Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Jak přetvořit komunitní centra celoživotního učení v místa komplexních služeb s pomocí multidisciplinárních týmů

Dr. Paul Downes, ředitel Centra vzdělávacích znevýhodnění v Institutu vzdělávání na Dublin City Univesity v Irsku vysvětluje, proč potřebujeme, aby centra komplexních vzdělávacích služeb fungovala jako vstupní brána pro lidi, kteří čelí socio-ekonomickému vyloučení nebo marginalizaci.

Community Lifelong Learning Centre

 

Dr. Paul Downes, ředitel Centra vzdělávacích znevýhodnění v Institutu vzdělávání na Dublin City Univesity v Irsku vysvětluje, proč potřebujeme, aby centra komplexních vzdělávacích služeb fungovala jako vstupní brána pro lidi, kteří čelí socio-ekonomickému vyloučení nebo marginalizaci.

K zapojení marginalizovaných a odcizených jednotlivců a skupin v celé Evropě potřebujeme více vynalézavé a flexibilní přístupy. Naléhavost tohoto úkolu je zřejmá z faktu, že v roce 2015 64 miliónu lidí, více než čtvrtina populace EU ve věku 25 – 64 let opustila vzdělávací systém s nejvýše nižším středním vzděláním. Všichni lidé musejí dostat smysluplný podíl na účasti ve společnosti.        

K zapojení marginalizovaných skupin se Evropa potřebuje více zaměřit na osvětu v komunitách. Je to priorita politik pro sociální inkluzi a cíle aktivního občanství, stejně jako pro požadavky míru a stability.

Jednoduše řečeno, společnost, která je inkluzivní, a jejíž součástí se lidé cítí, jsou stabilnější, a s nespravedlností chudoby je třeba něco dělat.

 

Komunitní centra celoživotního učení a multidisciplinární týmy

Klíčová podpora inkluzivním společnostem, která začíná vznikat, kombinuje dva velmi dobře zavedené přístupy: komunitní centra celoživotního učení a multidisciplinární týmy. Pokud je sloučíme do míst komplexních služeb na jednom místě v komunitě, budeme moci využít jejich jednotlivých silných stránek a synergických efektů a výhod ve prospěch marginalizovaných jednotlivců a skupin. Tento přístup byl hlavním tématem nedávného Fóra Rumunského předsednictví EU, vedené organizacemi Lifelong Learning Platform a Cedefop, a které bylo pojednáno  v úvodním článku této akce.

 

 

Místa komplexních služeb by měla být vstupními bránami

Navrhujeme, aby tato místa komplexních služeb fungovala na principu vstupní brány, kdy komunitní centra celoživotního učení dosáhnou na široké spektrum mladých lidí a dospělých v oblastech s vysokou mírou socio-ekonomického vyloučení; a v rámci této skupiny ti, kteří mají složitější potřeby vyžadující služby multidisciplinárního týmu mohou dostat další podporu. Z širší skupiny účastníků kurzů v centru celoživotního učení, část znevýhodněných mladých lidí a dospělých bude mít složitější potíže, jakou jsou duševní nemoci, traumatické zážitky, traumatické zážitky z dětství, ztráta blízkého člověka, zneužívání návykových látek a závislost, zkušenost s domácím násilím, šikana, zneužívání a podobně.

Komunitní centra celoživotního učení se obvykle soustředí na neformální vzdělávání, ačkoliv mohou kombinovat neformální i formální vzdělávací přístupy. Často se například nabízejí umělecké projekty pro mladé. Tato centra jsou dobře zavedena v mnoha evropských zemích a nabízejí přátelské, bezpečné učební prostředí, v jehož centru jsou potřeby a názory studentů.

Tyto hodiny celoživotního učení začínají tam, kde se student nachází a vztahují se k životním zkušenostem studentů.

 

Poskytnutí přístupu k celostním službám

Patří ke komunitnímu přístupu, že tato centra se nacházejí na snadno dostupném místě v místní komunitě. Tato místa jsou dostupná jak ve smyslu fyzické blízkosti, tak v tom smyslu, že jsou to místa, kam uživatelé cítí, že patří. To to je zvláště důležité pro studenty z marginalizovaných skupin a menšin.

Centra celoživotního učení působí jako vstupní brány k podpůrným službám z různých oblastí, které jsou soustředěny dohromady jako holistické týmy v jednom místě (co-location). Tento přístup znamená, že lidé, kteří navštěvují učební kurzy mohou dostat další podporu, pokud je potřeba, jako je například psychologické (emoční) poradenství, podpora rodiny, a podobně.

Jejich potřeby jsou nahlíženy celostně, kombinují podporu týkající se vzdělání, duševního zdraví, pocitu životní spokojenosti a fyzického zdraví.

Další klíčové faktory kombinovaného modelu centra komplexních služeb jsou:

 • Návaznost podpory v čase, flexibilní úrovně podpory, programy ušité na míru potřebám
 • Dosah: dosahuje i ke skupinám, které minuly předem připravené programy, včetně domácích návštěv v rodinách, pokud je potřeba
 • Nízkoprahový rozměr
 • Vzájemná podpora vrstevníků
 • Jde za „předávání částí dítěte“, takže doporučení pro děti a rodiny se odehrávají v rámci týmového přístupu v jedné lokalitě, aby se zabránilo fragmentaci existujících podpůrných služeb
 • Zaměření na vytváření prostoru pro vztahy („relational spaces“)

 

Vytváření prostoru, kde mohou vzniknout vztahy založené na důvěře

Tento přístup k podpoře prostředí jako prostoru pro vytváření vztahů založených na důvěře může pomoci odstraňovat stigma spojené s potřebou například služeb duševního zdraví nebo emočního poradenství. Může také pomoci překlenout propast mezi službami a skupinami, které tyto služby samy od sebe nevyhledávají. Ústní doporučení od vrstevníků může pomoci otevřít odcizené komunity nabídce služeb v ovzduší, kde může být hodně nedůvěry v „systém“. Tato centra ukotvená v komunitě nabízejí klíčovou příležitost k zapojení zranitelným dospělým prostřednictvím služeb, které reagují na jejich potřeby v prostředí, kde se již cítí pohodlně a cítí, že tam patří.

V komunitách s vysokou mírou sociálního a ekonomického vyloučení je třeba, aby existovala neutrální místa, kde se cítí pohodlně spektrum skupin. Jednotliví odborníci nemají vždy povědomí o místním nastavení, jednotlivých oblastech a rozdělení. Níže jsou popsány klíčové výhody tohoto přístupu na principu vstupní brány a společného místa.

 • Zabraňuje tomu, aby jednotlivci propadávali sítí služeb
 • Posiluje roli rodin a komunit a jejich přínosu vzdělávání
 • Překonává fragmentaci služeb
 • Pomáhá jednotlivcům v tísni budovat důvěru v odborníky
 • Poskytuje flexibilitu (ve výběru potřebných služeb)
 • Zajišťuje přístupnost (například pro příslušníky menšin)

 

Místa komplexních služeb potřebují podpůrné politiky a financování

Financování takových center komplexních služeb bude vyžadovat společné strategické plánování mezi ministerstvy jako jsou ministerstva školství, zdravotnictví a sociálních věcí napříč Evropou. Je zřejmé, že doposud převládá nedostatek společného koordinovaného postupu v této oblasti. Tento přístup také představuje příležitost pro lepší využití potenciálu sdílené veřejné infrastruktury. Se vzrůstajícími cenami nájmů v Evropě možná místní služby ušetří náklady spojené s nájmem, když budou sídlit na jednom místě.

Finanční zdroje jako je Erasmus+ a Evropský sociální fond (ESF) musejí hrát klíčovou roli v podpoře šíření těchto center komplexních služeb, která budou postavena místních komunitních službách, spolu se zvýšenými závazky národních ministerstev a místních municipalit na podporu této životně důležité oblasti inkluze.


Dr. Paul Downes je Associate Professor vzdělávání a psychologie a ředitel Centra vzdělávacích znevýhodnění v Institutu vzdělávání na Dublin City Univesity v Irsku.  Byl členem Expertního panelu Evropské komise v oblasti vzdělávání a školení (2018-19), aby podpořil evropský strategický rámec pro spolupráci v oblasti školení a tréninku po roce 2020.

Login (5)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více