Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Strategické začlenění migrantů do rozvojových programů ve vzdělávání dospělých

Vzdělávací sektor stejně jako obor vzdělávání dospělých hraje hlavní úlohu při sociálním a hospodářském začleňování migrantů. Ať už jde o rozvíjení formálních nebo neformálních kompetencí, které jsou  vyžadovány na  pracovním trhu nebo spíše o rozvoj jazykových znalostí pro školy, studium, vzdělávání, povolání a rozvoj každodenních kompetencí,  je zcela jisté, že bez organizací zajišťujících vzdělávání dospělých by byla tato snaha o společenské začlenění zcela nemyslitelná.

Vedle integračních požadavků musí probíhat aktivní začlenění migrantů a přistěhovalců do evropské společnosti. Tento cíl, který se opět objevuje v dokumentu Strategie Evropa 2020 EU ke snížení chudoby a sociální vykořeněnosti  v Evropě, má velký význam pro budoucí společenskou sounáležitost. To především platí nyní v časech stoupajícího populismu a v době nacionalistických, často pravicově radikálních tendencí v politice a společnosti ve všech jejích rovinách.

Změny podmíněné migrací vedou již v naší společnosti i ke změnám v zařízeních pro vzdělávání dospělých: témata jako mezikulturní otevření veřejných a soukromých zařízení, rozmanitost a inkluze jsou v evropském vzdělávacím kontextu velmi rozšířeny.

Neoslovovat migranty pouze jako příjemce vzdělávání

Většina zařízení pro vzdělávání dospělých v Evropě se zaměřuje na oslovení migrantů pouze jako cílové skupiny. Jsou většinou nadprůměrně silní ve statistikách účastníků, kteří zařízení navštěvují, protože se tito účastní jazykových kurzů stejně jako různých formálních a neformálních vzdělávacích nabídek a opatření, navštěvují integrační kurzy a mnoho migrantů vstupuje do vzdělávacích zařízení právě jako účastníci, tedy příjemci vzdělávacích nabídek. Co ale zpravidla chybí, je aktivní podíl na společném portfoliu aktivit ve vzdělávání dospělých, kde by nebyli migranti pouze příjemci, ale hlavně také těmi, kdo nabízí vzdělávání, stejně jako experty, kteří jsou oslovováni, aby se na vzdělávání sami podíleli.

Jak by mohl vypadat praktický přínos pro vzdělávání dospělých díky aktivnímu podílu migrantů? Pomocí by mohl být pohled do vzdělávacích zařízení pro vzdělávání dospělých a jejich využívané strategie v rozvojových programech. Jak jsou tyto kurzy rozvíjeny po obsahové a didaktické stránce a jak jsou organizovány? Aby došlo k efektivnímu rozvoji učebních strategií pro studující se zkušenostmi s migrací, musí být komunity migrantů, tedy jejich představitelé středně dlouho nebo dlouhodobě aktivně zapojeni do rozvoje programů pro vzdělávání dospělých. Toto má rozhodující význam pro úspěšnou inkluzi do vzdělávacího sektoru. K otázkám, které se projednávají, patří například:

● Jak mohou zařízení pro vzdělávání dospělých zapojit migranty nebo jejich představitele dlouhodobě do plánování strategických programů?

● Co jsou podpůrné faktory pro aktivní strategickou inkluzi migrantů?

● Co jsou rušivé faktory/ překážky pro aktivní strategickou inkluzi migrantů?

● Jaké jsou možné hranice inkluze ve vlastních vzdělávacích zařízeních v ohledu na organizační nezávislost?

V minulých letech a i nyní se různé projekty a iniciativy důkladně zabývaly tématy aktivní inkluze migrantů ve vzdělávání dospělých a v dalším vzdělávání. Zde jsou některé příklady:

EduMAP: Výzkum směrnic a praktik ve vzdělávání dospělých

Logo EduMAP

Projekt „Vzdělávání dospělých jako prostředek k aktivní účasti na společnosti“ (EduMAP) je iniciativa (2016 až 2019) v rámci EU výzkumných programů HORIZON 2020, která je zaměřena na vzdělávání dospělých a mladých dospělých, kteří jsou ohroženi sociální vykořeněností. Zvláštní pozornost je věnována politicko-vzdělávacím doporučením a praktikám, které jsou potřebné k tomu, aby podporovaly aktivní účast na společnosti u znevýhodněných mladých lidí v různých rovinách. K doporučením vycházejícím z výzkumu patří mezi jiným zlepšení přístupu ke vzdělávání dospělých a začlenění mladých lidí ze zranitelných skupin, stejně jako ulehčení spolupráce a komunikace mezi všemi zúčastněnými v oboru vzdělávání dospělých, nevyjímaje mladé lidi, v politických konzultačních a rozhodovacích procesech. Více informací stejně jako zveřejnění projektu si můžete stáhnout zde.

Klíčové mysšlenky pro vzdělávání dospělých v migrantské společnosti

Myšlenky zveřejněné v roce 2015 jsou výsledkem mnoholetého procesu aktivního boje s realitou migrantské společnosti, kterého se účastnilo mnoho zástupců rakouských zařízení pro vzdělávání dospělých. Hlavním předpokladem je, aby byla otázka migrace, heterogenity a sociální inkluze aktivně, strukturovaně, společně a vědecky propracována. Hlavní myšlenky představují vlastní závazek, nabízejí orientaci a vytvářejí prostor. Měly by sloužit jako  podnět k vyvolání diskuze o relevantních tématech migrace ve vzdělávání dospělých a měly by se důkladně zabývat realitou migrantské společnosti, měly by sjednocovat postoj k tématu migrace a zabývat se institucionálním rasismem a strukturální diskriminací. S tím je spojená snaha odstranit formy vyloučení a vysledovanou diskriminaci. Více informací stejně jako hlavní myšlenky jsou ke stažení zde.

PRISMA (Participation Rather than Integration of Migrant Communities in Adult Learning)

Logo prisma

Cíle Erasmus+ projektů jsou identifikace, výměna a šíření příkladů dobré praxe díky aktivnímu strategickému zapojení komunit migrantů  do rozhodovacích projektů s ohledem na plánování programů v organizacích pro vzdělávání dospělých. Tím je mimo jiné vytvářen prostor, s jehož pomocí je umožněno ve vzdělávacích zařízeních vyzkoušení opatření a aktivit s inkluzivním potenciálem s ohledem na různé aspekty. Provozovateli distribuční soustavy koordinovaný projekt s partnerskými organizacemi z Německa, Rakouska, Dánska, Kypru a Litvy odstartoval v říjnu 2018 a bude ukončen v září 2019. Více informací najdete na  www.vnb.de/prisma (externí link) a na facebookové stránce projektu (externí link).

DIVERSITY: Including Migrants through Organisational Development and Programme

Planing in Adult Education

Projekt DIVERSITY si stanovil za cíl přispět  ke změně modelu v posuzování migrantů jako cílové skupiny ve vzdělávání dospělých. Cesta z tzv. zvláštní skupiny se specifickou strukturou nabídek k inkluzi až do pravidelných nabídek ve vzdělávání dospělých. Konkrétně chce projekt připravit nabídky následného vzdělávání pro odborníky a vedoucí pracovníky, díky kterým bude zařízením pro vzdělávání dospělých umožněno vytvořit operativní model pro různorodě zaměřené vzdělávací nabídky. Díky implementaci těchto nabídek do rozvoje organizačního rozvoje těchto zařízení by neměli být migranti již déle posuzováni podle specifických kohoort účastníků (= soubor osob charakterizovaný a vymezený nějakým společným znakem - např. datum narození, profese, bydliště, společná expozice rizikovému faktoru), ale jako pravidelní žadatelé různorodých nabídek ve vzdělávání dospělých. Tento dvouletý projekt, který je koordinován agenturou pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání v Hannoveru (AEWB), začíná v listopadu 2019. Více informací najde ve zkratce na www.aewb-nds.de  (externí link).

Toto jen malý výběr z projektů a iniciativ, které se věnují aktivní inkluzi migrantů v oblasti  vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání. K úspěšnému a intenzivnímu podílu patří také rovný přístup ke vzdělávání. To ale není bohužel případ platný ve všech zemích a pro všechny cílové skupiny. 


O autorovi: Tino Bourbaris pracuje už dvacet let jako koordinátor projektů ve spolku dolnosaských vzdělávacích aktivit, stejně jako v mnoha evropských projektech a sítích pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání. Dále také radí spolkům a iniciativám například v organizačních a finančních otázkách. Angažuje se také jako dobrovolník v radách pro uprchlíky v Dolním Sasku. Je předsedou spolku Bildungslabor, který se zabývá inovativními projekty v oblastech umění, kultury a vzdělávání. Od léta 2017 je také aktivním německým ambasadorem platformy EPALE pro Evropu.


Více blogových příspěvků Tino Boubarise

Europa im Herzen, Erwachsenenbildung im Kopf, EPALE im Bauch

Appetite for Enterprise: Migrantinnen entdecken ihre unternehmerischen Fähigkeiten

Europäische Bildungszusammenarbeit in transnationalen Projekten: vom Erfahrungsaustausch zu kreativ-partizipativen Problemlösungen

Login (20)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více