Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Hlavní cíle Strategie 2030+

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga představil spolu s expertní skupinou hlavní cíle připravované Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Přípravu klíčového dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky, který definuje priority ve vzdělávání v příštích více než deseti letech a bude podkladem pro strategii, zadalo MŠMT nezávislým odborníkům na vzdělávání začátkem tohoto roku. Dnešní konferencí byla zahájena druhá fáze projektu, kdy se budou plánovat konkrétní kroky vedoucí ke změnám ve vzdělávání.

„Více peněz do systému a výrazně větší podpora učitelů a ředitelů jsou samozřejmě pro změnu ve vzdělávání nezbytné. Za klíčové nicméně považuji, aby na tom, kam se má vzdělávání ubírat v příštích deseti letech, panovala široká shoda napříč učiteli, rodiči a politiky. Nechci také, aby zůstalo jen u obecných proklamací, proto bude připravovaná strategie obsahovat i konkrétní termíny a způsob plnění jednotlivých opatření,“ uvedl ministr Plaga.

Jedním z hlavních cílů vzdělávání pro následující roky by mělo být větší zaměření na znalosti a dovednosti potřebné pro život. Žáci by neměli být přehlceni množstvím informací a poznatků, namísto toho by měli být vedeni ke klíčovým kompetencím a gramotnostem, které pro ně budou potřebné v budoucnu při adaptaci na rychle se měnící technologický a společenský vývoj. Objem učiva ve školních vzdělávacích programech by se mohl snížit až o polovinu. Kromě vytyčení těchto klíčových kompetencí bude nutné také upravit systém tak, aby dokázal tyto dovednosti měřit a hodnotit.

Druhým cílem má být vytvoření rovných podmínek pro všechny žáky bez ohledu na jejich rodinné zázemí či typ školy. V rámci toho by se měla zlepšit kvalita vzdělávání v zaostávajících regionech, zvýšit podpora žáků ze sociálně slabých rodin, ale také podpora velmi talentovaných dětí. Dále by se měl zvýšit podíl dětí docházejících do mateřských škol a posílit možnosti celoživotního vzdělávání.

Dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ vznikl pod vedením profesora Arnošta Veselého z Univerzity Karlovy. Dílčí závěry jsou projednávány s pedagogy i širokou veřejností v rámci seminářů, debat a výjezdů do krajů. Informace o přípravě strategie a aktuální dokumenty jsou ZDE.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 7. 11. 2019

Login (0)
Štítky

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více