Blog
Blog

Životopisná práce: Vlastní příběh jako předmět výuky

Práce na vlastní biografii pomáhá při objevování svých zdrojů.

(Doba čtení cca 5 minut)

Práce na vlastní biografii pomáhá při objevování svých zdrojů. Procesy výuky, do kterých pronikají životopisné aspekty, přinášejí i mnohem větší radost, jak v rozhovoru uvádí vedoucí institutu ŐBIA.

Práce na životopisu najde své místo také ve vzdělávání dospělých, například jako vzdělávání o osobnostech a jejich dalším životě. Vysvětlování životní cesty díky událostem, které ho ovlivňovaly a na základě vlivu politických a sociálních okolností, může být pro vzdělávací proces dospělých studentů velmi přínosné, jak tvrdí Renate Brüser, vedoucí rakouského Institutu pro životopisnou práci (ŐBIA) - Österreichischen Instituts für Biografiearbeit (ÖIBA) (externí link). Mluví o tom, jak mohou biografické příspěvky přispívat ke vzdělávání dospělých, jaká témata jsou nejčastěji zpracovávána a jaké kompetence jsou rozvíjeny v závislosti na biografické práci.

Friedl: V biografické práci následuje intenzívní shrnutí společně s nějakým příběhem. Jak mohou podle vašeho názoru biograficky zaměřené příspěvky přispívat ke vzdělávání dospělých?

Brüser: Ve vzdělávání dospělých se často mluví a propojeném vzdělávání.  Pokud propojíme něco nového s tím, co už známe z dřívějška, dokážeme si to lépe zapamatovat. Každý člověk disponuje celou řadou vlastních životních příběhů s nespočtem událostí, myšlenek a pocitů. Na tom právě staví vzdělávání založené na biografické práci. A právě kvůli tomu jsou tato témata obzvláště vypovídající a zajímavá. Krátce řečeno: Vzdělávání se v rámci biografické práce jde lehčeji, přináší více radosti a učivo je mnohem rychleji osvojováno. Neboť nás vždy spolehlivěji zaujmou aspekty, které se dotýkají našeho života.

 

Friedl: Jak dalece se dá samostatné učení nazývat v kontextu biografické práce učením?

Brüser: Kdybych věděl, jak jsem se stal člověkem, kterým jsem nyní, kdybych rozuměl, jak působily společenské, politické, historické a sociální okolnosti na moji životní cestu, potom by pro mě bylo snadnější přijmout svůj dosavadní život se všemi hezkými i bolestivými zážitky. Zabývání se minulostí vede k životnímu bilancování, objevování zdrojů, měnění úhlů pohledu a názorů na sebe sama a na svět a může se postupem času měnit. Toto pomáhá přijmout a budovat současný život a rozvíjet životní perspektivy pro budoucnost.

 

Friedl: V jakých oblastech vzdělávání dospělých nachází biografická práce své uplatnění?

Brüser: Doposud nachází biografická práce své uplatnění hlavně v seminářích věnujících se osobnostnímu rozvoji a při přednáškách, které probíhají na téma vzpomínek. Například při společném vzpomínání někde v kavárně.

 

Friedl: Existují metody, které jsou obzvláště ceněné?

Brüser: Jednou z obzvláště důležitých metod je životní linka. Zde jsou chronologicky srovnány důležité životní momenty. Díky tomu nabízí životní osa dobrý přehled o dosavadním životě. Existuje mnoho variant této metody. Životní časová osa může být namalovaná na papíře nebo může být položena na nějakou nit přímo na zem. Životní zážitky a životní fáze mohou být popsány písemně nebo pomocí symbolů. Vyprávění o časové lince nějaké další osoby nebo skupiny často přináší další poznatky. Jak vyprávějící osoba tak i ti, kteří poslouchají, tyto okamžiky prožívají velmi intenzívně a je to pro ně často velmi obohacující.

Další specifickou metodou pro biografickou práci je vzpomínkový kufr. Kvůli tomu se sbírají předměty na určité téma a/ nebo k určitému časovému období a zabalí se do nějakého kufru. Například kuchařské potřeby ze čtyřicátých let nebo vybavení domu a oblečení ze sedmdesátých let. Kufr si s sebou vezmeme na přednášku, pověřené osoby mohou tento kufr vybalit, prohlédnout si naše předměty a ohmatat si je.  Vzpomínky ihned ožívají. Takový kufr podporuje vzpomínání a podněcuje k zajímavému vyprávění. Ve skupině stejně starých lidí vzniká obzvláště silný pocit sounáležitosti.

Friedl: Biografická práce se zaměřuje na lidi každého věku. Jaká témata hrají při vzdělávání dospělých obzvláště velkou roli?

Brüser: Nejdůležitější téma je rodinná biografie. Každý člověk si pokládá otázku: Odkud pocházím? Kdo byli moji rodiče? V jaké rodině jsem vyrostl? Jaké tradice jsme dodržovali? Jaké názory a duševní hodnoty jsme vyznávali? Jak mě toto ovlivnilo jako dítě? Jaké hodnoty, které mi byly v dětství zprostředkovány, dodržuji dodnes, od kterých jsem se odchýlil a proč? Další důležité téma je pracovní biografie. Pracovní povinnosti většinou trvající dlouhé roky a nabízejí možnost spoluutvářet svět a společnost, dělat to, co je podstatné. V pracovním životě můžeme ukázat, co umíme, co je enormně důležité pro vlastní sebeuvědomění. Díky povolání a práci získáváme místo ve společnosti, vyděláváme peníze na živobytí a na svoje další záliby. Úspěch a neúspěch v povolání patří k nejintenzívnějším životním zkušenostem lidí.

Friedl: Jak může práce na vlastní biografii přispět k neformálnímu a ne-formálnímu vzdělávání a k získávání nejrůznějších kompetencí?

Brüser: Práce na vlastní biografii nám poskytuje možnost zorientování se. Podstatné životní zkušenosti přicházejí spolu se vzpomínkami. Dozvědět se při biografické práci, co všechno jsme již během našeho života dokázali, jaké překážky jsme překonali, to všechno nás posiluje a dodává nám odvahu vybudovat si svůj současný život a plánovat vlastní budoucnost. Při biografické práci ve skupině získáváme dodatkové kompetence: komunikace ve skupině, vyjadřování a vyprávění vlastních zážitků, empatické naslouchání životním příběhům ostatních zúčastněných osob, poznávání dalších úhlů pohledu a strategie zdolávání překážek, uvědomění si vlastních hranic a rozhodování, co chceme vyprávět a co nikoliv. Rovněž se zde naučíme zacházet s nejrůznějšími kreativními metodami. Biografický tanec například podporuje vyjádřit životní zážitky pomocí vlastního těla. Při vzpomínkovém divadle jsou přehrávány osobní příběhy zúčastněných pomocí divadelního ztvárnění a to nabízí možnosti vklouznout do nejrůznějších rolí, což zvyšuje schopnost vcítit se do ostatních lidí.

 

Další informace:

Text/Author of original article in German: Jennifer Friedl/CONEDU(link is external) Redaktion/Editing of original article in German: Lucia Paar/CONEDU(link is external) Bilder/Pictures: Pixabay-Lizenz, jarmolouk, pixabay.com(link is external)

 


 

 

Login (8)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více