit úředníky, dále je třeba informovat o vzdělávacích příležitostech v krajích, mělo by být systémově propojené.
 • Tvorba databáze kurzů a poskytovatelů dalšího vzdělávání je zajímavé téma, ale těžké na udržitelnost. Databáze musí být vždy propojená na něco, aby nevznikla databáze pro databázi.

 

Foto od Patrick Perkins na Unsplash

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více