Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Rozhovor s Ivanou Shánilovou, vedoucí Katedry andragogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

 

Ivana Shánilová je vedoucí Katedry andragogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Ve svém oboru se věnuje vzdělávání dospělých, pedagogice, pedagogickému výzkumu, didaktice a gerontagogice. Je členkou ČAPV, skupiny Vzdělávání KAP Praha a KAP Středočeský kraj. Zajímá se rovněž o oblast projektového řízení a evaluaci ve vzdělávání. Dlouhodobě pracuje v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupracuje na projektech EU a ve své publikační činnosti se věnuje dalšímu vzdělávání dospělých s akcentem na pedagogické pracovníky a lektory z pohledu faktorů ovlivňujících jejich práci, s možnostmi jejich dalšího vzdělávání a institucionálního zajištění, neboť vnímám, že právě o lektory je potřeba více pečovat, spolupracovat s nimi, nabízet pomoc a konzultovat.

 

Popište prosím čtenáři stručnou historii vašeho pracoviště.

Pro naši školu a pracoviště byl zásadní rok 2001, kdy jsme požádali o udělení státního souhlasu se zřízením soukromé vysoké školy a zároveň o akreditaci bakalářského studijního oboru vzdělávání dospělých. Akademie Jana Amose Komenského, která se dlouhodobě zabývala vzděláváním dospělých, poskytla nově vznikající vysoké škole jednak odborné zázemí, ale současně i materiálně technickou základnu.

Dalším historickým milníkem byl rok 2006, kdy se po akreditaci doktorského studijního programu stala vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

UJAK Praha je historicky první soukromou univerzitou v České republice. Nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských.

 

Se kterými významnými jmény bylo či je vaše pracoviště spjato?

Naše pracoviště je historicky poměrně mladé. Ve své krátké historii je však spjato s řadou významných osobností, které ovlivnili obor nejen u nás, ale i v zahraničí. Vzpomeňme například na Vladimíra Jochmana, Zdeňka Palána, Vieru Prusákovou, Jaroslava Vetešku, Helenu Zlámalovou. V současnosti v našich řadách najdeme Jana Bartáka, Milana Beneše, Bohumíra Fialu, Jaroslava Mužíka, Jiřího Plamínka.

Ráda bych doplnila, že významní a důležití jsou úplně všichni, včetně našich kolegů a partnerů ze spolupracujících vysokoškolských pracovišť a institucí u nás i v zahraničí. Smysluplně rozvíjet obor lze totiž jedině společným úsilím.

 

Kolik studentů u vás aktuálně studuje?

Momentálně máme v bakalářském studiu zhruba 200, v následném magisterském 150 a doktorském 15 studentů.

 

Která témata vaše kolegyně a kolegové aktuálně řeší?

Výčet odborných aktivit jednotlivých pracovníků katedry by byl příliš obsáhlý. Pro účel tohoto rozhovoru lze obecně uvést, že se naše pracoviště orientuje na témata z oblasti obecné teorie andragogiky, androdidaktiky, sociální, personální a komparativní andragogiky. Momentálně se pokoušíme vytvořit menší pracovní týmy společného odborného zaměření, které by se konkrétním tématem hlouběji zabývaly a rozšiřovaly jeho teoreticko-empirický základ.

 

Které výzkumy či šetření vaše pracoviště realizuje či v minulosti realizovalo?

UJAK Praha má od roku 2010 kontinuálně postavení výzkumné organizace, resp. organizace pro výzkum a šíření znalostí, které v roce 2017 obhájila a byla zapsána do Seznamu výzkumných organizací, nově vedeného MŠMT.

V poslední době se naší katedře nedaří získat „velké“ projekty typu GAČR či TAČR, nicméně probíhá řešení řady projektů specifického výzkumu na vysokých školách v rámci Studentské grantové soutěže UJAK. Uveďme alespoň některé:

  • Reflexe studentů a absolventů vyšších odborných škol orientovaných na přípravu andragogů a personalistů k dosavadnímu průběhu vzdělávání a specifikace jejich potřeb v celoživotním učení.
  • Analýza stavu oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Evropské unii.
  • Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího vzdělávání.
  • Komparace systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemí EU.
  • Výzkum realizace rekvalifikačních programů a zkoušek z profesních kvalifikací.

V roce 2018 se UJAK Praha stala partnerem dopravně-bezpečnostního projektu „Dožij se dvaceti“ Nadačního fondu Kolečko a dalších partnerů. Studenti andragogiky se podíleli jako lektoři. Projekt byl financován z Norských fondů pod národní koordinací Ministerstva zdravotnictví ČR a byl nominován na nejlepší dopravně-bezpečnostní projekt Evropské charty bezpečnosti silničního provozu v roce 2018.

 

Pokud byste měli vybrat z publikační činnosti svého pracoviště jednu či dvě zajímavé monografie, které by to byly?

Na tuto otázku není lehké odpovědět, protože atraktivitu knihy by měl posuzovat především čtenář. Uvedu tedy dvě publikace, které jsou zajímavé především proto, že jsme se na jejich zpracování podíleli v rámci katedry kolektivně.

  • Beneš, M., J. Mužík a M. Demjanenko (eds.) The application of andragogy in various areas of social life. Praha: MJF Praha, 2016. ISBN 978-80-86284-99-6.
  • Kolektiv autorů. Je andragogika opravdu věda? aneb Jak mohu přispět k ukotvení andragogiky. Ostrava: Erudio Patria, 2015. ISBN ISBN 978-80-905240-5-7.

 

Jak se vám daří navazovat kontakt s praxí?

V současné době katedra spolupracuje jak se státními, tak neziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání dospělých, zejména za účelem monitoringu možností dalších studentských aktivit nad rámec jejich povinných praxí.

 

Jedním z projektů na podporu vzdělávání dospělých v členských zemích EU je EPALE. Jak vnímáte její úlohu v oboru?

Největší přínos spatřuji právě v tom, že se ve vašem případě jedná o vícejazyčnou virtuální komunitu odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, a že díky tomu je možné diskutovat, studovat a sdílet nejnovější a aktuální zprávy a dokumenty z této oblasti. Velmi oceňuji možnost přehledného kalendáře, ve kterém lze najít aktuální akce, semináře a konference v zemích Evropské unie. Platforma EPALE je příkladem „návratu" k původní funkci internetu, tj. výměně a sdílení odborných poznatků.

 

A je tu otázka na závěr… Pokud byste měla neomezenou moc, co byste pro podporu vzdělávání dospělých v ČR udělala?

Ze všeho nejdříve bych okamžitě ukotvila legislativně vzdělávání dospělých nejlépe zákonem o celoživotním učení a umožnila transparentnost celého vzdělávání v naší republice, protože vnímám, jak je systém nejednotný a nepřehledný a když se podíváme do zahraničí, vidíme, že v této oblasti nám toho stále velmi mnoho chybí.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více