Blog
Blog

Výuka mediální gramotnosti by dospělé měla posílit a obohatit

Ohlédneme se za poslední online diskusí na téma „Mediální gramotnost pro dospělé“: jak kriticky hodnotíme informace a zdroje?

Media literacy education for adults should be empowering

Photo by Raphael Ferraz

EPALE Diskuse “Mediální gramotnost pro dospělé - proč je důležitá právě teď?” se zaměřila na potřebu mediální gramotnosti s ohledem na rychlý technologický vývoj a neustále se měnící sociální podmínky. V této souvislosti dochází k různé dynamice komunikace, která způsobuje takové problémy, jako je šíření chybných a nepravdivých informací, nenávistných projevů a propagandy.

Během diskuse EPALE odborníci Heini Huhtinen (MA), šéfredaktor, a Anne Tastula (MA) redaktorka Elm Magazine představili a probrali různá témata, jako je koncept mediální a zpravodajské gramotnosti, činnost Media Literacy Expert Group of the European Commission, stejně jako nárůst dezinformací, který mimo jiné zdůrazňuje důležitost a potřebu pěstování mediální gramotnosti. V tomto ohledu se objevila důležitost demokracie, která byla dále zdůrazněna v Palestine project, který experti představili. Diskuse pokračovala vzděláváním v oblasti mediální gramotnosti pro dospělé a sdílením dobré praxe ve vzdělávacích postupech mediální gramotnosti.

Ze stanovených otázek i z poskytnuté zpětné vazby vyplynulo, že dospělí představují poměrně náročnou skupinu, protože mají několik předchozích zkušeností. Další vznesený bod během diskuse EPALE, se zmínil o tom, jak identifikovat a oslovit osoby, kteří potřebují vzdělání v této oblasti, protože výchova k mediální gramotnosti pro dospělé je poněkud roztříštěná. Kritické schopnosti byly navíc zdůrazněny v několika komentářích účastníků. Když diskutujeme o dovednostech mediální gramotnosti a digitalizace, neměli bychom zapomenout na podstatu: jak kriticky hodnotíme informace a zdroje? Jak můžeme řešit a integrovat kritické dovednosti v online světě? Jak popisuje účastník: V dnešním světě, kde máme přístup k internetu a informacím na dosah ruky, je kritické myšlení, které jde ruku v ruce s mediální gramotností, velice důležité. Účelem kritického myšlení není kritizovat, ale spíše být schopen vytvořit si odstup, přemýšlet o tom, proč a jak se ke mně tyto informace dostanou, mohu si je nějak ověřit nebo zjistit, jaký je zdroj informací?

Další témata, která účastníci nadnesli, a která by měla být dále probrána, odkazují na to, čí odpovědností je nebo by mělo být poskytování výuky mediální gramotnosti a jaký je dopad neformálního prostředí na postupy mediální gramotnosti dospělých. Účastník například uvedl: Myslím si, že mediální gramotnost je třeba rozvíjet již ve školních letech. Ve vzdělávání dospělých můžeme pokračovat, ale pokud nebudeme mít základnu pro kritické myšlení a mediální gramotnost, je těžké mluvit o jejím rozvoji“.

Účastníci sdíleli různé přístupy a zdroje, jako jsou případové studie, projekty, příručky a postupy.

Některé poučné zprávy:

Některé rámce s postupy:

  • Critical Media Literacy Framework, navržený Jeffem Sharem, Stevenem Funkem a Douglasem Kellnerem, poskytuje sérii 6 otázek, které si můžete položit při čtení (nebo také produkci) mediálního obsahu (také v němčině)
  • Media Literacy Competence Model 2021 navazuje na model kompetence v oblasti mediální gramotnosti 2012 a nabízí osm kompetencí v oblasti mediální gramotnosti a deset oblastí, ve kterých mohou jednotlivci dosáhnout konkrétních výsledků při využití médií.
  • Guide to digital skills for adult education je určený učitelům, supervizorům, klientům a (dobrovolnickým) organizacím, které rozvíjejí a poskytují školení a kurzy digitálních dovedností pro dospělé s nízkým vzděláním a s nízkou digitální kvalifikací.

Některé zajímavé projekty:

  • Kampaň Staroba sa nás dotýka byla implementována na Slovensku s cílem posílit odolnost proti manipulaci v online prostředí poskytováním informací seniorům o úskalích internetu, jako jsou hoaxy a spiklenecké teorie
  • Silver Civic Education projekt je zaměřen na přípravu nástrojů pro vzdělavatele pracující s lidmi nad 60 let
  • MeLi Parents cílem projektu je řešit mezeru v politice týkající se omezených iniciativ mediální gramotnosti zaměřených na rodiče vytvořením vzdělávacího programu a podpůrných nástrojů pro vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti
  • European MediaCoach initiative v Portugalsku si klade za cíl zlepšit úroveň mediální gramotnosti mezi mladými lidmi prostřednictvím podpory velké skupiny odborníků na mediální gramotnost, kteří pracují s mládeží ve školách, mládežnických centrech a v neformálních institucích, jako jsou knihovny a muzea
  • Projekt TeDiCom - Teaching Digital Competences in Adult Education uspořádal seminář na téma „Kritické myšlení jako kompetence pro 21. století
  • EMI project, součástí národního plánu EMI ministerstva kultury je realizace pedagogických akcí pro školení mediátorů EMI pro teenagery a mladé dospělé.

Na závěr byla diskuse zakončena náročnou otázkou položenou účastníkem ohledně budoucí situace, „predikcí“ využití médií na příštích 10 let. Přestože nikdo nemůže přesně vědět, jak bude budoucnost vypadat, Heini Huhtinen zdůraznil, že média již ovlivňují náš každodenní život, například to, s kým přátelíme, jak jsme se zamilovali a obecně, jak komunikujeme s ostatními lidmi. Ukazuje, jak jsou digitální média začleněna do mnoha aspektů našeho života, a mění způsob, jak vnímáme sebe a jak rozvíjíme vztahy s ostatními. Zaměřil se na své žurnalistické znalosti a popsal dva budoucí scénáře: prvním, pozitivním, by bylo, že média vytvoří více personalizovaný obsah a budou transparentnější na základě etických hodnot. Druhý scénář, který je pesimističtější, by byl takový, že média vyostří polarizaci, což povede k tomu, že lidé budou uzavřeni v bublinách informačních médií.

Hlavním závěrem však je, že vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti pro dospělé by mělo být posilující. Nemělo by se to soustředit pouze na stávající potíže v digitálním světě. Naopak by měl jednotlivcům umožnit, aby si jako občané mohli více uvědomovat obsah, se kterým se setkáváme, a to, jak se můžeme bezpečně orientovat v sociálních médiích.

I když existuje spousta hrozeb a výzev, je třeba si uvědomit, že bylo vykonáno hodně zajímavé práce, kterou je třeba sdílet, aby se všichni mohli navzájem učit. Jedním z takových počinů je Open Educational Resource, který vytvořili odborníci a zabývá se řadou náročných otázek a témat, která by měla být předem promyšlena, než někdo začne vzdělávat dospělé v oblasti mediální gramotnosti a zpravodajství.

Doufáme, že se brzy setkáme na nadcházející EPALE diskusi.

Login (10)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více